Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Світова статистика

  Економічна статистика

 • Предмет і завдання соціально-економічної статистики
 • Світова статистика - сучасні статистичні системи
 • Методи класифікації та групування статистичної інформації
 • Показники доходів населення
 • Лекції зі Статистики
 • Ряди динаміки
 • Статистика оборотних фондів
 • Зміст
 • Сучасний стан статистичної системи світового співтовариства
 • Основні завдання і напрями реформування державної статистики в Російській Федерації
 • Сучасний стан статистичної системи світового співтовариства

  В зв'язку з розширенням міждержавних зв'язків і формуванням світової господарської системи з'явилася потреба і можливість створення статистичної картини світу. Зрозуміло, що статистичні дослідження різних країн можуть бути порівняні тільки за умови, якщо вони проводилися за однією методологією, т е. скоординовані.

  Першими організаціями, наділеними координуючими функціями, стали Міжнародні статистичні конгреси. Починаючи з 1919 р. в Лізі Націй проводяться регулярні заходи, спрямовані на створення міжнародної статистики Великим досягненням стало затвердження єдиних методологічних основ міжнародних статистичних досліджень

  З 1946 р. при Організації Об'єднаних Націй (ООН) працює Статистична комісія ООН. Форми її роботи — регулярні сесії.

  При Статистичної комісії створена спеціальна робоча група, яка складається з шести цільових підрозділів, що відповідають основним напрямам економічної діяльності, а значить, і економічної статистики:

 • національне рахівництво;
 • статистика промисловості;
 • статистика міжнародної торгівлі;
 • статистика фінансів;
 • статистика цін;
 • статистика навколишнього середовища
 • Крім того, діє Статистичне бюро Секретаріату ООН як самостійно функціонує підрозділ Секретаріату ООН і одночасно робочий орган Статистичної комісії.

  Основні напрямки діяльності Статистичного бюро:
 • підготовка матеріалів до сесій Статистичної комісії;
 • збір, обробка (включаючи оцінку достовірності) і публікація статистичних даних;
 • проведення самостійних оцінок;
 • практична допомога країнам;
 • робота навчальних центрів;
 • відряджання фахівців на місця.
 • За свою піввікову діяльність Статистичне бюро ООН вніс серйозний вклад в розвиток міжнародної статистики. Особливе значення мають публікації статистичних матеріалів регіональними статистичними комісіями, що входять в статистичну систему ООН, як правило, розташованими в різних країнах. У числі основних видань такого роду можна назвати наступні:

 • Демографічний щорічник (Demographic Yearbook) виходить в Швейцарському відділенні Статистичної комісії ООН. Його штаб-квартира знаходиться в Женеві. З цього видання можна дізнатися про зміну чисельності населення країн світу, народжуваності, смертності, розподіл жителів на міське та сільське.
 • Статистика трудових ресурсів країн світу розробляється під егідою Міжнародної Організації Праці МОП (International Labour Organization). Основні публікації МОП: Статистичний щорічник з праці (Yearbook of Labour Statistics), Статистичний збірник зайнятості та заробітної плати (Statistics on occupational wages and hours of work and food prices), періодичні бюлетені з праці (Supplement of the bulletin of Labour Statistics та Current international recomendations on Labour statistics).
 • Статистичний щорічник Продовольчої комісії (ФАО). Містить відомості про урожайності і площі вирощування основних культур, а також про рівень споживання і якість продовольчих продуктів, особливо харчування, його калорійності в різних країнах. Штаб-квартира продовольчої комісії ООН розташована в Італії (Рим).
 • Статистичний щорічник ЮНЕСКО. Дозволяє отримати уявлення про рівень грамотності і розвитку культури і науки у міжнародному масштабі. Цей довідник готують у Франції. Штаб-квартира ЮНЕСКО знаходиться в Парижі.
 • Всі перераховані щорічні видання доповнюються щомісячними статистичними бюлетенями, в яких публікують попередньо зібрані дані за їх тематикою. Крім названих, на наш погляд, головних статистичних видань вже більше сорока років випускаються статистичні збірники по світовій торгівлі, світових фінансів, промисловості і т. д. В їх підготовці беруть участь не тільки регіональні статистичні підрозділи ООН, але і спеціалізовані установи, що повністю незалежні у своїх діях від її рішень. Це статистичні публікації Світового Банку (World Bank), його колишнє назва — Міжнародний Банк Реконструкції і Розвитку МБРР (International Bank for Reconstruction and Development), в завдання якого входить сприяння економічному розвитку країн-членів Світового Банку. До серйозним міжнародним статистичним виданням, які користуються великим авторитетом у фахівців, належать і публікації Міжнародного валютного фонду, МВФ (International Monetary Fund), що сприяє розвитку міжнародної торгівлі. Це статистичний щорічник International Financial Statistics (Yearbook), а також доповнює його періодичний статистичний бюлетень Bulleting of YMF, що видається в Нью-Йорку.

