Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Теорія масового обслуговування

  Математичні методи в економіці

 • Економіко-математичні методи і моделі аналізу
 • Теорія масового обслуговування
 • Імітаційне моделювання
 • Мережна модель і мережні методи планування і управління
 • Лекції з Вищої математики
 • Симплексний метод розв'язання задач лінійного програмування
 • Ймовірність події
 • Транспортна задача. Опорне рішення [2 ч.]
 • Модель систем масового обслуговування

  Поряд з іншими економіко-математичними методами в економічному аналізі використовується теорія масового обслуговування. Вона застосовується, зокрема, в роздрібній торгівлі при аналізі кількості обслуговуваних покупців і тривалості їх обслуговування (за умови високої якості їх обслуговування). На ці показники впливають різні фактори (змінні величини). Вони взаємодіють між собою в умовах процесу обслуговування покупців, носить стохастичний характер.

  На основі теорії масового обслуговування вибирається оптимальний варіант організації торговельного обслуговування населення, що забезпечує мінімальний час обслуговування при мінімізації витрат і високій якості обслуговування населення.

  Розглянута теорія знаходить застосування і в інших галузях економіки. Теорія масового обслуговування полягає в тому, що на базі теорії ймовірностей виводяться математичні методи аналізу процесів масового обслуговування, а також методи оцінки якості роботи обслуговуючих систем.

  При всьому своєму розмаїтті процеси в системах масового обслуговування мають загальні риси:

  Вимога на обслуговування не регулярно випадково надходить на канал обслуговування і залежно від його зайнятості, тривалості обслуговування утворюють чергу вимог.

  Теорія масового обслуговування вивчає статистичні закономірності надходження. І на цій основі виробляє рішення, тобто такі характеристики системи обслуговування, при яких витрати часу на очікування в черзі і простою каналів обслуговування були б найменшими. (якщо мало каналів обслуговування — то утворюються великі черги, і навпаки, якщо багато каналів обслуговування, то черг немає, але при цьому канали обслуговування працюють не раціонально, так як частина з них простоює без роботи).

  Теорія масового обслуговування — це прикладна галузь теорії випадкових процесів.

  Предметом дослідження теорії масового обслуговування є імовірнісні моделі фізичних систем обслуговування, в яких випадкові і не випадкові моменти часу виникають заявки на обслуговування і є пристрої на обробку даних заявок.

  Теорія масового обслуговування цілком базується на теорії ймовірності і математичної статистики. Певною мірою вона пов'язана з розподілом Пуассона, яке описує ймовірність числа появ в заданому інтервалі часу будь-якої події. Наприклад, поява покупця прилавком, якщо відомо, що поява події залежить від того давно воно з'являлося в останній раз, і скільки раз і коли саме траплялося до цього.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.