Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Система управління персоналом в організації

  Система управління персоналом

  Система управління персоналом в організації

  Штатна структура

  Служба управління персоналом

  Правове забезпечення системи управління персоналом

  Управління персоналом
 • Управління персоналом
 • Управління людськими ресурсами
 • Філософія управління персоналом
 • Сутність, цілі і функції системи управління персоналом організації

  Персонал є одним з найбільш складних об'єктів управління в організації, оскільки, на відміну від матеріальних факторів виробництва, персонал володіє можливістю приймати рішення і критично оцінювати пропоновані до них вимоги. Персонал також має суб'єктивні інтереси і надзвичайно чутливий до управлінських впливів, реакція на які не визначена.

  Система управління персоналом — це сукупність прийомів, методів, технологій організації роботи з персоналом.

  Існують різні моделі побудови системи керування персоналом в організації. Застосування тієї чи іншої моделі для конкретної організації залежить від її організаційної структури. Організаційна структура визначає співвідношення (взаимоподчинение) між функціями, виконуваними співробітниками організації, а також проявляється в таких формах, як поділ праці, створення спеціалізованих підрозділів, ієрархія посад і т. д.

  Організаційна структура системи управління персоналом — це сукупність взаємозалежних підрозділів системи і посадових осіб.

  Підрозділи виконують різні функції, їх сукупність становить службу управління персоналом (кадрової служби). Роль і місце служби управління персоналом у структурі всієї організації визначається роллю і місцем кожного спеціалізованого підрозділу цієї служби, а також організаційним статусом її безпосереднього керівника.

  Об'єкти та суб'єкти системи управління персоналом

  Особливості розвитку системи управління персоналом, її роль в організаційній системі визначають характеристики її основних факторів: об'єкту і суб'єкта, цілей системи, її функцій і структури.

  Об'єкти системи управління персоналом:

 • працівники;
 • робочі групи;
 • трудовий колектив.
 • Суб'єкти системи управління персоналом:

 • функціональний управлінський персонал;
 • лінійний управлінський персонал;
 • Існує кілька підходів до формулювання системи управління персоналом, все залежить від того, який аспект даного явища розглядати.

  Як правило, організації, націлені на реалізацію функцій управління персоналом, включають в себе підсистему лінійного керівництва організації, а також ряд функціональних підсистем управління персоналом (наприклад, підсистема найму, підсистема навчання і розвитку і т. д.).

  У рамках такої системи відбувається облік взаємозв'язків між окремими аспектами управління персоналом, який виражається в розробці кінцевих цілей управління персоналом організації, визначенні шляхів їх досягнення, а також у створенні відповідного механізму управління, що забезпечує комплексне планування та організацію управління персоналом організації.

  Організаційні цілі

  Початковим етапом проектування та формування системи управління персоналом організації є формулювання цілей даної системи. Для різних організацій мети системи управління персоналом варіюються залежно від характеру діяльності організації, обсягів виробництва, стратегічних завдань і т. д. Узагальнення досвіду зарубіжних і вітчизняних організацій дозволяє сформулювати головну мету системи управління персоналом організації як забезпечення організації персоналом, їх ефективне використання, професійний і соціальний розвиток. На рисунку 9 показано структура цілей системи управління персоналом організації.

  Розглядаючи сукупність організаційних цілей, виділимо такі категорії цілей організації: економічні, науково-технічні, комерційно-виробничі і соціальні.

