Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Статистичні таблиці

  Подання статистичних даних

  Статистичні таблиці

  Графічне зображення статистичних даних

  Діаграми та їх види

  Загальна теорія статистики
 • Предмет статистики
 • Зміст
 • Поняття про статистичних таблицях
 • Види статистичних таблиць
 • Поняття про статистичних таблицях

  Особливе місце в статистиці посідає табличний метод, який має універсальне значення. За допомогою статистичних таблиць здійснюється представлення даних результатів статистичного спостереження, зведення та угрупування. Тому зазвичай статистична таблиця визначається як форма компактного наочного подання статистичних даних.

  Аналіз таблиці дозволяє вирішувати багато завдань при вивченні зміни явищ у часі, структури явищ та їх взаємозв'язків. Таким чином, статистичні таблиці виконують роль універсального засобу раціонального уявлення, узагальнення та аналізу статистичної інформації.

  Зовні статистична таблиця являє собою систему особливим чином побудованих горизонтальних рядків і вертикальних стовпців, що мають загальний заголовок, заголовки граф і рядків, на перетині яких і записуються статистичні дані.

  Кожна цифра в статистичних таблицях — це конкретний показник, який характеризує розміри або рівні, динаміку, структуру або взаємозв'язку явищ в конкретних умовах місця і часу, тобто визначена кількісно-якісна характеристика досліджуваного явища.

  Якщо таблиця не заповнена цифрами, тобто має лише загальний заголовок, заголовки граф і рядків, то ми маємо макет статистичної таблиці. Саме з його розробки і починається процес складання статистичних таблиць.

  Основними елементами статистичної таблиці є підмет і присудок таблиці.

  Підмет таблиці — це об'єкт статистичного вивчення, тобто окремі одиниці сукупності, їх групи або вся сукупність в цілому.

  Присудок таблиці — це статистичні показники, що характеризують досліджуваний об'єкт.

  Підмет і показники присудка таблиці повинні бути визначені дуже точно. Як правило підлягає розташований в лівій частині таблиці і складає зміст рядків, а присудок — в правій частині таблиці і складає зміст граф.

  Зазвичай при розташуванні показників присудка в таблиці дотримуються наступного правила: спочатку наводять абсолютні показники, що характеризують обсяг досліджуваної сукупності, потім — розрахункові відносні показники, що відображають стркутуру, динаміку та взаємозв'язки між показниками.

  Побудова аналітичних таблиць

  Побудова аналітичних таблиць таке. Будь-яка таблиця складається з підмета і присудка. Підмет розкриває економічне явище, про яке йде мова в даній таблиці і містить набір показників, що відображають це явище. Присудок таблиці пояснює, які саме ознаки відображають підмет.

  Деякі таблиці відображають зміни структури яких-небудь економічних показників. У таких таблицях міститься інформація про склад аналізованого економічного явища як у базисному, так і у звітному періоді. За цими даними визначається частка (питома вага) кожної частини в загальній сукупності і розраховуються відхилення від базисних питомих ваг по кожній частині.

  Окремі таблиці можуть відображати взаємозв'язок між економічними показниками з яких-небудь ознаками. У таких таблицях інформація з даного економічного показника розташовується в порядку зростання або зменшення числових величин, що характеризують цей показник.

  В економічному аналізі складаються також таблиці, що відображають результати визначення впливу окремих факторів на величину аналізованого узагальнюючого (результативного показника). При оформленні подібних таблиць спочатку поміщають інформацію про фактори, що впливають на узагальнюючий показник, потім інформацію про узагальнюючому показнику і нарешті про зміну цього показника в сукупності, а також за рахунок впливу кожного аналізованого фактора. Окремі аналітичні таблиці відображають результати підрахунку резервів поліпшення економічних показників, виявлені в результаті проведеного аналізу. У таких таблицях показується як фактичний, так і теоретично можливий розмір впливу окремих факторів, а також можлива величина резерву зростання узагальнюючого показника за рахунок впливу кожного окремого фактора.

  Нарешті, в аналізі господарської діяльності складаються також таблиці, які призначені для узагальнення результатів проведеного аналізу.

  Практикою статистики розроблені наступні правила складання таблиць:
 • Таблиця повинна бути виразною і компактною. Тому замість однієї громозкой таблиці по безлічі ознак краще зробити кілька невеликих за обсягом, але наочних, що відповідають завданню дослідження таблиць.
 • Назва таблиці, заголовки граф і рядків слід формулювати чітко і лаконічно.
 • В таблиці обов'язково повинні бути вказані: досліджуваний об'єкт, територія, і час до яких відносяться наведені в таблиці дані, одиниці виміру.
 • Якщо які-небудь дані відсутні, то в таблиці або ставлять три крапки, або пишуть "немає відомостей", якщо якесь явище не мало місця, то ставлять тире
 • Значення одних і тих же показників наводяться в таблиці з однаковим ступенем точності.
 • Таблиця повинна мати підсумки за групами, підгрупами і в цілому. Якщо підсумовування даних неможливо, то в цій графі ставлять знак множення "*".
 • У великих таблицях після кожних п'яти рядків визначають проміжок, щоб було зручніше читати і аналізувати таблицю.
 • Види статистичних таблиць

  Серед методів економічного аналізу найбільш поширений табличний метод (спосіб) відображення досліджуваних цифрових даних. Справа в тому, що як вихідні дані для проведення аналізу, так і різні розрахунки, а також результати проведеного дослідження оформляються у вигляді аналітичних таблиць. Таблиці являють собою досить доцільну і наочну форму відображення числової інформації, використовуваної в аналізі господарської діяльності. В аналітичних таблицях в певному порядку розташовується цифрова інформація про досліджуваних економічних явищах. Табличний матеріал набагато більш інформативний і наочний порівняно з текстовим викладом матеріалу. Таблиці дозволяють уявити аналітичні матеріали у вигляді єдиної цілісної системи.

