Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Статистика оборотних фондів

  Статистика оборотних фондів

  Статистика оборотних фондів

  Фонди обігу

 • Нормування обігових коштів
 • Зміст
 • Оборотні кошти підприємства
 • Аналіз оборотності оборотних коштів, аналіз ділової активності організації)
 • Показники наявності та використання оборотних фондів
 • Оборотні кошти підприємства

  Оборотні кошти — це сукупність грошових коштів, авансируемых для створення оборотних виробничих фондів і фондів обігу, що забезпечують безперервність господарської діяльності фірми.

  Склад і класифікація оборотних засобів

  Оборотні фонди — це активи підприємства, які в результаті його господарської діяльності повністю переносять свою вартість на готовий продукт, беруть одноразове участь у процесі виробництва, змінюючи чи втрачаючи при цьому натурально — речову форму.

  Оборотні виробничі фонди вступають у виробництво у своїй натуральній формі й у процесі виготовлення продукції цілком споживаються. Вони переносять свою вартість на створюваний продукт повністю.

  Фонди обігу пов'язані з обслуговуванням процесу обігу товарів. Вони не беруть участь в утворенні вартості, а є її носіями. Після закінчення виробничого циклу, виготовлення готової продукції і її реалізації вартість оборотних коштів відшкодовується в складі виторгу від реалізації продукції (робіт, послуг). Це створює можливість систематичного поновлення процесу виробництва, що здійснюється шляхом безперервного кругообігу засобів підприємства.

  Структура оборотних засобів — це співвідношення між окремими елементами оборотних коштів, виражене у відсотках. Різниця в структурах оборотних коштів компаній обумовлюється багатьма факторами, зокрема, особливостями діяльності організації, умовами ведення бізнесу, постачання і збуту, місцезнаходженням постачальників і споживачів, структурою витрат на виробництво.

  Оборотні виробничі фонди включають в себе:
 • предмети праці (сировину, основні матеріали і покупні напівфабрикати, допоміжні матеріали, паливо, тара, запасні частини тощо);
 • засоби праці з терміном служби не більше одного року або вартістю не більше 100-кратного (для бюджетних організацій 50-кратного) встановленого мінімального розміру оплати праці в місяць (малоцінні швидкозношувані предмети й інструменти);
 • незавершене виробництво і напівфабрикати власного виготовлення (предмети праці, що вступили у виробничий процес: матеріали, деталі, вузли і вироби, перебувають у процесі обробки чи зборки, а також напівфабрикати власного виготовлення, не закінчені повністю виробництвом в одних цехах підприємства і підлягають подальшій обробці в інших цехах того ж підприємства);
 • витрати майбутніх періодів (нематеріальні елементи оборотних фондів, що включають витрати на підготовку й освоєння нової продукції які виробляються в даному періоді, але відносяться на продукцію майбутнього періоду; наприклад, витрати на конструювання і розробку технології нових видів виробів, на перестановку устаткування).
 • Фонди обігу

  Фонди обігу — це кошти підприємства, що функціонують у сфері обігу; складова частина оборотних коштів.

  До фондів обігу відносяться:
 • кошти підприємства, вкладені в запаси готової продукції, товари відвантажені, але не оплачені;
 • кошти в розрахунках;
 • грошові кошти в касі і на рахунках.
 • Величина оборотних коштів, зайнятих у виробництві, визначається в основному тривалістю виробничих циклів виготовлення виробів, рівнем розвитку техніки, досконалістю технології й організації праці. Сума засобів обігу залежить головним чином від умов реалізації продукції і рівня організації системи постачання і збуту продукції.

  Оборотні кошти являють собою рухому частину активів.

  У кожному кругообігу оборотні кошти проходять три стадії: грошову, виробничу і товарну.

