Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Сукупний попит і сукупна пропозиція

  Макроекономічна рівновага

  Сукупний попит і сукупна пропозиція

  Мультиплікативний ефект

  Мультиплікатор

  Парадокс ощадливості

  Економічний розвиток країни

  Економічне зростання

  Типи та фактори економічного зростання

  Моделі і теорії економічного зростання

  Структурні зміни та кризи

  Нова економіка

  Економічний цикл

  Макроекономіка
 • Предмет макроекономіки
 • Макроекономічний аналіз
 • Зміст
 • Сукупний попит
 • Рівноважний рівень цін і рівноважний обсяг виробництва
 • Сукупна пропозиція
 • Сукупна пропозиція: класична та кейнсіанська моделі
 • Макроекономічна рівновага в моделі AD-AS. Ефект храповика
 • Кейнсіанська модель визначення рівноважного обсягу виробництва, доходу і зайнятості
 • Метод вилучень та ін'єкцій
 • Сукупний попит

  Сукупний попит — це обсяг товарів і послуг (обсяг національного продукту, сукупність кінцевих товарів), який споживачі, підприємства і уряд готові купити (на які пред'являється попит на ринках країни) при даному рівні цін (в даний момент часу, при даних умовах).

  Сукупний попит () — це сума планованих витрат на придбання кінцевої продукції; це реальний обсяг виробництва, який споживачі (включаючи фірми і уряд готові купити при даному рівні цін. Основний фактор, що впливає на загальний рівень цін. Їх взаємозв'язок відображається кривою , яка показує зміну сумарного рівня усіх витрат в економіці в залежності від зміни рівня цін. Залежність між реальним обсягом виробництва та загальним рівнем цін є негативною або зворотною. Чому? Щоб відповісти на це питання необхідно виділити основні складові : споживчий попит , інвестиційний попит , попит з боку держави і чистий експорт , та проаналізувати вплив зміни цін на ці складові.

  Сукупний попит

 • — Попит населення на споживчі товари
 • — Попит підприємств на інвестиції
 • — Державні закупівлі (держзамовлення)
 • — Експортований попит (іноземні покупці товарів на експорт)
 • Споживання: з ростом рівня цін реальна купівельна спроможність падає, в результаті чого споживачі будуть почувати себе менш заможними і відповідно будуть купувати меншу частку реального випуску в порівнянні з тією, яку вони купили б при незмінному рівні цін.

  Інвестиції: зростання рівня цін призводить, як правило, до зростання процентних ставок. Кредит стає більш дорогим, а це утримує фірми від здійснення нових інвестицій, тобто підвищення рівня цін, впливаючи на процентні ставки, що призводить до зменшення другої складової — реального обсягу інвестицій.

  Державні закупівлі товарів і послуг: у тій мірі, в якій витратні статті держбюджету визначаються в номінальному грошовому вираженні, реальна величина державних закупівель при підвищенні рівня цін також буде скорочуватися.

  Чистий експорт: при зростанні рівня цін в одній країні імпорт з інших країн буде зростати, а експорт з цієї країни — скорочуватися, у результаті реальний обсяг чистого експорту знизиться.

  Рівноважний рівень цін і рівноважний обсяг виробництва

  Сукупний попит і пропозицію впливають на установленние рівноважного загального рівня цін і рівноважного обсягу виробництва в економіці в цілому.

  При інших рівних умовах, чим нижчий рівень цін, тим більшу частину національного продукту захочуть придбати споживачі.

  Залежність між рівнем цін і реальним обсягом національного продукту, на який пред'являється попит, виражається графіком сукупного попиту, який має від'ємний нахил.

  На динаміку споживання національного продукту впливають цінові і нецінові фактори. Дія цінових факторів реалізується через зміну в обсязі на товари і послуги і графічно виражається рухом вздовж кривої від точки до точки . Нецінові чинники викликають зміну в , зрушуючи криву вліво або вправо до або .

