Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Сангвінік, холерик, флегматик і меланхолік

  Характер

  Типи темпераменту людини

  Дослідження темпераменту

  Сангвінік, холерик, флегматик і меланхолік

  Темперамент і характер

  Типи характеру людини

  Характер і особистість

  Якості характеру

  Соціальний характер людини

  Акцентуації характеру

  Особливості характеру людини

  Психічні процеси і стани
 • Психічні пізнавальні процеси
 • Функції і види уваги
 • Види і процеси уяви
 • Поняття і класифікація відчуттів
 • Сприйняття, його види і властивості
 • Сутність, функції та види почуттів та емоцій
 • Емоційні стани людини
 • Вольові якості особистості
 • Зміст
 • Види темпераменту
 • Темпераменти та їх характеристика
 • Види темпераменту

  Темперамент — це індивідуальні властивості людини, яке в найбільшій мірі залежить від його вроджених, природних психофізіологічних якостей. Темперамент — індивідуальна характеристика людини з боку особливостей його психічної діяльності, таких як інтенсивність, швидкість, темп психічних процесів.

  Зазвичай виділяються три сфери прояву темпераменту: рівень загальної активності, особливості рухової сфери і рівень емоційності.

  Загальна активність визначається ступенем інтенсивності взаємодії людини з навколишнім середовищем — природним і соціальним. Тут можна виділити дві крайності. Один тип людей відрізняється своєю явно вираженою млявістю, пасивністю, а іншого — високою активністю, швидкість у діях. Представники інших темпераментів розташовуються між цими двома полюсами.

  Рухова або моторна активність виражається в швидкості і різкості рухів, темпу мовлення, а також у зовнішній рухливості або, навпаки, повільності, балакучості або мовчазності.

  Емоційність - виражається в швидкості зміни емоційних станів, сприйнятливості до емоційних впливів, чуйності.

  Починаючи з античності темперамент завжди зв'язувався з фізіологічними особливостями людського організму. Гіппократ (V ст. до н. е.) описав чотири типи темпераменту, зумовлені тією рідиною, яка нібито переважає і організмі: сангвінічний (від лат. sanguis - кров), холеричний (від грец. chole — жовч), флегматичний (від грец. phlegma - слиз) та меланхолійний (від грец. melaina chole - чорна жовч). Темпераменти Гіппократом розумілися в суто фізіологічному сенсі.

  У XVIII ст. з гиппократовскими типами темпераменту були зіставлені чотири психологічних типу, що поклало початок психологічної лінії в вивченні темпераментів. Загальножиттєві уявлення про темпераментах в даний час мало чим відрізняються від уявлень XVIII ст.: холеричний темперамент пов'язується з дратівливістю, сангвінічний — з життєрадісністю, флегматичний — зі спокоєм, а меланхолійний — з сумом і ранимістю.

  У сучасній психології темперамент визначають як постійні і стійкі природні властивості особистості, що визначають динаміку психічної діяльності незалежно від її змісту.

  В якості властивостей темпераменту виділяють екстраверсію та інт - роверсию, темп протікання реакцій, пластичність і ригідність.

  Екстраверсія-інтроверсія — характеристики темпераменту, введені К. Юнгом - визначають залежність реакцій і діяльності людини від зовнішніх вражень, що виникають у даний момент (екстраверт), або від внутрішніх психічних процесів і станів людини (інтроверт). До екстравертам відносять сангвініка і холерика, до інтровертів — флегматика і меланхоліка.

  Темп протікання реакцій характеризує швидкість протікання психічних процесів і реакції (швидкість розуму, темп мови, динаміка жестів). Темп протікання реакцій підвищений у холериків, сангвініків і добре відпочили меланхоліків і знижений у флегматиків і втомлених меланхоліків. Люди з швидким темпом протікання реакцій і низькою чуствительностыо (сангвініки і холерики) не помічають. інші (флегматики і меланхоліки) не встигають стежити за ходом їхніх думок, і на підставі цього роблять абсолютно необґрунтовані висновки про їх розумових здібностях, що може завдати прямої шкоди взаєминам між людьми, зокрема діловим відносинам.

  Неактивність - ступінь мимовільності реакцій на зовнішні та внутрішні впливи і роздратування (критичне зауваження, образливе слово, різкий тон. зовнішній вплив). Це автоматизовані реакції захисту та орієнтування. Висока реактивність у холерика і сангвініка, низька у флегматика.