  Для забезпечення безперебійного процесу на підприємстві формуються матеріально-виробничі запаси оборотних коштів або матеріальні цінності, що очікують свого подальшого виробничого або особистого споживання. Матеріально-виробничі запаси є найменш ліквідною статтею серед статей оборотних активів. Використовуються такі методи оцінки запасів: по собівартості кожної одиниці закуповуваних товарів; по середній собівартості, зокрема, за середньозваженою собівартістю, ковзної середньої; за собівартістю перших за часом закупівель; за собівартістю останніх за часом закупівель. Одиницею обліку оборотних коштів в якості матеріально-виробничих запасів виступають партія, однорідна група, номенклатурний номер.

  В залежності від призначення запаси поділяються на виробничі і товарні. Залежно від функцій використання запаси можуть бути поточними, підготовчими, страховими або гарантійними, сезонними та перехідними.
 • Страхові запаси — запас ресурсів, призначений для безперебійного постачання виробництва і споживання у випадках зменшення поставок порівняно з передбаченими.
 • Поточні запаси — запаси сировини, матеріалів та ресурсів для задоволення поточних потреб підприємства.
 • Підготовчі запаси — запаси, які залежать від виробничого циклу, необхідні, якщо сировина повинна пройти якусь обробку.
 • Перехідні запаси — частина невикористаних поточних запасів, які переходять на наступний період.
 • Оборотні кошти перебувають одночасно на всіх стадіях і у всіх формах виробництва, що забезпечує його безперервність і безперебійну роботу підприємства. Ритмічність, злагодженість і висока результативність багато в чому залежать від оптимальних розмірів оборотних коштів (оборотних виробничих фондів і фондів обігу). Тому велике значення набуває процес нормування оборотних засобів, який відноситься до поточного фінансового планування на підприємстві. Нормування оборотних коштів є основою раціонального використання господарських засобів фірми. Воно полягає в розробці обґрунтованих норм і нормативів їх витрачання, необхідних для утворення постійних мінімальних запасів, і для безперебійної роботи підприємства.

  Норматив оборотних коштів установлює їхню мінімальну розрахункову суму, постійно що вимагається підприємству для роботи. Незаповнення нормативу оборотних коштів може призвести до скорочення виробництва, невиконанню виробничої програми через перебої у виробництві і реалізації продукції.

  Нормовані оборотні кошти — плановані підприємством розміри виробничих запасів, незавершеного виробництва і залишків готової продукції на складах. Норма запасу оборотних коштів — час (дні), протягом якого ОБС знаходяться у виробничому запасі. Вона складається з наступних запасів: транспортного, підготовчого, поточного, страхового і технологічного. Норматив оборотних коштів — мінімальна сума оборотних, у тому числі грошових коштів, необхідних компанії, фірмі для створення або підтримки перехідних товарно-матеріальних запасів і забезпечення безперервності роботи.

  Джерелами формування оборотних коштів можуть бути прибуток, кредити (банківські і комерційні, тобто відстрочка оплати), акціонерний (статутний) капітал, пайові внески, бюджетні кошти, перерозподілені ресурси (страхування, вертикальні структури управління), кредиторська заборгованість та ін

  Ефективність використання оборотних засобів впливає на фінансові результати діяльності підприємства. При її аналізі застосовуються такі показники: наявність власних оборотних коштів, співвідношення між власними і позиковими ресурсами, платоспроможність підприємства, його ліквідність, оборотність оборотних коштів та ін Під оборотністю оборотних коштів розуміється тривалість послідовного проходження засобами окремих стадій виробництва і обігу.

  Виділяють наступні показники оборотності оборотних коштів:

 • коефіцієнт оборотності;
 • тривалість одного обороту;
 • коефіцієнт завантаження оборотних коштів.
 • Коефіцієнт оборотності коштів (швидкість обороту) характеризує розмір обсягу виручки від реалізації продукції на середню вартість оборотних коштів. Тривалість одного обороту в днях дорівнює приватному від ділення кількості днів за аналізований період (30, 90, 360) до оборотності оборотних коштів. Величина, зворотна швидкості обороту, показує розмір оборотних засобів, авансируемых на 1 руб. виручки від реалізації продукції. Це співвідношення характеризує ступінь завантаження засобів в обороті і називається коефіцієнтом завантаження оборотних коштів. Чим менша величина коефіцієнта завантаження оборотних коштів, тим ефективніше використовуються оборотні кошти.