  Цінові фактори крім рівня цін:

 • Ефект процентної ставки. При постійній грошовій масі збільшення рівня цін викличе збільшення процентної ставки, оскільки зростає потреба в грошах у споживачів для купівлі товарів у виробників для оплати ресурсів. Але вищі процентні ставки скоротять споживчі витрати та інвестиції, тобто відбудеться скорочення на реальний обсяг національного продукту. Висока процентна ставка збільшить обсяги вкладів населення, тим самим відволікаючи гроші від попиту на товари.
 • Ефект багатства (доходу). Зростання рівня цін (інфляція) скорочує реальну вартість, або купівельну спроможність, фінансових активів (акцій, облігацій) з фіксованою вартістю, якою володіють покупці. В результаті знижуються споживчі витрати і
 • Ефект імпортних закупівель. При збільшенні цін всередині країни на вітчизняні товари падає попит на вітчизняні товари, а на більш дешеві імпортні збільшується. Одночасно знижується експорт товарів за кордон. Все це призведе до зниження на вітчизняні товари. І навпаки, якщо ростуть ціни на імпортні товари, то зросте попит на вітчизняні товари, як це відбулося в Росії після дефолту 1998 року.
 • Нецінові детермінанти (фактори) впливають на сукупний попит:

 • Споживчі витрати, які залежать від:
 • Добробуту споживачів. При збільшенні добробуту збільшуються споживчі витрати, тобто відбувається збільшення AD
 • Очікування споживачів. Якщо очікується збільшення реальних доходів, то збільшуються витрати в поточному періоді, тобто збільшується AD
 • Заборгованості споживача. Борги знижують поточне споживання та AD
 • Податків. Високі податки знижують сукупний попит.
 • Інвестиційні витрати, до яких відносять:
 • Зміна процентних ставок. Збільшення процентної ставки призведе до зменшення інвестиційних витрат і відповідно зниження сукупного попиту.
 • Очікувані прибутки від інвестицій. При сприятливому прогнозі збільшується AD.
 • Податки з підприємств. При підвищенні податків знижується AD.
 • Нові технології. Зазвичай призводять до увеличиению інвестиційних витрат та зростанню сукупного попиту.
 • Надлишкові потужності. Використовуються не повністю, немає стимулу до нарощування додаткових потужностей, знижуються інвестиційні витрати і падає AD.
 • Державні витрати
 • Витрати на чистий експорт
 • Національний дохід інших країн. Якщо національний дохід країн зростає, то вони збільшують закупівлі за кордоном і тим самим сприяють збільшенню сукупного попиту в іншій країні.
 • Валютні курси. Якщо курс на власну валюту зростає, то країна може більше закуповувати іноземних товарів, а це веде до збільшення AD.
 • Сукупна пропозиція

  Сукупна пропозиція — реальний обсяг національного продукту, який може бути зроблений при різному (визначеному) рівні цін.

  Закон сукупної пропозиції — при більш високому рівні цін у виробників виникають стимули до збільшення обсягу виробництва і відповідно збільшується пропозиція виготовлених товарів.

  Графік сукупної пропозиції має додатний нахил і складається з трьох частин:

 • Горизонтальний.
 • Проміжний (висхідний).
 • Вертикальний.
 • Нецінові фактори сукупної пропозиції:

 • Зміна цін на ресурси:
 • Наявність внутрішніх ресурсів
 • Ціни на імпортні ресурси
 • Панування на ринку
 • Зміна в продуктивності (обсяг виробництва/загальні витрати)
 • Зміни правових норм:
 • Податки з підприємств та субсидії
 • Державне регулювання
 • Сукупна пропозиція: класична та кейнсіанська моделі

  Сукупна пропозиція () — це загальна кількість кінцевих товарів і послуг, вироблених в економіці; це сукупний реальний обсяг виробництва, який може бути вироблений в країні при різних можливих рівнях цін.

  Основним фактором, що впливає на , є також рівень цін, причому залежність між цими показниками прямий. Неціновими чинниками є зміни в технології, цінах на ресурси, оподаткування фірм і т. д., що графічно відображається зсувом кривої AS вправо або вліво.

  Крива AS відображає зміни сукупного реального обсягу виробництва залежно від зміни рівня цін. Форма цієї кривої багато в чому залежить від того, в якому часовому проміжку знаходиться крива AS.

  Відмінність між короткостроковим і довгостроковим періодом в макроекономіці пов'язують в основному з поведінкою номінальних та реальних величин. У короткостроковому періоді номінальні величини (ціни, номінальна заробітна плата, номінальна ставка відсотка) під впливом коливань ринку змінюються повільно, є "жорсткими". Реальні ж величини (обсяг випуску, рівень зайнятості, реальна процентна ставка) змінюються значно і їх вважають "гнучкими". В довгостроковому періоді ситуація прямо протилежна.

