Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Статистика і аналіз трудових ресурсів

  Статистика ринку праці

  Економічно активне населення

  Статистика і аналіз трудових ресурсів

 • Характеристика трудових ресурсів
 • Трудовий потенціал населення

  Зайняті і безробітні

  Рух робочої сили

  Економічна статистика
 • Предмет і завдання соціально-економічної статистики
 • Світова статистика
 • Методи класифікації та групування статистичної інформації
 • Показники доходів населення
 • Зміст
 • Трудові ресурси
 • Аналіз наявності, руху і використання трудових ресурсів
 • Трудові ресурси

  Трудові ресурси — це частина населення, яка здатна працювати (в відповідності з трудовим законодавством).

  До їх складу включають:
 • працездатне населення в працездатному віці (чоловіки від 16 до 59 років включно, жінки від 16 до 54 років включно за мінусом інвалідів);
 • працюючих підлітків до 16 років та осіб старше працездатного віку.
 • Відмінність трудових ресурсів від інших видів ресурсів підприємства полягає в тім, що кожен найманий робітник може відмовитися від запропонованих йому умов і зажадати зміни умов праці, може, нарешті, звільнитися з підприємства за власним бажанням.

  Від трудових ресурсів слід відрізняти поняття «кадровий потенціал» підприємства. Кадровий потенціал підприємства — це найважливіша інтегральна характеристика персоналу, представляє собою його максимальні можливості з досягнення цілей підприємства і виконання поставлених перед ним завдань.

  Трудові ресурси — найважливіший елемент продуктивних сил

  Трудові ресурси — найважливіший елемент продуктивних сил. Демографічні фактори виступають функцією соціально-економічного розвитку та чинять великий вплив на економічне зростання. При оцінці впливу динаміки народонаселення важливе значення мають не тільки загальна чисельність і приріст населення, а й його вікова структура, галузева зайнятість, рівень освіти та професійної підготовки, тобто якість робочої сили.

  Найбільш високі темпи приросту населення зберігають країни Африки, Латинської Америки (понад 1%), відповідно збільшиться їхня частка у світовому населенні. У 2004 р. населення 10 найбільших (за чисельністю населення) країн склало (в млн. чол.): Китай — 1300, Індія -1070, США — 290, Індонезія — 220, Бразилія — 175, Пакистан — 148, Бангладеш — 143, Росія — 143, Японія — 127, Нігерія — 120.

  Галузева структура зайнятості населення безпосередньо співвідноситься зі структурою виробництва ВВП. Так, у розвинених країнах переважна частина населення зайнята в секторі послуг (60-70%), менше — в промисловому виробництві (25-35%) і в сільському господарстві (2-5%). У нових індустріальних країнах це співвідношення зайнятих по галузях і сферах господарства становить 45-55, 20-25 і 10-25%. У більшості країн, що розвиваються, особливо найменш розвинутих, значна частина населення зайнята в сільському господарстві — від 30% і більш, у промисловості — 15%, у сфері послуг — 35-45%.

  Якість трудових ресурсів істотно впливає на темпи і якість економічного зростання. Продуктивний потенціал робочої сили, крім психологічних і фізичних якостей працівників, включає ряд параметрів, які визначають його придатність і здатність до високопродуктивної праці. Це рівень загальної та спеціальної освіти, накопичені і передаються з покоління в покоління виробничий досвід і норми культури поведінки. Зрозуміло, що продуктивний потенціал трудових ресурсів тієї чи іншої країни багато в чому визначається соціально-економічною політикою держави.

  Аналіз наявності, руху і використання трудових ресурсів

  Розглянемо вплив трудових ресурсів на обсяг випуску продукції. При інших рівних умовах обсяг продукції буде тим більше, чим більше чисельність робітників і чим вище продуктивність їх праці.

  Основними завданнями аналізу трудових ресурсів є:
 • розгляд показників чисельності робочої сили, її руху, складу, структури і кваліфікаційного рівня робітників, використання робочого часу, трудомісткості продукції, а також визначення впливу зміни чисельності робітників на обсяг випуску продукції;
 • вивчення показників продуктивності праці, їх динаміки, визначення впливу окремих факторів на зміну продуктивності праці, розрахунок впливу зміни продуктивності праці на обсяг випуску продукції, виявлення резервів підвищення продуктивності праці.
 • Джерелами інформації для аналізу трудових ресурсів служать ф. .№5 річного звіту "Додаток до балансу", статистична звітність ф. №1-т "Звіт про чисельність, заробітної плати і рух працівників", штатні розписи, дані табельного обліку і ін.

  См.далі: Рух робочої сили, Аналіз продуктивності праці

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.