  Головною метою управління активами підприємства, у тому числі й оборотними коштами, є максимізація прибутку на вкладений капітал при забезпеченні стійкої і достатньої платоспроможності підприємства. Для забезпечення стійкої платоспроможності в підприємства постійно повинна знаходитися на рахунку деяка сума коштів, фактично вилучена з обігу для поточних платежів. Частина коштів повинна бути розміщена у вигляді високоліквідних активів. Важливим завданням в частині управління оборотними коштами підприємства є забезпечення оптимального співвідношення між платоспроможністю і рентабельністю шляхом підтримки відповідних розмірів і структури оборотних активів. Необхідно також підтримувати оптимальне співвідношення власних і позикових оборотних коштів, тому що від цього безпосередньо залежать фінансова стійкість і незалежність підприємства, можливість одержання нових кредитів.

  Аналіз оборотності оборотних коштів, аналіз ділової активності організації)

  Оборотні кошти — це кошти, авансируемые організаціями для підтримки безперервності процесу виробництва і обігу та повертаються в організації у складі виручки від реалізації продукції в тій же грошовій формі, з якої вони почали свій рух.

  Для оцінки ефективності використання оборотних засобів застосовуються показники оборотності оборотних коштів. Основними з них є наступні:

 • середня тривалість одного обороту в днях;
 • кількість (число оборотів, чинених оборотними коштами протягом певного періоду часу (рік, півріччя, квартал), інакше — коефіцієнт оборотності;
 • сума позичених оборотних коштів, що припадають на 1 карбованець реалізованої продукції (коефіцієнт завантаження оборотних коштів).
 • Якщо оборотні кошти проходять усі стадії кругообігу, наприклад, за 50 днів, то перший показник оборотності (середня тривалість одного обороту у днях) складе 50 днів. Цей показник приблизно характеризує середній час, який проходить від моменту придбання матеріалів до моменту реалізації продукції, виготовленої з цих матеріалів. Даний показник може бути визначений по наступній формулі:

 • П — середня тривалість одного обороту в днях;
 • ЗІ — середній залишок оборотних коштів за звітний період;
 • Р — реалізація продукції за цей період (за вирахуванням податку на додану вартість і акцизів);
 • В — кількість днів у звітному періоді (рік — 360, квартал — 90, місяць — 30).
 • Отже, середня тривалість одного обороту в днях обчислюється як відношення середнього залишку оборотних коштів до одноденного обороту по реалізації продукції.

  Показник середньої тривалості одного обороту в днях може бути обчислений і іншим способом, як відношення кількості календарних днів у звітному періоді до кількості оборотів, скоєних обіговими коштами за цей період, тобто за формулою: П = В/ЧО, де ЧО — число оборотів, здійснених оборотними коштами за звітний період.

  Другий показник оборотності — кількість оборотів, чинених оборотними коштами за звітний період (коефіцієнт оборотності) — також може бути отриманий двома способами:

 • як відношення реалізації продукції за вирахуванням податку на додану вартість і акцизів до середнього залишку оборотних коштів, тобто за формулою: ЧВ = Р/З;
 • як відношення кількості днів у звітному періоді до середньої тривалості одного обороту у днях, тобто за формулою: ЧВ = В/П .
 • Третій показник оборотності (сума зайнятих оборотних коштів, що припадають на 1 карбованець реалізованої продукції або інакше — коефіцієнт завантаження оборотних коштів) визначається одним способом як відношення середнього залишку оборотних коштів до обороту по реалізації продукції за цей період, тобто за формулою: З/Р.

  Цей показник виражається в копійках. Він дає уявлення про те, скільки копійок оборотних коштів витрачається для отримання кожного рубля виручки від реалізації продукції.

  Найбільш поширеним є перший показник оборотності, тобто середня тривалість одного обороту в днях.

  Найбільш часто оборотність обчислюється за рік.