  Класична модель AS

  Класична модель AS описує поведінку економіки в довгостроковому періоді.

  При цьому аналіз AS будується з урахуванням наступних умов:

 • обсяг випуску залежить тільки від кількості факторів виробництва і технології;
 • зміни у факторах виробництва і технології відбуваються повільно;
 • економіка функціонує в умовах повної зайнятості і обсяг випуску дорівнює потенційному;
 • ціни і номінальна зарплата — гнучкі.
 • В цих умовах крива AS вертикальна на рівні виробництва при повній зайнятості факторів виробництва (рис. 2.1).

  Зрушення AS у класичній моделі можливі лише при зміні величини факторів виробництва чи технології. Якщо такі зміни відсутні, то крива AS у короткостроковому періоді зафіксована на потенційному рівні, і будь-які зміни AD відображаються лише на рівні цін.

  Класична модель AS

 • AD1 і AD2 — криві сукупного попиту
 • AS — крива сукупного пропозиції
 • Q* — потенційний обсяг виробництва.
 • Кейнсіанська модель AS

  Кейнсіанська модель AS розглядає функціонування економіки в короткостроковому періоді.

  Аналіз AS цієї моделі базується на таких передумовах:

 • економіка функціонує в умовах неповної зайнятості;
 • ціни і номінальна заробітна плата відносно жорсткі;
 • реальні величини відносно рухливі і швидко реагують на ринкові коливання.
 • Крива AS в кейнсіанській моделі горизонтальна або має позитивний нахил. Слід звернути увагу на те, що в кейнсіанській моделі крива AS обмежена праворуч рівнем потенційного обсягу випуску, після чого вона набуває вигляду вертикальної прямої, тобто фактично збігається з довгострокової кривої AS.

  Таким чином, об'єм AS у короткостроковому періоді залежить головним чином від величини AD. В умовах неповної зайнятості і жорсткості цін коливання AD викликають насамперед зміна обсягу випуску (рис. 2.2) і лише згодом зможуть вплинути на рівень цін.

  Кейнсіанська модель AS

  Отже, ми розглянули дві теоретичні моделі AS. Вони описують цілком можливі в дійсності різні відтворювальні ситуації, і якщо об'єднати передбачувані форми кривої AS в одну, то ми отримаємо криву AS, що включає три відрізки: горизонтальний, або кейнсіанський, вертикальний, або класичний та проміжний, або висхідний.

  Горизонтальний відрізок кривої AS відповідає економіці спаду, високого рівня безробіття і недовикористання виробничих потужностей. В цих умовах будь-яке підвищення AD — бажано, оскільки воно веде до зростання обсягу виробництва і зайнятості, не збільшуючи при цьому загальний рівень цін.

  Проміжний відрізок кривої AS передбачає таку відтворювальну ситуацію, коли збільшення реального обсягу виробництва супроводжується деяким зростанням цін, що пов'язано з нерівномірним розвитком галузей і застосуванням менш продуктивних ресурсів, оскільки більш ефективні ресурси вже задіяні.

  Вертикальний відрізок кривої AS має місце тоді, коли економіка працює на повну потужність і досягти подальшого зростання обсягу виробництва в короткий термін вже неможливо. Збільшення сукупного попиту в цих умовах призведе до підвищення загального рівня цін.

  Загальна модель AS.

 • I — кейнсіанський відрізок; II — класичний відрізок; III — проміжний відрізок.
 • Макроекономічна рівновага в моделі AD-AS. Ефект храповика

  Перетин кривих AD і AS визначає точку макроекономічної рівноваги, рівноважний обсяг випуску та рівноважний рівень цін. Зміна рівноваги відбувається під впливом зрушень кривої AD, кривої AS або того й іншого разом.

  Наслідки збільшення AD залежать від того, на якому відрізку AS воно проходить:

 • на горизонтальному відрізку AS зростання AD веде до збільшення реального обсягу випуску при незмінних цінах;
 • на вертикальному відрізку AS збільшення AD призводить до підвищення цін при незмінному обсязі випуску;
 • на проміжному відрізку AS зростання AD породжує як збільшення реального обсягу випуску, так і певне підвищення цін.
 • Скорочення AD повинно привести до наступних наслідків:

 • на кейнсіанському відрізку AS реальний об'єм виробництва зменшиться, а рівень цін залишиться незмінним;
 • на класичному відрізку ціни впадуть, а реальний обсяг виробництва залишиться на рівні повної зайнятості;
 • на проміжному відрізку модель передбачає, що і реальний обсяг виробництва, і рівень цін зменшаться.
 • Проте існує один важливий фактор, який модифікує наслідки зниження ОГОЛОШЕННЯ на класичному і проміжному відрізках. Зворотний рух AD з положення в (рис. 2.4) може не відновити початкове рівновагу, принаймні, в короткий період часу. Це пов'язано з тим, що ціни на товари і ресурси у сучасній економіці є багато в чому негнучкими в короткостроковому періоді і не проявляють тенденцію до зниження. Це явище отримало назву ефекту храповика (храповик — це механізм, який дозволяє крутити колесо вперед, але не назад). Розглянемо дію цього ефекту за допомогою рис. 2.4.

  Ефект храповика

  Початковий зростання AD, до стану привів до встановлення нового макроекономічного рівноваги в точці , для якої характерний новий рівноважний рівень цін і обсяг виробництва . Падіння сукупного попиту від стану до , не призведе до повернення в початкову точку рівноваги , оскільки зростання ціни не мають тенденції до зниження у короткостроковому періоді і залишаться на рівні . У цьому випадку нова точка рівноваги переміститься в стан , а реальний рівень виробництва знизиться до рівня .

  Як ми з'ясували ефект храповика пов'язаний з негнучкістю цін у короткостроковому періоді.

  Чому ж ціни не мають тенденції до зниження?

 • Це пов'язано в першу чергу з нееластичністю заробітної плати, яка становить приблизно ? витрат фірми і в значній мірі впливає на ціну продукції.
 • Багато фірми володіють істотною монопольною владою, щоб протистояти зниженню цін у період падіння попиту.
 • Ціни на деякі види ресурсів (окрім праці) фіксуються умовами довгострокових контрактів.
 • Однак у довгостроковому періоді при падінні ціни будуть знижуватися, але навіть в цьому випадку економіка навряд чи зможе повернутися в початкову точку рівноваги.

  Рис. 1. Наслідки зростання AS

  Зміщення кривої AS. При збільшенні сукупного пропозиції економіка переміщується в нову точку рівноваги, для якої характерне зниження загального рівня цін при одночасному зростанні реального обсягу виробництва. Зниження сукупної пропозиції привезе до зростання цін і зменшення реального ЧНП
  (рис. 1 і 2).

  Отже, ми розглянули найважливіші макроекономічні показники — сукупний попит і сукупна пропозиція, визначили фактори, що впливають на їх динаміку, і проаналізували першу модель макроекономічної рівноваги. Цей аналіз послужить певним трампліном для більш детального вивчення макроекономічних проблем.

  Рис. 2. Наслідки падіння AS

  Кейнсіанська модель визначення рівноважного обсягу виробництва, доходу і зайнятості

  Для визначення рівноважного рівня національного виробництва, доходу і зайнятості в кейнсіанській моделі використовується два тісно взаємопов'язаних методів: метод співставлення сукупних витрат і обсягу виробництва і метод "вилучень та ін'єкцій". Розглянемо перший метод "витрати — обсяг виробництва". Для його аналізу зазвичай вводяться наступні спрощення:

 • в економіці відсутнє державне втручання;
 • економіка є закритою;
 • рівень цін стабільний;
 • відсутній нерозподілений прибуток.
 • За таких умов сукупні витрати рівні сумі споживчих і інвестиційних витрат.

  Для визначення рівноважного обсягу національного виробництва до функції споживання додається функція інвестицій. Крива сукупних витрат перетинає лінію під кутом 45о в точці, яка визначає рівноважний рівень ЧНП, доходу і зайнятості (рис. 3).

  Це перетин є єдиною точкою, в якій сукупні витрати рівні ЧНП. Ніякі рівні вище рівноважного ЧНП не є стійкими. Запаси непроданих товарів зростають до небажаних рівнів. Це підштовхне підприємців коригувати свою діяльність в напрямку зниження обсягу виробництва до рівноважного рівня.

  Рис. 3. Визначення рівноважного ЧНП за методом "видатки — обсяг виробництва"

  При всіх потенційно можливих рівнях нижче рівноважного, економіка прагне витрачати більше, ніж виробляють підприємці. Це стимулює підприємців розширювати обсяг виробництва до рівноважного рівня.