  До часу перебудови російської вітчизняні користувачі статистичної інформації прийшли до розуміння необхідності впровадження міжнародних статистичних стандартів у національні статистичні інформаційні служби.

  З часом всі підрозділи статистичних досліджень були об'єднані в спеціальну міжнародну статистичну структуру, яка отримала назву Гармонізована Статистична Система (ГСС) Сюди ж увійшли національні статистичні управління країн-учасників ГСС.

  Статистична комісія при ООН стала відігравати провідну кординирующую роль у розробці міжнародних статистичних стандартів та класифікацій Вона несе відповідальність за своєчасне впровадження статистичних стандартів у різних країнах та здійснює контроль за використанням пакету світової методології в їх статистичній практиці.

  Основною концепцією уніфікації статистичної методології є концепція добровільності. Тому система міжнародних статистичних стандартів, побудована на методології ООН, носить рекомендаційний характер.

  В даний час в ГСС входять:

 • Статистична комісія при ООН;
 • Галузеві статистичні підрозділи ООН;
 • Система статистичних видань ООН та інших міжнародних організацій;
 • Спеціальні установи ООН: ФАО — Комісія ООН з продовольства, ЮНЕСКО — Комісія ООН по співпраці в області науки, культури і освіти, ВООЗ — Всесвітня Організація охорони Здоров'я, СБ — Світовий Банк (колишня назва — Міжнародний банк реконструкції і розвитку), МВФ — Міжнародний валютний фонд, ВТО — Всесвітня торгова організація;
 • Статистичні служби міждержавних організацій: ОЕСР (Організація економічного співробітництва і розвитку), ЄЕС (Європейське економічне співтовариство), СНД (Союз Незалежних Держав);
 • Регіональні статистичні організації.
 • ЄВРОСТАТ — Статистична організація країн Спільного ринку, Державний комітет по статистиці країн СНД.

  Основні завдання і напрями реформування державної статистики в Російській Федерації

  Перехід від директивної економіки до ринкової потребує побудови нової статистики.

  Головним завданням першого етапу реформування статистики, що почалася в 1993 р. і завершився у 1996 р. було сприяння ринковим перетворенням в країні для досягнення максимально можливої інформаційної прозорості економічного простору. У результаті реалізації першого етапу Програми створена система національних рахунків (СНР).

  У стандартах системи національних рахунків сформовані основні макроекономічні показники, серед них — показники, що характеризують зайнятість, ринок праці, рівень життя, соціальний захист населення, рівень і динаміку цін, промислового виробництва, споживчого ринку, які стали важливими важелями управління економічним розвитком держави. Отримала розвиток галузева статистика в таких областях, як охорона здоров'я, народна освіта, страхування.

  Створена основа Державного реєстру підприємств та організацій: єдина система класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації (ЕСКК) у відповідності з міжнародними стандартами.

  В ході наради та подальшого обговорення поставлених питань були визначені наступні найбільш важливі завдання другого етапу реформи російської статистики:

 • Забезпечення необхідною інформацією процесів становлення національної господарської системи країни.
 • Створення умов для отримання більш точної та повної статистичної картини соціально-економічного розвитку країни для прийняття рішень на різних рівнях державного управління.
 • Всемірне сприяння висвітленню проблем, пов'язаних з підвищенням ефективності національного виробництва.
 • Інформаційне відображення участі Росії в міжнародному поділі праці, в тому числі конкурентоспроможності російських товарів і послуг на світових ринках.
 • Крім того, Федеральна програма передбачає розгортання системи моніторингів (спеціально організованих систематичних спостережень), особливо в області соціальної сфери. Постійно діючі моніторинги дозволяють безперервно стежити за станом певного об'єкта, реєструвати його найважливіші характеристики, оцінювати їх, оперативно виявляти результати впливу на об'єкт різних процесів і факторів, розробляти пропозиції щодо розвитку об'єкта в потрібному напрямку і робити висновки щодо ефективності заходів по керуванню об'єктом.

  Спектр вирішуваних проблем істотно розшириться з прийняттям Закону про статистичної діяльності, який стане правовою основою роботи органів державної статистики і буде сприяти успішному вирішенню поставлених перед нею завдань.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.