  При аналізі фактична оборотність порівнюється з оборотністю за попередній звітний період, а по тих видах оборотних активів, за якими організація встановлює нормативи — також і з планової оборотністю. У результаті такого порівняння визначається величина прискорення або уповільнення оборотності.

  Вихідні дані для аналізу представлені в наступній таблиці:

  Оборотність (в днях)

  За попередній рік

  За звітний рік

  Прискорення (-) уповільнення (+) у днях

  За планом

  За фактом

  Проти плану

  Проти попереднього року

  Нормованих оборотних коштів

  Ненормируемых оборотних коштів

  Всіх оборотних коштів

  90

  12

  102

  91

  х

  х

  99

  14

  113

  +8

  х

  х

  +9

  +2

  +11

  В аналізованій організації сповільнилася оборотність, як з нормованим, так і з ненормованих оборотних засобів. Це свідчить про погіршення використання оборотних коштів.

  При уповільненні оборотності оборотних коштів відбувається додаткове залучення (втягнення їх в оборот, при прискоренні відбувається вивільнення оборотних коштів з обороту. Сума оборотних коштів, вивільнених внаслідок прискорення обіговості або додатково залучених в результаті її уповільнення, визначається як добуток числа днів, на яке прискорилася чи уповільнилася оборотність, на фактичний одноденний оборот по реалізації.

  Економічний ефект прискорення оборотності полягає в тому, що організація може з тією ж сумою оборотних коштів виробити більше продукції, або зробити той же обсяг продукції з меншою сумою оборотних коштів.

  Прискорення оборотності оборотних коштів досягається шляхом впровадження у виробництво нової техніки, прогресивних технологічних процесів, механізації і автоматизації виробництва. Ці заходи сприяють зменшенню тривалості виробничого циклу, а також збільшення обсягу виробництва і реалізації продукції.

  Крім того, для прискорення оборотності важливе значення має: раціональна організація матеріально-технічного забезпечення та збуту готової продукції, дотримання режиму економії у витратах на виробництво і реалізацію продукції, застосування форм безготівкових розрахунків за продукцію, що сприяють прискоренню платежів та ін.

  Безпосередньо при аналізі поточної діяльності організації можна виявити такі резерви прискорення оборотності оборотних коштів, що полягають в усуненні:

 • наднормативних матеріально-виробничих запасів: 608 тис. руб.;
 • товарів відвантажених, не оплачених у строк покупцями: 56 тис. руб.;
 • товарів на відповідальному зберіганні у покупців: 7 тис. руб.;
 • іммобілізації оборотних коштів: 124 тис. руб.
 • Разом резервів: 795 тис. руб.

  Як ми вже встановили, одноденний оборот по реалізації в даній організації дорівнює 64,1 тис. руб. Отже, організація має можливість прискорити оборотність оборотних коштів на 795 : 64,1=12,4 дня.

  Для вивчення причин змін швидкості обігу коштів доцільно, крім розглянутих показників загальної оборотності обчислити показники приватної оборотності. Вони відносяться до окремих видів оборотних активів і дають уявлення про час знаходження оборотних коштів на різних стадіях їх кругообігу. Ці показники обчислюються так само, як і запаси в днях, проте замість залишку (запасу) на певну дату тут береться середній залишок даного виду оборотних активів.

  Приватна оборотність показує, скільки днів в середньому є оборотні кошти в даній стадії кругообігу. Наприклад, якщо приватна оборотність по сировині і основним матеріалам дорівнює 10 дням, то це означає, що від моменту надходження матеріалів на склад організації до моменту їх використання у виробництві в середньому проходить 10 днів.

  У результаті підсумовування показників приватної оборотності ми не отримаємо показника загальної оборотності, так як для визначення показників приватної оборотності беруться різні знаменники (обороти). Взаємозв'язок показників приватної і загальної оборотності може бути виражена складовими загальної оборотності. Ці показники дозволяють встановити, який вплив надає оборотність окремих видів оборотних коштів на показник загальної оборотності. Доданки загальної оборотності визначаються як відношення середнього залишку даного виду оборотних коштів (активів) до одноденного обороту по реалізації продукції. Наприклад, доданки загальної оборотності по сировині і основним матеріалам дорівнює:

  Середній залишок сировини та основних матеріалів ділити наоднодневный оборот по реалізації продукції (за вирахуванням податку на додану вартість і акцизів).