  Метод вилучень та ін'єкцій

  Метод визначення ЧНП шляхом зіставлення витрат і обсягу виробництва дає можливість чітко уявити загальні витрати як безпосередній чинник, що визначає рівні виробництва, зайнятості та доходу. Хоча метод "вилучень та ін'єкцій" менш прямолінійний, його перевага полягає в тому, що при цьому акцентується увага на нерівність і ЧНП при всіх рівнях виробництва, крім рівноважного.

  Суть методу в наступному: при наших припущеннях ми знаємо, що виробництво будь-якого обсягу продукції дасть адекватний розмір доходу після сплати податків. Але також відомо, що частину цього доходу домогосподарства можуть зберегти, тобто не спожити. Заощадження, отже, являє вилучення, витік або відволікання потенційних витрат з потоку витрат-доходів. Внаслідок заощаджень споживання стає меншим від загального обсягу виробництва, чи ЧНП. В цьому зв'язку самого по собі споживання недостатньо, щоб вибрати з ринку весь обсяг виробленої продукції, і ця обставина, по всій видно, призводить до зниження загального обсягу виробництва. Проте підприємницький сектор не має наміру продавати всю продукцію тільки кінцевим споживачам. Частина продукції приймає форму засобів виробництва, або інвестиційних товарів, які будуть реалізовані всередині самого підприємницького сектора. Тому інвестиції можна розглядати як ін'єкції витрат у потік " доходи-витрати, що доповнює споживання; коротше кажучи, інвестиції являють собою потенційну компенсацію, або відшкодування, вилучення коштів на заощадження.

  Якщо вилучення коштів на заощадження перевищує ін'єкцію інвестицій, то буде менше ЧНП, а даний рівень ЧНП — занадто високим, щоб бути стійким. Іншими словами, будь-який рівень ЧНП, коли заощадження перевищують інвестиції, буде вище рівноважного. І навпаки, якщо ін'єкції інвестицій перевищують витік коштів на заощадження, то буде більше, ніж ЧНП, і останній повинен підвищуватися. Повторимо: будь-який розмір ЧНП, коли інвестиції перевищують заощадження, буде нижче рівноважного рівня. Тоді, коли , тобто коли витік коштів на заощадження повністю компенсуються ін'єкціями інвестицій, сукупні витрати дорівнюють обсягу виробництва. А ми знаємо, що таке рівність визначає рівновагу ЧНП.

  Цей метод можна проілюструвати графічно за допомогою кривих заощаджень та інвестицій (рис. 3.6). Рівноважний обсяг ЧНП визначається точкою перетину кривих заощаджень та інвестицій. Тільки в цій точці населення має намір зберегти стільки ж, скільки підприємці хочуть інвестувати, і економіка буде знаходитися в стані рівноваги.

  Зміна рановесного ЧНП і мультиплікатор

  У реальній економіці ЧНП, дохід і зайнятість рідко перебувають у стані стійкої рівноваги, для них характерні періоди зростання і циклічного коливання. Основним фактором, що впливає на динаміку ЧНП, є коливання інвестицій. При цьому зміна інвестицій впливає на зміну ЧНП в помноженої пропорції. Цей результат називається ефектом мультиплікатора.

  Мультиплікатор = Зміна в реальному ЧНП / Первинна зміна у витратах

  Або, перетворюючи рівняння, можна сказати, що:

  Зміна ЧНП = Мультиплікатор * Початкове зміна в інвестиціях.

  З самого початку слід зробити три зауваження:

 • "Первинна зміна у витратах" звичайно викликається зсувами в інвестиційних витратах по тій простій причині, що інвестиції представляються найбільш мінливим компонентом сукупних витрат. Але слід підкреслити, що зміни в споживанні, державних закупівлях або експорті також зазнають дії ефекту мультиплікатора.
 • "Первинна зміна у витратах" означає переміщення вгору або вниз графіка сукупних витрат у зв'язку зі зрушенням вниз або вгору одного з компонентів графіка.
 • З другого зауваження випливає, що мультиплікатор — це двосічний меч, який діє в обох напрямках, тобто незначне збільшення витрат може дати багаторазовий приріст ЧНП; з іншого боку, невелике скорочення витрат може призвести через мультиплікатор до значного зменшення ЧНП.
 • Для визначення величини мультиплікатора використовують граничну схильність до заощадження і граничну схильність до споживання.