  Вид статистичної таблиці определятеся характером розробки показників її полежащего.

  Розрізняють три види статистичних таблиць:
 • прості
 • групові
 • комбінаційні
 • Прості таблиці містять перелік окремих одиниць, що входять до складу сукупності аналізованого економічного явища. У групових таблицях цифрова інформація в розрізі окремих складових частин досліджуваної сукупності даних об'єднуються в певні групи відповідно з яким-небудь ознакою. Об'єднані таблиці містять окремі групи та підгрупи, на які поділяються економічні показники, що характеризують досліджуване економічне явище. При цьому такий підрозділ здійснюється не за одним, а за кількома ознаками. у групових таблицях здійснюється проста угруповання показників, а в комбінованих — комбінована угруповання. Прості таблиці взагалі не містять ніякої угруповання показників. Останній вид таблиць містить лише несгруппированный набір відомостей про аналізованому економічному явищі.

  Прості таблиці

  Прості таблиці мають у підметі перелік одиниць сукупності, часу або територій.

  Видобуток окремих видів корисних копалин в Росії в 2007 р. Види продукції Вироблено Нафта млн. т 491 Природний газ, млрд. куб. м 651 Вугілля млн. т. 315 Групові таблиці

  Груповими називаються таблиці, що мають у підметі групування одиниць сукупності за однією ознакою.

  Розподіл населення Росії по підлозі на 1 січня 2007 р. млн. чол у % до підсумку Чисельність населення — всього 142,0 100,0 У тому числі: Чоловіки 65,8 46,3 Жінки 76,4 53,7 Комбінаційні таблиці

  Комбінаційні таблиці мають у підметі групування одиниць сукупності за двома або більше ознаками.

  Зовнішня торгівля РФ в 2007 р. (в фактично які діяли цінах) млрд. дол США у % до підсумку Експорт товарів 355,2 100 з країнами далекого зарубіжжя 301,5 84,9 з країнами СНД 53,7 15,1 Імпорт товарів 223,1 100 з країнами далекого зарубіжжя 191,2 85,7 з країнами СНД 31,9 14,3

  За характером розробки показників присудка розрізняють:

 • таблиці з простою розробкою показників присудка, в яких має місце паралельне розташування показників присудка.
 • таблиці зі складною розробкою показників присудка, в яких має місце комбінування показників присудка: всередині груп, утворених за однією ознакою, виділяють підгрупи за іншою ознакою.
 • Таблиця з простою розробкою показників присудка

  Відділення

  Чисельність студентів, осіб

  В тому числі

  по підлозі

  у віці, років

  чоловіки

  жінки

  до 20

  20-23

  23 і більше

  А

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Денний

  1200

  400

  800

  860

  120

  220

  Вечірнє

  800

  300

  500

  320

  180

  300

  Всього

  2000

  700

  1300

  1180

  300

  520

  В присудку таблиці наводяться дані спочатку про розподіл студентів по підлозі, а потім — за віком, тобто мають місце ізольовані характеристики за двома ознаками.

  Таблиця зі складною розробкою показників присудка

  Відділення

  Чисельність студентів, осіб

  В тому числі

  чоловіки

  жінки

  Всього

  з них у віці, років

  Всього

  з них у віці, років

  до 20

  20-23

  23 і більше

  до 20

  20-23

  23 і більше

  А

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  Денний

  1200

  400

  260

  50

  90

  800

  600

  70

  130

  Вечірнє

  800

  300

  110

  80

  110

  500

  210

  100

  190

  Всього

  2000

  700

  370

  130

  200

  1300

  810

  170

  320

  Присудок таблиці не тільки характеризує розподіл студентів по кожному з двох виділених ознак, але і дозволяє вивчити склад кожної групи, виділеної за однією ознакою — статі, за іншою ознакою — віком студентво, т. е. має місце комбінування двох ознак.

  Отже, таблиці зі складною розробкою показників присудка забезпечують більш широкі можливості для аналізу досліджуваних показників та взаємозв'язків між ними. Просту і складну розробку показників присудка може мати таблиця будь-якого виду: проста, групова, комбінаційна.

  В залежності від етапу статистичного дослідження таблиці поділяються на:
 • розроблювальні (допоміжні), мета яких узагальнити інформацію по окремим одиницям сукупності для одержання підсумкових показників.
 • зведені, завдання яких-показати підсумки за групами і всієї сукупності в цілому.
 • аналітичні таблиці, завдання яких — розрахунок узагальнюючих характеристик і підготовка інформаційної бази для аналізу і структури і структурыных зрушень, динаміки досліджуваних явищ і взяимосвязей між показниками.
 • Отже, ми розглянули табличний метод відображення досліджуваних цифрових даних, що широко використовуваний в ході проведення аналізу економічних явищ, статистичних даних та господарської діяльності організацій.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.