  Якщо цей показник складає, наприклад, 8 днів, то це означає, що на загальну оборотність за рахунок сировини і основних матеріалів припадає 8 днів. Якщо підсумувати всі доданки загальної оборотності, то в результаті вийде показник загальної оборотності всіх оборотних коштів у днях.

  Крім розглянутих обчислюються та інші показники оборотності. Так, в аналітичній практиці знаходить застосування показник оборотності запасів. Кількість оборотів, що здійснюються запасами за даний період, розраховується за наступною формулою:

  Виручка від реалізації продукції, робіт і послуг (за вирахуванням податку на додану вартість і акцизів) ділити на середню величина по статті «Запаси» другого розділу активу балансу.

  Прискорення оборотності запасів свідчить про підвищення ефективності управління запасами, а уповільнення оборотності запасів про накопиченні їх у надмірних суми, про неефективне управління запасами. Визначаються також показники, що відображають оборотність капіталу, тобто джерел формування майна організації. Так, наприклад, оборотність власного капіталу, що обчислюється за наступною формулою:

  Оборот по реалізації продукції за рік (за вирахуванням податку на додану вартість і акцизів) ділити на середньорічна вартість власного капіталу.

  Ця формула виражає ефективність використання власного капіталу (статутного, додаткового, резервного капіталу, та ін). Вона дає уявлення про кількість оборотів, які здійснюються власними джерелами діяльності організації за рік.

  Оборотність інвестованого капіталу це оборот по реалізації продукції за рік (за вирахуванням податку на додану вартість і акцизів) поділити на середньорічну вартість власного капіталу і довгострокових зобов'язань.

  Даний показник характеризує ефективність використання засобів, вкладених у розвиток організації. Він відбиває кількість оборотів, що здійснюються всіма довгостроковими джерелами протягом року.

  При аналізі фінансового стану і використання оборотних коштів необхідно з'ясувати, за рахунок яких джерел компенсуються фінансові труднощі підприємства. Якщо активи покриваються стійкими джерелами коштів, то фінансовий стан організації буде стійким не тільки на дану звітну дату, але і на найближчу перспективу. Стійкими джерелами слід вважати власні оборотні кошти у достатніх розмірах, незнижуваний залишки переходить заборгованість постачальникам по акцептованим розрахунковими документами, термін оплати яких не настали, постійно переходила заборгованість по платежах до бюджету, неснижающуюся частина іншої кредиторської заборгованості, невикористані залишки фондів спеціального призначення (фондів накопичення і споживання, а також соціальної сфери), невикористані залишки коштів цільового фінансування і ін.

  Якщо ж фінансові прориви організації перекриваються нестійкими джерелами коштів, вона на дату складання звітності є платоспроможною і навіть може мати вільні грошові кошти на рахунках в банках, але в найближчій перспективі її очікують фінансові труднощі. До нестійких належать джерела оборотних коштів на 1-е число періоду (на дату складання балансу), але відсутні на дати всередині цього періоду: непрострочена заборгованість з оплати праці, відрахувань у позабюджетні фонди (крім певних сталих величин), незабезпечена заборгованість банкам за позичками під товарно-матеріальні цінності, заборгованість постачальникам по акцептованим розрахунковими документами, термін оплати яких не настали, крім сум, віднесених до стійких джерел, а також заборгованість постачальникам за невідфактурованими поставка, заборгованість по платежах до бюджету понад суми, віднесені до стійких джерел коштів.

  Необхідно скласти підсумковий розрахунок фінансових проривів (тобто невиправданого витрачання коштів) і джерел покриття цих проривів.

