Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Статистика продуктивності праці

  Статистика робочого часу

  Середньооблікова чисельність працівників

  Середня чисельність працівників

  Показники використання робочого часу

  Аналіз використання фондів робочого часу

  Статистика продуктивності праці

  Чинники зростання продуктивності праці

 • Трудомісткість робіт
 • Економічна статистика
 • Предмет і завдання соціально-економічної статистики
 • Світова статистика
 • Методи класифікації та групування статистичної інформації
 • Зміст
 • Продуктивність праці
 • Статистика і аналіз продуктивності праці
 • Аналіз продуктивності праці
 • Планування продуктивності праці
 • Продуктивність праці

  Ефективність використання кадрів на підприємстві характеризується показниками продуктивності праці.

  Продуктивність праці — це економічна категорія, що виражає ступінь плідності доцільної діяльності людей з виробництва матеріальних і духовних благ.

  Продуктивність праці визначається кількістю продукції (обсягом робіт), виробленої працівником в одиницю часу (годину, зміну, квартал, рік) або кількістю часу, витраченим на виробництво одиниці продукції (виконання певної роботи).

  Продуктивність праці обчислюється через систему показників виробітку і трудомісткості. Вироблення розраховується як частка від ділення обсягу виконаних робіт (виробленої продукції) на кількість працівників (витрати праці). Трудомісткість — діленням витрат праці (чисельності працівників) на обсяг робіт (продукції). Показники вироблення і трудомісткості можуть обчислюватися у вартісному вираженні, у нормо-годинах, у натуральному виразі та в умовно-натуральному. Вироблення характеризує обсяг робіт (продукції) на одиницю чисельності, а трудомісткість — витрати праці на одиницю продукції (роботи).

  Продуктивність праці змінюється під впливом факторів, які можуть бути зовнішніми по відношенню до підприємства і внутрішніми.

  До зовнішніх факторів відносяться:
 • природні — у складних природних умовах (туман, спека, холод, вологість) продуктивність праці знижується;
 • політичні — з волі держави відбувається накопичення капіталу в руках небагатьох, що призводить до масового охолодженню до праці;
 • загальноекономічні — кредитна, податкова політика, системи дозволів (ліцензій) та квот, свобода підприємництва і т. д.
 • Внутрішні фактори:
 • зміна обсягу і структури виробництва;
 • застосування досягнень науки і техніки у виробництві;
 • удосконалення організації виробництва і управління на підприємстві;
 • удосконалення організації та стимулювання праці.
 • При визначенні продуктивності праці слід розрізняти нормативну (витрати часу за нормами); планову (плановані витрати на одиницю продукції) і фактичну трудомісткість продукції (це дійсні витрати часу).

  В залежності від кола працівників, праця яких включається до трудомісткість, розрізняють виробничу (витрати праці основних робітників), повну (основні + допоміжні робітники) і загальну трудомісткість (всі промислово виробниче підприємство).

  На підприємстві можуть бути резерви зростання продуктивності праці — це невикористані можливості з інтенсифікації праці, кількісного та якісного нарощування кадрового і виробничого потенціалу і т. д. Резерви поділяються на поточні і перспективні.

  Ефективне використання персоналу підприємства залежить від уміння керівництва впливати на здатності працівника до праці, з тим щоб спрямувати їх у потрібному для фірми напрямі.

  Управління кадрами укладається:
 • в поступовому процесі визначення потреби в кадрах, планування задоволення цієї потреби шляхом наймання і розміщення робочої сили по робочим місцям;
 • у процесі навчання, підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів відповідно до мінливих умов виробництва і реалізації підприємством продукції і робіт (послуг);
 • вдосконалення організації та умов праці, гідних сучасного виробництва;
 • у забезпеченні переміщення кадрів як по горизонталі (розширення діапазону освоюваних спеціальностей, числа обслуговуваних агрегатів і т. д.), так і по вертикалі (присвоєння чергових або позачергових тарифних розрядів, класів, категорій, звань і зайняття більш високих посад;
 • у розвитку форм наставництва та учнівства;
 • у створенні комфортних соціально-психологічних умов роботи кожного і колективу в цілому.
 • Статистика і аналіз продуктивності праці

  Продуктивність праці — характеристика ефективності продуктивної діяльності протягом визначеного часу.

  Рівень продуктивності може бути виміряний за допомогою показників виробітку і трудомісткості.

  Вироблення

 • — обсяг виробленої продукції
 • — витрати робочого часу
 • Оберненим показником є трудомісткість (t)

  Вироблення може вважатися для різних періодів.

  Тому вироблення може бути обчислена як:
 • Середня годинна вироблення. Це відношення обсягу виробленої продукції до кількості людино-годин, відпрацьованих протягом даного періоду часу.
 • Середня денна вироблення. Показує який обсяг продукції був проведений кожен день протягом певного періоду часу. Для того щоб обчислити середню дневнюю вироблення часу необхідно обсяг виробленої продукції поділити на кількість людино-днів витрачених на виробництво даного обсягу (час виготовлення даного обсягу).
 • Середня місячна вироблення. Являє собою відношення обсягу производенной за місяць продукції до середньооблікової чисельності робітників. Аналогічно може бути обчислена виробіток за квартал чи рік.
 • Розглянемо статистику продуктивності праці на прикладі розв'язання задачі Підприємства концерну
  Попередній період Звітний період Продукція тис. руб Середньооблікова чисельність робітників чол. Продукція тис. руб Середньооблікова чисельність робітників чол. 1 150 300 204 400 2 500 200 1040 400

  Визначте:

 • коефіцієнти динаміки середньої річної виробки робітників по кожному підприємству, що входить до складу концерну і по сукупності підприємств.
 • вплив на зміну виробництва продукції зміни ефективності використання персоналу на кожному підприємстві і структури персоналу;
 • Середня річний виробіток = Обсяг виробленої продукції за рік / Середньоспискова чисельність робітників

 • СГВ_1_0 = 150000 руб / 300 чол = 500 руб/чол
 • СГВ_1_1 = 204000 руб / 400 чол = 510 руб/чол
 • ДСГВ_1 = 510/500 = 1,02
 • Порівняно з попереднім періодом, у звітному періоді перше підприємство збільшило середньорічну вироблення на 2%.

