Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Система лінійних рівнянь

  Основи лінійної алгебри

 • N-вимірні матриці. Множення і додавання N-вимірних матриць
 • Рішення систем лінійних рівнянь методом Жордана-Гауса
 • N-мірні вектори, їх характеристика і приклади множення
 • Система лінійних рівнянь та її види. Матрична форма запису системи лінійних рівнянь
 • Лінійна залежність векторів. Базис системи векторів
 • Зворотна матриця. Рішення матричних рівнянь. Алгоритм знаходження оберненої матриці
 • Визначник матриці. Метод Крамера
 • Лекції з Вищої математики
 • Симплексний метод розв'язання задач лінійного програмування
 • Ймовірність події
 • Транспортна задача. Опорне рішення [2 ч.]
 • Зміст
 • Лінійні рівняння
 • Системи лінійних рівнянь
 • Класифікація систем лінійних рівнянь за кількістю рішень
 • Векторна і матрична форми запису систем лінійних рівнянь
 • Лінійні рівняння У загальному випадку лінійне рівняння має вигляд:

  a1x1+a2x2+...+anxn=b

  де:

 • a1, a2,...,an, b — постійні величини
 • x1, x2,..., xn — невідомі
 • Будь-n-мірний вектор Х = (x1, x2,....xn) називається розв'язком рівняння, якщо при підстановці його координат рівняння звертається в тотожність.

  Два лінійних уравнения називаються рівносильними, якщо вони мають одне й теж безліч рішень.

  Три випадки при вирішенні лінійних рівнянь
 • Якщо коефіцієнти при невідомих a1 = a2 = ... = an =0 і b = 0, у цьому випадку рівняння має вигляд: 0*x1+0*x2+...+0*xn=0 і називається тривіальним (дане рівняння має безліч рішень)
 • Якщо коефіцієнти a1 = a2 = ... = an =0, а b ? 0, в цьому випадку рівняння має вигляд: 0*x1+0*x2+...+0*xn= b і називається суперечливим. (дане рівняння не має жодного рішення)
 • Хоча б один з коефіцієнтів при невідомих відмінний від нуля.
 • Нехай а1 ?0. У цьому випадку можна розв'язати рівняння відносно x1:

  Важливо: При цьому x1 називається дозволеної невідомою, x2, x3,....,xn називаються вільними невідомими. Якщо вільним невідомим надати будь-які конкретні значення x2=k2, x3=k3,...,xn=kn, то вектор K=(k2, k3,...,kn) є рішенням вихідного рівняння.

  Системи лінійних рівнянь Класифікація систем лінійних рівнянь за кількістю рішень

  У загальному випадку система лінійних рівнянь, що містить m рівнянь і n рівнянь має вигляд:

  де, aij (i=1,2,...,m; j=1,2,...,n) і bi (i=1,2,...,m), постійні величини.

  Рішенням системи рівнянь називається такий n-мірний вектор Х = (x1, x2,...,xn), який одночасно є рішенням кожного з рівнянь системи.

  Системи рівнянь бувають:
 • Рівносильними називаються дві системи рівнянь, якщо вони мають одне й теж безліч рішень.
 • Спільної називається система рівнянь, якщо вона має хоча б одне рішення.
 • Несовместной називається система рівнянь, якщо вона не має жодного рішення.
 • Певною називається система рівнянь, якщо вона має єдине рішення.
 • Невизначеною називається система рівнянь, якщо вона має нескінченну безліч рішень.
 • Векторна і матрична форми запису систем лінійних рівнянь Векторна форма запису

  Система рівнянь може бути записана у векторному вигляді:

  A1x1 + A2x2 + ... + Anxn =B

  Приклад 1. Записати у векторному вигляді.

  Матрична форма запису

  В матричній запису система лінійних рівнянь може бути записана наступним чином:

  AX=B

  Приклад 2: Записати в матричному вигляді систему з попереднього прикладу

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.