  Аналіз закінчується загальною оцінкою фінансового стану організації і складанням плану заходів щодо мобілізації резервів прискорення оборотності оборотних засобів і підвищенню ліквідності і зміцненню платоспроможності організації. Перш за все, необхідно дати оцінку забезпеченості організації власними оборотними засобами, їх збереження і використання за цільовим призначенням. Потім дається оцінка дотримання фінансової дисципліни, платоспроможності та ліквідності організації, а також повноти використання та забезпеченості банківських кредитів і позик інших організацій. Намічаються заходи щодо більш ефективного використання як власного, так і позикового капіталу.

  Аналізована організація має резервом прискорення оборотності оборотних коштів на 12,4 дня (цей резерв відзначений в даному параграфі). Для мобілізації цього резерву необхідно домогтися усунення причин, що викликають накопичення наднормативних запасів сировини, основних матеріалів, запасних частин, інших виробничих запасів і незавершеного виробництва.

  Крім того, слід забезпечити цільове використання оборотних коштів, не допускаючи їх іммобілізації. Нарешті, отримання платежів від покупців за відвантажені їм товари, не оплачені в строк, а також реалізація товарів, що знаходяться на відповідальному зберіганні у покупців через відмову від оплати, також дозволять прискорити оборотність обігових коштів.

  Все це буде сприяти зміцненню фінансового стану аналізованої організації.

  Показники наявності та використання оборотних фондів

  Оборотні фонди споживаються в одному виробничому циклі, речовинно входять у продукт і повністю переносять на неї свою вартість.

  Наявність оборотного капіталу розраховується як на певну дату, так і в середньому за період.

  Показники руху оборотного капіталу характеризують його зміну протягом рік — поповнення та вибуття.

  Коефіцієнт оборотності оборотних фондів

  Являє собою відношення вартості реальзованной продукції за даний період на середній залишок оборотних фондів за той самий період:

  До оборотності = Вартість реалізованої продукції за період / Середній залишок оборотних коштів за період

  Коефіцієнт оборотності показує скільки разів обернувся середній залишок оборотного капіталу за аналізований період. За економічним змістом еквівалентний показником фондовіддачі.

  Середня тривалість обороту

  Визначається з коефіцієнта оборотності і аналізованого періоду часу

  Середня тривалість одного обороту = Тривалість періоду вимірювання за який визначається показник / Коефіцієнт оборотності оборотних коштів

  Коефіцієнт закріплення оборотних фондів

  Величина обернено пропорційна коефіцієнту оборотності:

  До закріплення = 1 / До оборотності

  Коефіцієнт закріплення = середній залишок оборотного капіталу за період / вартість реалізованої продукції за цей же період

  За економічним змістом еквівалентний показником фондомісткості. Коефіцієнт закріплення характеризує середній розмір вартості оборотних коштів, що припадають на 1 рубль обсягу реалізованої продукції.

  Потреба в оборотному капіталі

  Потреба підприємства в оборотному капіталі розраховується на основі коефіцієнта закріплення оборотного капіталу і планованого обсягу реалізації продукції шляхом перемножування цих показників.

  Забезпеченість виробництва оборотним капіталом

  Розраховується як відношення фактичного запасу оборотних коштів до середньодобовій витраті або середньодобової потреби в ньому.

  Прискорення оборотності оборотних фондів сприяє підвищенню ефективності діяльності підприємства.

  Завдання

  За даними за звітний рік середній залишок оборотних коштів підприємства склав 800 тис. руб., а вартість реалізованої за рік продукції в діючих оптових цінах підприємства склала 7200 тис. руб.

  Визначте коефіцієнт оборотності, середню тривалість одного обороту (у днях) і коефіцієнт закріплення оборотних засобів.

 • До оборотності = 7200 / 800 = 9
 • Середня тривалість обороту = 365 / 9 = 40,5
 • До закріплення соборотных коштів = 1/9 = 0,111
 • Завдання

  За звітний рік середній залишок оборотних коштів підприємства склав 850 тис. руб., а собівартість реалізованої за рік продукції — 7200 тис. руб.

  Визначте коефіцієнт оборотності та коефіцієнт закріплення оборотних засобів.