 • СГВ_2_0 = 500000 руб / 200 чол = 2500 руб/чол
 • СГВ_2_1 = 1040000 руб / 400 чол = 2600 руб/чол
 • ДСГВ_2 = 2600/2500 = 1,02
 • Порівняно з предыдушим періодом, у звітному періоді друге підприємство збільшило середньорічну вироблення на 2%

  Тепер вважаємо за концерну в сукупності.

  СГВ_0 = 650000 / 500 =1300 руб/чол

  СГВ_1 = 1244000 / 800 = 1555 руб/чол

  ДСГВ = 1555 / 1300 = 1,19

  Загальна продуктивність (середньорічна вироблення) за концерку збільшилася на 19%.

  2. Використовуємо індекси

  Проведемо перевірку правильності складання індексів. Для цього сума окремих індексів повинна дорівнювати зміни загального індексу.

  Аналіз продуктивності праці Аналіз продуктивності праці виражається наступними показниками:
 • узагальнюючі показники: середньорічна, середньоденна, середньогодинна вироблення продукції на одного робітника, а також середньорічне вироблення продукції на одного працюючого. Ці показники визначаються діленням обсягу продукції в рублях або в нормо-годинах на кількість робітників або всього промислово-виробничого персоналу;
 • приватні показники відображають витрати часу на виробництво одиниці продукції або показують, скільки продукції певного виду в натуральному вимірі виробляється в одиницю часу;
 • допоміжні показники дають уявлення про витрати часу на виконання одиниці будь-яких робіт або про обсяг виконаних за одиницю часу робіт.
 • На продуктивність праці впливають дві групи чинників:
 • екстенсивні фактори, тобто використання робочого часу;
 • інтенсивні фактори, тобто зниження трудомісткості виготовлення продукції за рахунок впровадження нової техніки, механізації і автоматизації виробничих процесів, удосконалення технології і організації виробництва, здійснення організаційно-технічних заходів, спрямованих на зниження трудомісткості виготовлення продукції.
 • Найважливішими факторами підвищення продуктивності праці є інтенсивні, тобто зниження трудомісткості виготовлення продукції. Трудомісткість являє собою витрати робочого часу на виготовлення одиниці продукції або загального її обсягу.

  Вплив окремих факторів на середню вироблення:

  На середня кількість днів, відпрацьованих одним робочим за рік впливають целодневные простої, неявки на роботу з дозволу адміністрації, хвороби, прогули;

  На середню тривалість робочого дня впливають внутрішньозмінні простої, скорочення робочого дня для підлітків і годуючих матерів, понаднормові роботи. При аналізі слід виявити причини будь-яких невиправданих втрат робочого часу і намітити шляхи усунення цих причин;

  На середньогодинну вироблення одного робочого впливають: виконання норм виробітку робітниками-сдельщиками, зміна структури продукції, тобто питомої ваги виробів з різною трудомісткістю і ціною, здійснення організаційно-технічних заходів, спрямованих на скорочення трудомісткості виготовлення продукції.

  Планування продуктивності праці

  Планування продуктивності праці - частина процесу управління продуктивністю, що передбачає стратегічне і оперативне планування, організацію, керівництво і постійний контроль за впровадженням заходів, спрямованих на підвищення продуктивності.

  Методи планування продуктивності праці:

  Метод прямого рахунку — надає можливість розрахувати зменшення чисельності персоналу під впливом конкретних організаційних заходів та відповідне зростання продуктивності праці.

 • Визначається планова чисельність персоналу за окремими категоріями з урахуванням її можливого скорочення в результаті запланованих заходів.
 • На підставі розрахованої планової чисельності персоналу і планового випуску продукції визначаються рівень продуктивності праці і темпи її зростання у порівнянні з базовим періодом.
 • Пофакторний метод — передбачає виділення факторів, що роблять вплив на рівень і зростання продуктивності праці, та оцінку їх впливу.

 • Спочатку визначається базова чисельність персоналу на планований період за умови збереження базової продуктивності праці.
 • Розраховується очікувана зміна чисельності персоналу під впливом кожного з виділених факторів допомогою зіставлення витрат праці на запланований обсяг продукції при планованих і базових умовах.
 • Сумарна зміна базисної чисельності і приріст продуктивності праці у планованому періоді.
 • Чинники зростання продуктивності праці

  Науково-технічні

  Організаційні

  Структурні

  Соціальні

 • Впровадження нової техніки і технологій
 • Механізація і автоматизація виробництва
 • Зміна в структурі парку або модернізація обладнання
 • Зміна конструкції виробів, якості сировини, застосування нових видів матеріалів
 • Інші чинники
 • Збільшення норм і зон обслуговування
 • Спеціалізація виробництва і розширення обсягу поставок
 • Зміна реального фонду робочого часу
 • Скорочення втрат від браку продукції
 • Зниження числа працівників, які не виконують норми.
 • Інші чинники
 • Зміна обсягу виробництва
 • Зміна питомої ваги окремих видів продукції і окремих виробництв в загальному обсязі.
 • Інші чинники
 • Зміна якісного рівня персоналу
 • Зміна ставлення працівників ктруду
 • Зміна умов праці
 • Інші чинники
 • Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.