  Активність — характеризує вираженість енергетичного потенціалу особистості, з яким людина долає перешкоди і досягає мети. Активність виражається в наполегливості, цілеспрямованості, зосередженні уваги і є основною якістю темпераменту, яке сприяє досягненню мети. Найбільш висока активність у флегматика, хоча в силу низької реактивності він включається в роботу повільніше. Флегматик має високу активність, йому не загрожує перевтома. У холерика висока активність поєднується з реактивністю. Сангвініки досить активні, але якщо діяльність одноманітна, вони можуть втратити до пий інтерес. Меланхоліки характеризуються низькою активністю.

  Співвідношення реактивності і активності визначає, від чого більшою мірою залежить діяльність людини: випадкових зовнішніх або внутрішніх обставин, настрої, випадкові події, або від цілей, намірів, переконань.

  Пластичність і ригідність свідчать, наскільки легко і гнучко пристосовується людина до зовнішніх впливів (пластичність) або наскільки інертно його поведінку (ригідність). Найбільш висока пластичність у сангвініків, ригідність характеризує флегматиків, холериків і меланхоліків.

  Емоційна збудливість відображає поріг мінімального впливу, необхідного для виникнення емоційної реакції і швидкості її розвитку. Підвищена емоційна збудливість у сангвініка, холерика і меланхоліка, а у флегматика знижена.

  Своєрідне поєднання активності, яка визначається інтенсивністю та обсягом взаємодії людини з навколишнім середовищем — фізичної і соціальної, і ступеня вираженості емоційних реакцій, що обумовлюють індивідуальні особливості темпераменту, тобто «динамічні аспекти поведінки. Дослідники зберігають упевненість в тому, що динамічні властивості поведінки мають певну фізіологічну основу, тобто визначаються якимись особливостями функціонування фізіологічних структур, проте які ці структури і особливості в даний час невідомо. Ясно одне, що темперамент, будучи вродженим, є базою більшості властивостей особистості, в тому числі її характеру. Темперамент є чуттєвою основою характеру. Перетворюючись у процесі формування характеру, властивості темпераменту переходять в риси характеру, зміст яких пов'язане зі спрямованістю психіки індивіда.

  Темпераменти та їх характеристика

  Флегматик не поспішаючи, незворушний, має стійкі прагнення і настрій, зовні скупий на прояв емоцій і почуттів. Він проявляє завзятість і наполегливість в роботі, залишаючись спокійним і врівноваженим. У роботі він продуктивний, компенсуючи свою неспішність старанністю.

  Холерик - швидкий, пристрасний, поривчастий, однак абсолютно неврівноважений, з різко мінливим настроєм з емоційними спалахами, швидко вичерпні. У нього немає рівноваги нервових процесів, це його різко відрізняє від сангвініка. Холерик, захоплюючись, безладно розтрачує свої сили і швидко виснажується.

  Сангвінік - живий, гарячий, рухливий чоловік, з частою зміною настрою, вражень, з швидкою реакцією на події, що відбуваються навколо нього, досить легко примиряющийся зі своїми невдачами і неприємностями. Зазвичай сангвініки володіють виразною мімікою. Він дуже продуктивний у роботі, коли йому цікаво, приходячи в сильне збудження від цього, якщо робота не цікава, він ставиться до неї байдуже, йому стає нудно.

  Меланхолік - людина легко вразливий, схильний до постійного переживання різних подій, він мало реагує на зовнішні чинники. Свої астенічні переживання він не може стримувати зусиллям волі, він занадто вразливий, легко емоційно вразливий.

  У кожного темпераменту можна знайти як позитивні, так і негативні властивості. Гарне виховання, контроль і самоконтроль дає можливість проявитися: меланхоліку, як людині вразливому з глибокими переживаннями і емоціями; флегматику, як витриманому, без поспішних рішень людині: сангвініку, як високо чуйному для будь-якої роботи людині: холерикові, як пристрасного, несамовитого і активному роботі людині.

  Негативні властивості темпераменту можуть проявитися так: у меланхоліка — замкнутість і сором'язливість; у флегматика — байдужість до людей, сухість; у сангвініка — поверховість, розпорошеність. мінливість; у холерика — поспішність рішень.

  Як вже зазначалося, розрізняють чотири основних види темпераменту: сангвінічний, холеричний, флегматичний, меланхолічний (рис. 1, табл. 1).