 • Економічні цілі спрямовані на досягнення розрахункової величини прибутку.
 • Науково-технічні цілі пов'язані із забезпеченням заданого науково-технічного рівня продукції, а також з підвищенням продуктивності праці за рахунок вдосконалення технологій.
 • Виробничо-комерційна мета пов'язана з виробництвом і реалізацією продукції в обсягах, необхідних для отримання планового рівня прибутку.
 • Соціальні цілі організації полягають у досягненні заданого рівня задоволеності працівників.
 • Рис. 9. Цілі системи управління персоналом організації

  Соціальні цілі організації можна розглядати з двох точок зору, а саме: з позицій персоналу і з позицій адміністрації. З одного боку, цілі системи управління персоналом визначають конкретні потреби працівників, які повинні бути задоволені адміністрацією. З іншого боку, ці цілі визначають характер і умови трудової діяльності, які забезпечує адміністрація. Важливою умовою ефективності системи управління персоналом є відсутність протиріч між цими двома гілками цілей. Розглянемо їх більш докладно.

  З точки зору персоналу соціальні цілі організації обумовлені тим, в якій мірі виконання трудових функцій сприяє задоволенню потреб людини. Структура таких цілей представлена на малюнку 10.

  Рис. 10. Цілі системи управління персоналом організації з точки зору персоналу

  З точки зору адміністрації соціальні цілі організації пов'язані з економічними цілями. В цьому аспекті система управління персоналом повинна служити основній меті — отримання прибутку.

  Структура соціальних цілей з точки зору адміністрації представлена на малюнку 11.

  Рис. 11. Цілі системи управління персоналом організації з точки зору адміністрації

  Обидві гілки соціальних цілей (персоналу і адміністрації) не суперечать один одному, що створює ефективну основу для взаємодії цих двох суб'єктів для досягнення загальних цілей. Наявність суперечливих цілей системи управління персоналом призводить до конфлікту інтересів персоналу і адміністрації, що негативним чином позначається на функціонуванні організації в цілому. Слід також підкреслити, що, незважаючи на те, що з точки зору адміністрації, головною метою є отримання прибутку, відправним моментом у сучасній теорії і практиці управління персоналом є усвідомлення необхідності задоволення не тільки матеріальних, але й соціальних потреб працівників.

  Функції системи управління персоналом організації:

  Функція планування персоналу полягає у розробці кадрової політики і стратегії управління персоналом; аналіз кадрового потенціалу організації та ринку праці, організацію кадрового планування та прогнозування потреби у персоналі; підтримання взаємозв'язків із зовнішніми джерелами, що забезпечують організацію кадрами.

  Функція управління найманням і урахуванням персоналу полягає в організації набору кандидатів на вакантну посаду; організацію відбору (співбесіди і оцінки) і прийому персоналу, облік прийому, переміщень, звільнень персоналу, управління зайнятістю, документаційному забезпеченні системи управління персоналом.

  Функція оцінки, навчання та розвитку персоналу полягає у здійсненні навчання, перепідготовки і підвищення кваліфікації персоналу; введення в посаду та адаптацію нових працівників; організації та проведенні заходів з оцінки персоналу; управління розвитком кар'єри.

  Функція управління мотивацією персоналу полягає у нормуванні трудового процесу і тарифікації оплати праці; розробці систем матеріального і нематеріального стимулювання, а також у застосуванні методів морального заохочення персоналу.

  Функція управління соціальним розвитком полягає в організації харчування протягом робочого дня; забезпечення охорони здоров'я і відпочинку для працівників та їхніх сімей; організації розвитку фізичної культури; організації соціального страхування.

  Функція правового забезпечення управління персоналом пов'язана з вирішенням правових аспектів трудових відносин, а також з погодженням розпорядчих та інших документів по управлінню персоналом.

  Функція інформаційного забезпечення управління персоналом полягає у веденні обліку і статистики персоналу, інформаційне і технічне забезпечення системи управління персоналом; забезпечення персоналу необхідними для роботи науково-технічною інформацією.

  Функція забезпечення нормальних умов праці включає забезпечення і контроль дотримання вимог психофізіології та ергономіки праці, охорони праці і навколишнього середовища і т. д.

  Функція лінійного керівництва полягає в тому, що управління персоналом організації здійснюється в тому числі і на рівні управління організації в цілому. Цю функцію здійснює не тільки служба УП, але і керівники усіх рівнів.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.