 • Коефіцієнт оборотності = 7200 / 850 = 8,47 обертів за рік
 • Коефіцієнт закріплення = 850 / 7200 = 0,118 руб оборотних коштів на 1 карбованець реалізованої продукції
 • Завдання

  Вартість реалізованої продукції в попередньому році становила 2000 тис. руб., а в звітному році порівняно з попереднім роком зросла на 10% при скороченні середньої тривалості одного обороту коштів з 50 до 48 днів.

  Визначте середній залишок оборотних коштів у звітному році та його зміна (у %) в порівнянні з попереднім роком.

  Рішення
 • Вартість реалізованої продукції у звітному році: 2000 тис. руб * 1,1 = 2200 тис. руб.
 • Ср.залишок обігових засобів = Обсяг реалізованої продукції / К оборотності

  До оборотності = Тривалість аналізованого періоду / Середня тривалість одного обороту

  Використовуючи ці дві формули виведемо формулу

  Ср.залишок обігових засобів = Обсяг реалізованої продукції *Середня тривалість одного обороту / Тривалість аналізованого періоду.

 • Ср.залишок Об.ср-в у попередньому році = 2000 * 50 / 365 = 274
 • Ср.залишок Об.ср-в у поточному році = 2200 * 48 / 365 = 289
 • 289/274 = 1,055 У звітному році середній залишок оборотних коштів збільшився на 5.5%

  Завдання Підприємство Базисний період Звітний період Вартість реалізованої продукції Середній залишок оборотних коштів Вартість РП Середній залишок оборотних коштів 1 40 10 55 11 2 50 5 40 5

  Визначте зміну середнього коефіцієнта закріплення оборотних коштів і вплив факторів на цю зміну.

  До закріплення = середній залишок оборотного капіталу / вартість реалізованої продукції

 • До закріплення за концерну базисний період= (10+5) / (40+50) = 15 / 90 = 0,1666
 • До закріплення за концерну звітний період= (11+5) / (55+40) = 16 / 95 = 0,1684
 • Індекс зміни загального коефіцієнта закріплення

 • = (Середній залишок)_1 / РП (реалізована продукція)_1 — СО_0/РП_0 = 0,1684 — 0,1666 = 0,0018
 • Індекс зміни коефіцієнта закріплення від зміни середнього залишку оборотних коштів

 • = (СО_1/РП_0) — (СО_0/РП_0) = 0,1777 — 0,1666 = 0,0111
 • Індекс зміни коефіцієнта закріплення від зміни обсягу реалізованої продукції

 • = (СО_1/РП_1) — (СО_1/РП_0) = -0,0093
 • Сума індивідуальних індексів повинна дорівнювати загальному індексу = 0,0111 — 0,0093 = 0,0018

  Показник Попередній квартал Звітний квартал Вартість реалізованої товарної продукції 2400 3000 Середній залишок оборотних коштів 440 620

  Визначте спільне измнение залишку оборотних коштів та суму вивільнених (залучених) оборотних засобів в результаті зміни швидкості зміни обсягу реалізації.

 • Середня зміна залишку оборотних коштів = 620 — 440 = 180 (збільшився на 180)
 • Загальний індекс зміни залишку оборотних коштів (З) = (РП_1*прод.1.оборота_1 / днів у кварталі) — (РП_0*прод.1.оборота_0 / днів у кварталі)

 • Тривалість 1 обороту в звітному кварталі = 620*90/3000 = 18,6 днів
 • Тривалість 1 обороту в попередньому кварталі = 440*90/2400 = 16,5 днів
 • Індекс зміни ОС від зміни обсягу реалізованої продукції

 • = РП_1*прод.1про._0/квартал — РП_0*прод.1про._0/квартал= 3000*16,5/90 — 2400*16,5/90 = 110 (збільшення залишку оборотних коштів з-за збільшення обсягу реалізованої продукції)
 • Індекс зміни ОС від зміни швидкості оборотності оборотних коштів

 • = РП_1*прод.1про._1 / квартал — РП_1*прод.1про._0/квартал= 3000*18,6/90 — 3000*16,5/90 = 70
 • Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.