Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Технічна підготовка виробництва

  Виробництво

  Загальна характеристика виробництва

  Типи виробництва

  Форми організації виробництва

  Технічна підготовка виробництва

  Спеціалізація, концентрація і кооперування виробництва

  Конструкторська підготовка

  Технологічна підготовка виробництва

  Виробнича функція

 • Поняття виробничої функції
 • Ізокванта та ізокоста

  Види витрат виробництва

  Мікроекономіка
 • Предмет мікроекономіки
 • Шпаргалки з економічної теорії
 • Зміст
 • Технічна підготовка виробництва
 • Планування технічної підготовки
 • Проблема освоєння нової, більш прогресивної і високоефективної продукції, конкурентоспроможної на світовому ринку, безпосередньо пов'язана з питаннями організації і вдосконалення технічної підготовки виробництва. Вона охоплює комплекс послідовно пов'язаних наукових, проектно-конструкторських, технологічних та виробничо-господарських робіт по створенню, освоєнню і впровадженню нової техніки і технології.

  Вся область технічної підготовки виробництва регламентується стандартами.

  Технічна підготовка виробництва включає конструкторську і технологічну підготовку. Вона проводиться у відповідності з наявним на підприємстві планом технічної підготовки.

  Технічна підготовка виробництва

  Діяльність підприємства щодо розвитку його матеріально-технічної бази, організації виробництва, праці та управління являє собою технічну підготовку виробництва. Вона включає:

 • виконання прикладних досліджень;
 • проектування нової продукції і модернізацію раніше випускалася;
 • розробку технологічного процесу виготовлення продукції;
 • придбання спеціального обладнання, інструментів і оснастки;
 • матеріально-технічне забезпечення виробництва;
 • підготовку і підвищення кваліфікації кадрів;
 • розробку технічних норм і нормативів;
 • організацію інформаційного забезпечення.
 • Технічна підготовка здійснюється в цілях ефективного освоєння випуску нового виробу, впровадження нових машин і устаткування, нових технологічних прийомів організації виробництва.

  У завдання технічної підготовки виробництва входить створення технічних, організаційних і економічних умов, повністю гарантують переведення виробничого процесу на більш високий технічний і технологічний рівень на основі досягнень науки і техніки.

  Технічна підготовка виробництва складається з конструкторської і технологічної підготовки.

  На підприємствах різного типу, масштабу і профілю можуть буття різною повнотою представлені різні стадії підготовки виробництва; однак у будь-якому випадку істотна частина роботи з організації виробництва знаходиться в компетенції підприємства.

  Планування технічної підготовки

  Технічна підготовка виробництва є об'єктом внутрішньозаводського планування і являє собою певною мірою деталізацію і конкретизацію планів технічного і організаційного розвитку виробництва.

  План технічної підготовки

  Розробка плану технічної підготовки виробництва є органічною частиною довгострокового і середньострокового планування. У довгостроковому плані визначаються основні напрями та стадії технічної підготовки, терміни її початку та закінчення з розбивкою за видами робіт, конкретних виконавців, джерел і об'єктів фінансування. В річні плани входять ті стадії та види робіт, які повинні виконуватися протягом планованого року.

  Вихідними даними для планування технічної підготовки виробництва є: завдання плану технічного розвитку підприємства; нормативи для визначення складу та обсягу робіт, їх тривалість по всіх етапах технічної підготовки.

  Методи планування

  В організації планування технічної підготовки виробництва істотну роль відіграють нормативи технічної підготовки виробництва.

  Серед нормативів необхідно розрізняти: об'ємні нормативи виробництва, нормативи обсягу робіт по підготовці виробництва в натуральному вираженні і нормативи трудомісткості цих робіт.

  Ці нормативи носять локальний характер, оскільки для їх розробки необхідно проводити аналіз і узагальнення звітних даних освоєння нових виробів на конкретному підприємстві з урахуванням специфіки його функціонування та економічного стану.

  Об'ємні нормативи дають підставу розрахувати в натуральному вираженні обсяг робіт по технічній підготовці. Ці розрахунки грунтуються на таких показниках, як кількість технологічних операцій, обсяг креслярської і технічної документації, число оригінальних деталей і їх складність у виготовленні.

  Нормативи трудомісткості робіт технічної підготовки виробництва визначаються за нормами, що відображає досвід конструювання виробів і проектування технологічних процесів не тільки на даному підприємстві, але і в галузі, на підприємствах - суміжниках, підприємствах-конкурентах.

  У процесі планування нерідко ставляться завдання скорочення термінів технічної підготовки з метою прискорення реалізації досягнень науки і техніки у виробництві, скорочення витрат на здійснення технічної підготовки і підвищення якості робіт.

  На практиці в цілях скорочення термінів підготовки використовується метод паралельного та паралельно-послідовного ведення робіт. В цьому випадку роботи, наприклад, другий стадії починаються раніше, ніж закінчується перша, а третьої стадії — раніше, ніж закінчується друга, і т. д. В результаті поєднання різних стадій проектування загальний цикл підготовки різко скорочується.

  В організації робіт по створенню і освоєнню нової техніки і технології важливе місце займає використання наочних графічних зображень — мережевих графіків. Вони складаються з двох елементів: робіт і подій. Події являють собою початок або закінчення кожного виду робіт, які можна чітко зафіксувати в початковій і кінцевій стадіях їх. Вихідним подією називається момент початку перших робіт, пов'язаних з підготовкою та реалізацією запланованого заходу.

  На графіку події позначаються гуртками з зазначеними в них номерами, роботи — стрілкою, що з'єднує послідовно пов'язані події. Тривалість роботи позначається не завдовжки стрілки, а числом одиниць часу, який вказується над стрілкою (зазвичай це число днів або місяців). Внизу під стрілкою вказуються витрати на проведення робіт (рублі, людино-дні). Повний шлях в мережевому графіку — це безперервна послідовність взаємозалежних робіт та подій, що веде від початкової до кінцевої події.

  Мережевий графік дозволяє найбільш раціонально побудувати хід виконання робіт, встановити сувору послідовність та черговість у виконанні всіх необхідних операцій і дій. З допомогою мережного графіка можна з достатньою точністю визначити терміни звершення кожної події і, отже, термін досягнення результатів завершального події. Крім того, застосовуючи мережевий графік, можна оптимізувати терміни виконання завершального події, виявити і визначити вплив різних факторів на скорочення терміну кожного заходу, організувати контроль, спостереження та управління діями окремих виконавців.

  У процесі планування технічної підготовки виробництва велике значення має використання норм, правил і вимог, встановлених системами відповідних стандартів. Використання стандартів створює сприятливі умови для забезпечення науково-технічної підготовки виробництва на високому рівні, здатному гарантувати конкурентоспроможне якість виробів, що випускаються.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.