Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Виробнича функція

  Виробництво

  Загальна характеристика виробництва

  Типи виробництва

  Форми організації виробництва

  Технічна підготовка виробництва

  Спеціалізація, концентрація і кооперування виробництва

  Конструкторська підготовка

  Технологічна підготовка виробництва

  Виробнича функція

 • Поняття виробничої функції
 • Ізокванта та ізокоста

  Види витрат виробництва

  Мікроекономіка
 • Предмет мікроекономіки
 • Шпаргалки з економічної теорії
 • Зміст
 • Виробнича функція
 • Постійні і змінні ресурси
 • Діяльність фірми в короткостроковому періоді
 • Виробнича функція

  У реальному житті в межах використовуваної технології підприємець прагне знайти найкраще поєднання факторів виробництва, з тим щоб досягти найбільшого виходу продукції. Відношення між будь-яким набором факторів виробництва і максимально можливим обсягом продукції, виробленої з цього набору факторів, характеризує виробничу функцію.

  Виробнича функція — технологічна залежність між витратами ресурсів і випуском продукції.

  У мікроекономіці використовують велику кількість найрізноманітніших функцій виробництва, але частіше все — двофакторні функції виду: , які легше аналізувати в силу їх графічного подання.

  Серед двухфакторынх функцій найбільшу популярність отримала функція Кобба-Дугласамає вигляд:

  де:

 • — позитивні константи
 • — кількість використовуваних ресурсів (зазвичай розглядають працю і капітал)
 • Виробнича функція характеризує технічну залежність між ресурсами і випуском і описує всю сукупність технологічно ефективних способів. Кожен спосіб може бути описаний своєю виробничою функцією.

  Постійні і змінні ресурси

  Всі ресурси, які використовуються фірмою в процесі виробництва умовно поділяють на два класи: постійні та змінні:

  Ресурси, кількість яких не залежить від обсягу випуску та є незмінним протягом розглянутого періоду, називаються постійними. Сюди можуть відноситися: виробничі площі, особливі знання висококваліфікованого персоналу, технології та ноу-хау.

  Ресурси, кількість яких безпосередньо залежить від обсягу випуску, називаються змінними. Прикладом змінних ресурсів можуть служити електроенергія, більшість видів сировини і матеріалів, транспортні послуги, працю робітників та інженерно-технічного персоналу.

  Короткостроковий і довгостроковий період

  Розподіл ресурсів на постійні і змінні дозволяє виділити короткостроковий і довгостроковий періоди в діяльності фірми.

  Період, протягом якого фірма в змозі змінити лише частину ресурсів (змінні), а інша частина залишається незмінними (постійні), називається короткостроковим періодом. У короткостроковому періоді обсяг випуску фірми залежить виключно від зміни змінного ресурсу.

  Період, протягом якого фірма може змінити кількість усіх використовуваних нею ресурсів, називається довгостроковим.

  Тривалість короткострокового і довгострокового періоду може бути неоднаковою в різних сферах виробництва. Там, де обсяг постійних ресурсів невеликий, а характер виробництва дозволяє легко змінювати постійні ресурси, короткостроковий період триває не більше декількох місяців (швейна, харчова промисловість, роздрібна торгівля тощо). Для інших галузей короткостроковий період може становити 1-3 роки (автомобільна промисловість, авіабудування, вуглевидобуток) або навіть від 6 до 10 років (електроенергетика).

  Діяльність фірми в короткостроковому періоді

  Діяльність фірми в короткостроковому періоді може бути охарактеризована за допомогою короткострокової функції виробництва: , де — кількість постійного ресурсу, — кількість змінного ресурсу.

  Короткострокова функція виробництва показує максимальний обсяг випуску, який фірма може зробити, змінюючи кількість і комбінацію змінних ресурсів, при цьому кількості постійних ресурсів.

  Основні показники діяльності фірми

  Для простоти нашого аналізу припустимо, що фірма використовує лише два ресурси:

 • змінні ресурс — праця ()
 • постійний ресурс — капітал ()
 • А також запровадимо нові поняття: сукупний, середній і граничний продукти.

  Сукупний продукт () — загальний обсяг виробленої фірмою товарів і послуг за одиницю часу

  Середній продукт () — частка сукупного продукту за одиницю використовуваного ресурсу

  Розрізняють середній продукт:
 • по змінному ресурсу:
 • по постійному фактору:
 • Граничний продукт (МР) — величина приросту сукупного продукту, при зміні використовуваного ресурсу на одиницю часу.

  Оскільки ми розглядаємо короткостроковий період, то змінюватися може лише змінний ресурс, в нашому випадку — праця.