  Сангвінічний темперамент

  І. П. Павлов дає наступну характеристику особливостей сангвінічного темпераменту: «Сангвінік — гарячий, дуже продуктивний діяч, але лише тоді, коли у нього є багато цікавого справи, тобто постійне збудження. Коли ж такої справи немає, він стає скучливым, млявим».

  Сангвінік відрізняється легкою пристосовуваністю до мінливих умов життя, підвищеною контактність з оточуючими людьми, товариськістю. Почуття у сангвініка легко виникають і швидко змінюються, його стереотипи досить рухливі, швидко закріплюються умовні рефлекси. У новій обстановці він не відчуває скутості, здатний до швидкого переключення уваги і зміну видів діяльності, емоційно стійкий. Людям із сангвінічним темпераментом найбільше підходить діяльність, яка вимагає швидких реакцій, значних зусиль, розподілення уваги.

  Холеричний темперамент

  «Холеричний тип, — зазначає В. П. Павлов, — це явно бойовий тип, задерикуватий, легко і скоро раздражающийся». «Захопившись якою-небудь справою, надмірно налягає на свої засоби й сили і врешті-решт рветься, виснажується більше, ніж слід, він допрацьовується до того, що йому все під силу».

  Для холерика характерні підвищена емоційна реактивність, швидкий темп і різкість у рухах. Підвищена збудливість холерика при несприятливих умовах може стати основою запальності і навіть агресивності.

  Рис. 1. Реакції людей з різними темпераментами в однаковій ситуації (малюнок X. Бідструпа)

  Таблиця 1. Види темпераменту і відповідні їм психічні властивості людини

  Психічні властивості

  Вила темпераменту і відповідні їм властивості вищої нервової діяльності

  сангвінічний

  холеричний

  флегматичний

  меланхолічний

  Швидкість

  Висока

  Дуже висока

  Повільна

  Середня

  Сила

  Середня

  Дуже велика

  Велика

  Велика

  Екстраверсія/ інтроверсія

  Екстраверт

  Екстраверт

  Інтроверт

  Інтроверт

  Пластичність/ригідність

  Пластичний

  Пластичний

  Ригідний

  Ригідний

  Збудливість

  Помірна

  Висока

  Слабка

  Висока

  Експресія

  Помірна

  Підвищена

  Знижена

  Підвищена

  Стійкість

  Стійкий

  Нестійкий

  Дуже стійкий

  Дуже нестійкий

  При відповідній мотивації холерик здатний долати значні труднощі, віддаючись справі з великою пристрастю. Для нього характерна різка зміна настроїв. Найбільшої результативності осіб з холеричним темпераментом досягає у діяльності, що вимагає підвищеної реактивності та одноразового значного напруження сил.

  Флегматичний темперамент

  «Флегматик — спокійний, завжди рівний, наполегливий і завзятий трудівник життя».

  Реакції флегматика дещо уповільнені, настрій стійко. Емоційна сфера зовні мало виражена. У складних життєвих ситуаціях флегматик залишається досить спокійним і витриманим, він не допускає імпульсивних, порывистых рухів, так як процеси гальмування у нього завжди врівноважують процеси збудження. Правильно розраховуючи свої сили, флегматик проявляє більшу наполегливість у доведенні справи до кінця. Переключення уваги і діяльності у нього дещо сповільнено. Його стереотипи малорухливі, та поведінка в ряді випадків недостатньо гнучко. Флегматик досягає найбільших успіхів у тих видах діяльності, які вимагають рівномірного напруження сил, терплячості, стійкості уваги і великого терпіння.

  Меланхолійний темперамент

  «Меланхолійний темперамент є явно гальмівний тип нервової системи. Для меланхоліка, очевидно, кожне явище життя стає гальмуючим його агентом, якщо він ні в що не вірить, ні на що не сподівається, в усьому бачить і чекає тільки погане, небезпечне».

  Меланхолік відрізняється підвищеною ранимостью, схильністю до глибоких переживань (іноді навіть з незначних приводів). Його почуття легко виникають, погано стримуються, зовні чітко виражені. Сильні зовнішні впливи ускладнюють його діяльність. Він интровертирован — зайнятий своїми переживаннями, замкнутий, утримується від контактів з незнайомими людьми, уникає нової обстановки. При певних умовах життя у нього легко формується сором'язливість, боязкість, нерішучість і навіть боягузтво. В сприятливій стабільній обстановці меланхолік може досягти значних успіхів у таких види діяльності, які вимагають підвищеної чутливості, реактивності, швидкого навчання, спостережливості.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.