Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Відтворення основних фондів

  Статистика основних фондів

  Основні фонди

  Види оцінки основних фондів

  Відтворення основних фондів

 • Коефіцієнт змінності роботи обладнання
 • Коефіцієнт інтенсивного використання обладнання
 • Показники руху основних фондів

  Показники ефективності використання основних фондів

  Економічна статистика
 • Предмет і завдання соціально-економічної статистики
 • Світова статистика
 • Методи класифікації та групування статистичної інформації
 • Показники доходів населення
 • Відтворення основних фондів

  Політика в області відтворення основних фондів повинна здійснюватися як на макро -, так і на мікрорівні так як саме вона визначає кількісне і якісне стан основних фондів.

  Відтворення основних фондів — це безперервний процес їх відновлення шляхом придбання нових, реконструкції, технічного переозброєння, модернізації та капітального ремонту, що включає наступні взаємопов'язані стадії (рис. 6.):

 • створення;
 • споживання;
 • амортизація;
 • відновлення та відшкодування.
 • На схемі стадії відтворення основних фондів розділені на дві частини. Одна частина — це створення основних фондів, що найчастіше відбувається поза підприємства. Створення основних фондів відповідно з їх структурою відбувається у двох сферах: в будівельній індустрії та машинобудуванні, в тому числі і в приладобудуванні. Друга частина — це стадії, які здійснюються всередині підприємства.

  Початковою стадією відтворення основних фондів, яка здійснюється на підприємстві, є стадія їх придбання і формування. Для нового підприємства, яке тільки створюється, процес формування означає будівництво будівель і споруд, придбання обладнання, відповідного технологічного процесу, вартості та якості продукції.

  Рис. 6. Стадії відтворення основних фондів

  Для діючого підприємства формування основних фондів включає насамперед такі етапи:

 • інвентаризацію існуючих і використовуваних основних фондів з метою виявлення застарілих і зношених елементів основних фондів;
 • аналіз відповідності існуючого обладнання технології та організації виробництва;
 • вибір (з урахуванням конкретної специфіки виробництва та запланованого обсягу продукції) обсягу і структури основних фондів. Далі йде процес перевстановлення діючого обладнання, придбання, доставка і монтаж нового обладнання.
 • Завершує відтворення основних фондів процес їх відновлення або відшкодування. Відновлення основних фондів може здійснюватися за допомогою ремонту (поточного, середнього і капітального) за рахунок амортизаційних відрахувань а також шляхом модернізації та реконструкції.

  Форми простого і розширеного відтворення

  Існують різні форми простого і розширеного відтворення основних фондів. Форми простого відтворення — заміна застарілих засобів праці і капітальний ремонт, форми розширеного відтворення — нове будівництво, розширення діючих підприємств, їх реконструкція і технічне переозброєння, модернізація обладнання.

  Кожна з цих форм вирішує певні завдання, має переваги і недоліки. Так, за рахунок нового будівництва вводяться в дію нові підприємства, на яких всі елементи основних фондів відповідають сучасним вимогам технічного прогресу. У період, коли відбувається спад виробництва, багато підприємств припиняють свою діяльність, перевагу має бути віддано реконструкції і технічного переозброєння діючих підприємств.

  Реконструкція найчастіше може відбуватися у двох варіантах:

 • при першому варіанті в процесі реконструкції за новим проектом відбувається розширення і переобладнання існуючих споруд, цехів і т. п.
 • при другому варіанті основна частина капітальних вкладень спрямовується на оновлення активної частини основних фондів (машини, устаткування) при використанні старих виробничих будівель і споруд.
 • Зазвичай другий варіант реконструкції в господарській практиці називається технічним переозброєнням. Збільшення частки витрат на устаткування дає можливість при тому ж обсязі капітальних вкладень отримати більший приріст продукції зі значно меншими матеріальними витратами і в більш короткі терміни, ніж будівництво нових підприємств, і на цій основі збільшити продуктивність праці та знизити собівартість продукції.

  Формою розширеного відтворення основних фондів є і модернізація обладнання, під якою розуміється його оновлення з метою повного або часткового усунення морального зносу другої форми і підвищення техніко-економічних показників до рівня аналогічного обладнання більш досконалих конструкцій.

  Модернізація обладнання може проводитися за кількома напрямками:

 • удосконалення конструкцій діючих машин, що підвищує їх режимні характеристики і технічні можливості;
 • механізація і автоматизація верстатів і механізмів, що дозволяють збільшити продуктивність обладнання;
 • переклад обладнання на програмне управління.
 • Модернізація обладнання економічно ефективна, якщо в результаті її проведення зростає річний обсяг виробництва, збільшується продуктивність праці і знижується собівартість продукції. При цьому необхідно, щоб рентабельність виробництва підвищувалася. Останнє може бути досягнуто, якщо відносний приріст прибутку буде більше, ніж збільшення вартості виробничих фондів в результаті витрат на модернізацію.

  Основна мета відтворення основних фондів — забезпечення підприємств основними фондами в їх кількісному і якісному складі, а також підтримання їх у робочому стані.

  У процесі відтворення основних фондів вирішуються наступні завдання:

 • відшкодування вибувають з різних причин основних фондів;
 • збільшення маси основних фондів з метою розширення обсягу виробництва;
 • вдосконалення видовий, технологічної і вікової структури основних фондів, тобто підвищення технічного рівня виробництва.
 • Процес відтворення основних фондів може здійснюватися за рахунок різних джерел. Основні засоби для відтворення основних фондів на підприємстві можуть надходити за наступними каналами:

 • як внесок в статутний капітал підприємства;
 • у результаті капітальних вкладень;
 • внаслідок безоплатної передачі;
 • внаслідок оренди.
 • Кількісна характеристика відтворення основних фондів протягом року відображається в балансі основних фондів по первісній вартості за такою формулою:

  Фк = Фн + Фв — Фо ,

 • Фк — вартість основних фондів на кінець року;
 • Фн — вартість основних фондів на початок року;
 • Фв — вартість основних фондів, введених в дію протягом року;
 • Фо — вартість основних фондів, ліквідованих протягом року.
 • Для більш детального аналізу процесу відтворення основних фондів можна використовувати наступні показники:

 • коефіцієнт оновлення основних фондів;
 • коефіцієнт приросту основних фондів;
 • коефіцієнт вибуття основних фондів;
 • фондоозброєність праці;
 • технічна озброєність та ін
 • Динаміка цих показників свідчить про ту відтворювальної політики, яка проводиться на підприємстві. Крім того, завдання відтворення основних фондів вирішується шляхом здійснення відповідної амортизаційної, інвестиційної та податкової політики.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.