  Граничний продукт праці () — показує приріст сукупного продукту при збільшенні кількості праці на одиницю.

  Підраховується по одній з двох можливих формул:

  дискретний граничний продукт

  де:

 • — два наступні значення сукупного продукту (обсяг випуску)
 • — відповідно два наступних значення змінного ресурсу (праці)
 • Формула дискретного граничного продукту використовується в тому випадку, коли є тільки кількісні значення вироблення і використовуваних ресурсів в одиницю часу, але не відома виробнича функція.

  безперервний граничний продукт

  МРL=dQ/dL=Q`(L)

  У разі якщо у виробництві використовується кілька змінних ресурсів, то знаходження граничного продукту одного з них здійснюється через приватну похідну. Q=7*x2+8*z2-5*x*z, де x,z — змінні ресурси, тоді , аналогічним чином .

  Приклад 14.1

  Розрахунок середнього та граничного продуктів для виробничої функції, яка має вигляд:

  Q = 21*L+9L2-L3+2

  Безперервний граничний продукт може бути розрахований як похідна від функції виробництва: MPL = Q`(L) = 21+18*L-3*L2 , підставивши відповідні значення L можна отримати необхідні дані безперервного MPL.

  Запишемо дані розрахунків у таблицю:

  Змінний ресурс (працю)

  Сукупний продукт

  Дискретний граничний продукт змінного ресурсу

  Середній продукт змінного ресурсу

  TP=21L+9L2-L3+2

  МРL = (Q2 — Q1) / (L2 — L1)

  APL=TP/L

  0

  0

  -

  -

  1

  31

  31

  31

  2

  72

  41

  36

  3

  119

  47

  40

  4

  166

  47

  42

  5

  207

  41

  42

  6

  236

  29

  39

  7

  247

  11

  35

  8

  234

  -13

  29

  9

  191

  -43

  21

  Графічне зображення функції виробництва

  Уявімо графічно отримані нами результати з таблиці вище:

 • На першому етапі (при L від 0 до 4) відбувається підвищення віддачі змінного ресурсу (тобто срденій продукт, APL зростає), граничний продукт праці MPL також збільшується і досягає свого максимального значення. Потім граничний продукт перестає рости (MPL = max, при L=3) і досягає точки свого максимуму (іноді її називають точкою убування граничного продукту). При цьому середній продукт, APL продовжує рости до свого максимального значення (у нашому прикладі APL = max при L=4).
 • На другому етапі (при L від 4 до 7) спостерігається зменшення віддачі змінного ресурсу (тобто середній продукт, APL убуває), граничний продукт, MPL також продовжує скорочуватися і досягає нуля (MP = 0 при L=7). При цьому обсяг сукупного продукту TP стає максимально можливим і його подальше збільшення за рахунок приросту тільки змінних ресурсів вже нездійсненне.
 • На третьому етапі (L > 7) граничний продукт набуває від'ємного значення (MP <0), а сукупний продукт TP починає скорочуватися.
 • Для досягнення найбільш ефективних результатів і мінімізації витрат фірмі слід використовувати змінний ресурс в обсязі, відповідному 2 етапу. На 1 етапі додаткове використання змінного ресурсу веде до зниження середніх витрат. На 3 етапі скорочуються сукупний обсяг випуску та середні витрати (тобто прибутковість падає).

  Причина подібної поведінки виробничої функції криється в законі убування граничної віддачі:

  Закон убування граничної віддачі. Починаючи з деякого моменту часу, додаткове використання змінного ресурсу при незмінній кількості постійного ресурсу веде до скорочення граничної віддачі, або граничного продукту.

  Цей закон має універсальний характер і характерний практично для всіх економічних процесів.

  Визначення граничного продукту у випадку декількох змінних ресурсів

  Якщо у виробництві використовується кілька змінних ресурсів, то знаходження граничного продукту одного з них здійснюється через приватну похідну.

  Розглянемо приклад. Нехай виробнича функція має вигляд:

  ,

  де — змінні ресурси.

  Тоді

  .

  Аналогічним чином

  .

  Співвідношення кривої середнього та граничного продукту

  На наведеному вище графіку відзначена ще одна важлива закономірність щодо співвідношення середнього і граничного продукту.

  Незалежно від виду виробничої функції крива середнього продукту зростає поки значення MP>AP, падає, коли MP

  Таким чином, якщо граничний продукт перевищує середній продукт, середній продукт збільшується, і навпаки, якщо граничний продукт менше середнього продукту, середній продукт зменшується.

  Іншими словами, якщо середній продукт досягає свого максимуму за умови рівності середнього та граничного продуктів.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.