  Мультиплікатор = або =

  Значення мультиплікатора перебуває в наступному. Відносно невелика зміна в інвестиційних планах підприємців або планів заощаджень домогосподарств може викликати набагато більші зміни в рівноважному рівні ЧНП. Мультиплікатор посилює коливання підприємницької діяльності, викликані змінами у витратах.

  Зауважимо, що чим більше (менше ), тим більше буде мультиплікатор. Наприклад, якщо — 3/4 і відповідно мультиплікатор — 4, то зниження запланованих інвестицій на суму 10 млрд. грн. спричинить зниження рівноважного рівня ЧНП на 40 млрд руб. Але якщо — тільки 2/3, а мультиплікатор — 3, то зниження інвестицій на ті ж 10 млрд руб. приведе до падіння ЧНП тільки на 30 млрд руб.

  Мультиплікатор в представленому тут вигляді називають також простим мультиплікатором по тій лише причині, що він засновується на дуже простій моделі економіки. Виражений формулою 1/MPS, простий мультиплікатор відображає тільки вилучення заощаджень. Як сказано вище, насправді, послідовність циклів отримання прибутків і витрачання може затухати внаслідок вилучень у вигляді податків і імпорту, тобто крім витоку на заощадження одна частина доходу в кожному циклі буде вилучатися у вигляді додаткових податків, а інша частина використовуватися на закупівлю додаткових товарів за рубежем. З урахуванням цих додаткових вилучень можна видозмінити формулу мультиплікатора 1/MPS, підставивши замість MPS в знаменник один з наступних показників: "частка змін у доході, яка не витрачається на виробництво продукції всередині країни" або "частка змін у доході, яка "витікає" або вилучається з потоку "доходи-витрати". Більш реалістичний мультиплікатор, якого отримують з урахуванням всіх цих вилучень — заощаджень, податків і імпорту, називається складним мультиплікатором.

  Рівноважний обсяг виробництва у відкритій економіці

  Досі в моделі сукупних витрат ми абстрагувалися від зовнішньої торгівлі і допускали існування закритої економіки. Тепер Давайте знімемо це допущення, приймемо до уваги наявність експорту та імпорту, а також той факт, що чистий експорт (експорт мінус імпорт) може бути або позитивним, або негативним.

  Яке співвідношення чистого експорту, тобто експорту мінус імпорт, і сукупних витрат?

  Насамперед, розглянемо експорт. Подібно споживання, інвестицій та державних закупівель, експорт викликає зростання обсягу виробництва, доходу і зайнятості всередині країни. Хоча товари і послуги, виробництво яких вимагало певних витрат, йдуть за кордон, витрати інших держав на американські товари призводять до розширення виробництва, створення додаткових робочих місць і зростання доходу. Тому експорт слід додати у якості нового компонента сукупних витрат. І навпаки, коли економіка відкрита для міжнародної торгівлі, ми повинні визнати, що частина видатків, призначених на споживання та інвестиції, піде на імпорт , тобто на товари та послуги, вироблені за кордоном, а не в Сполучених Штатах. Отже, щоб не завищити вартість обсягу виробництва всередині країни, суму витрат на споживання та інвестиції потрібно зменшити на ту частину, яка йде на імпортні товари. Так, при вимірюванні сукупних витрат на вироблені всередині країни товари та послуги необхідно віднімати витрати на імпорт. Коротше кажучи, для приватної, не веде зовнішньої торгівлі, або закритою, економіки сукупні витрати складають , а для провідної торгівлю, або відкритою, економіки сукупні витрати складають . Згадавши, що чистий експорт дорівнює , можна сказати, що сукупні витрати для приватної, відкритої економіки рівні
  .

  3.7. Вплив чистого експорту на ЧМП

  З самого визначення чистого експорту випливає, що він може бути або позитивним, або негативним. Отже, експорт та імпорт не можуть надавати нейтрального впливу на рівноважний ЧНП. Який же реальний вплив чистого експорту на ЧНП?

  Позитивний чистий експорт призводить до зростання сукупних витрат порівняно з їх величиною в закритій економіці і, відповідно, викликає збільшення рівноважного ЧМП (рис. 3.7). На графіку нова точка макроекономічної рівноваги буде відповідати точці , для якої характерне збільшення реального ЧНП.

  Від'ємний чистий експорт навпаки скорочує внутрішні сукупні витрати і призводить до зниження внутрішнього ЧНП. На графіку нова точка рівноваги і відповідний їй обсяг ЧНП — .

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.