Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Рух робочої сили

  Статистика ринку праці

  Економічно активне населення

  Статистика і аналіз трудових ресурсів

 • Характеристика трудових ресурсів
 • Трудовий потенціал населення

  Зайняті і безробітні

  Рух робочої сили

  Економічна статистика
 • Предмет і завдання соціально-економічної статистики
 • Світова статистика
 • Методи класифікації та групування статистичної інформації
 • Зміст
 • Показники руху робочої сили
 • Коефіцієнти обороту
 • Коефіцієнт заміщення робочої сили
 • Показники руху робочої сили

  Рух робочої сили — це зміна чисельності працівників у результаті прийому на роботу, звільнення, переведення на іншу посаду на підприємстві.

  Причини руху робочої сили різноманітні: вступ в працездатний вік і відхід на пенсію; призов в армію і закінчення військової служби; зміна місця проживання, працевлаштування поблизу від місця проживання; отримання професійної освіти та працевлаштування за спеціальністю; незадоволеність рівнем оплати праці, умовами праці (режим роботи, важкі умови, складні стосунки в колективі) та ін.

  Для вивчення руху робочої сили на підприємствах ведуть облік на базі первинної документації (заяви, накази) і визначають абсолютні показники, звані оборотом по прийому та оборотом по вибуттю.

  Оборот по прийому - це число прийнятих на роботу за звітний період часу.

  Джерела формування робочої сили:
 • за направленням служб зайнятості і працевлаштування;
 • в порядку переведення з інших підприємств;
 • після закінчення навчальних закладів;
 • прийнято самим підприємством та ін.
 • Перелік джерел формування робочої сили може бути розширено з урахуванням потреб служб управління кадрами.

  Оборот з вибуття — це кількість звільнених з усіх причин.

  Основні поважні причини вибуття (необхідний оборот):
 • закінчення строку договору;
 • вихід на пенсію;
 • в порядку переведення на інше підприємство;
 • заклик в армію;
 • вступ до навчального закладу;
 • смерть працівника.
 • Вибуття з неповажних причин прийнято називати зайвим обігом або плинністю кадрів.

  До зайвого обороту відносять вибуття:
 • за власним бажанням;
 • за прогули і інші порушення трудової дисципліни.
 • У зв'язку з несприятливою ситуацією на російському ринку праці з'явилися нові причини звільнення у зв'язку з ліквідацією підприємств, скороченням чисельності у зв'язку зі спадом виробництва. Звільнення з цих причин в окремих галузях економіки досягає значних розмірів. Хоча подібне вибуття відбувається не з вини працівника, але, по суті, це зайвий оборот, що має негативні економічні та соціальні наслідки. Його доцільно враховувати відокремлено.

  Розглянемо показники, що характеризують рух робочої сили:
 • Коефіцієнт обороту по прийому - це число прийнятих на роботу поділена на середньоспискову чисельність робітників за даний період.
 • Коефіцієнт обороту по звільненню це кількість звільнених з роботи, поділена на середньоспискову чисельність робітників за даний період.
 • Коефіцієнт повного обороту це число прийнятих плюс число звільнених поділена на середньоспискову чисельність робітників за даний період.
 • Коефіцієнт плинності робочої сили це число звільнених за власним бажанням, а також за порушення трудової дисципліни за даний період поділена на середньоспискову чисельність робітників за даний період.
 • Останній показник відображає невиправдане рух робочої сили, що викликає втрати робочого часу на підготовку нових робітників, освоєння ними обладнання і т. д.

  Коефіцієнти обороту

  Для вивчення інтенсивності обороту в динаміці та в порівнянні з іншими підприємствами (галузями) необхідні відносні показники — коефіцієнти обороту, які розраховуються за такими формулами:

  Коефіцієнт обороту по вибуттю може бути обчислений за окремим причин або групі причин, наприклад, для розрахунку коефіцієнта плинності кадрів в чисельнику треба брати число звільнених з неповажних причин, тобто звільнених за власним бажанням, за прогул та інші порушення трудової дисципліни, а знаменник — той же.

  На підприємствах облік і аналіз показників руху робочої сили доцільно виконувати не тільки в цілому по підприємству, але і по окремих цехах та за категоріями персоналу, насамперед робітникам. Результати такого аналізу мають особливу практичну значимість для управління персоналом.

  Коефіцієнт заміщення робочої сили

  Для ув'язки руху робочої сили з ситуацією на ринку праці необхідний коефіцієнт заміщення робочої сили, який визначається за формулою:

  Якщо коефіцієнт заміни менше одиниці (по галузі або економіці в цілому), а отже, мають місце скорочення числа зайнятих і збільшення безробіття.

  За даними офіційної статистики в цілому по економіці Росії за 2000 р. число прийнятих на роботу становило 11235,9 тис. чол. (коефіцієнт обороту по прийому дорівнює 26,9%), а число вибулих за рік — 11616,2 тис. чол. (коефіцієнт обороту з вибуття дорівнює 27,8%).

  По галузях економіки коефіцієнти обороту істотно розрізняються. Найбільші коефіцієнти обороту з вибуття у будівництві — 48,8%, торгівлі та громадському харчуванні — 40,5%, зв'язку — 31,5%; а низькі коефіцієнти по таким галузям економіки, як управління — 13,2%, наука і наукове обслуговування — 17,1%, освіта — 17,9%, охорона здоров'я, фізична культура та соціальне забезпечення — 22,0%, сільське господарство — 26,3%, промисловість — 29,5%.

  Коефіцієнт заміщення робочої сили в 2000 р. в цілому по економіці Росії становив 0,967 (11235,9/11616,2). За рік вибуло на 380,3 тис. чол. більше, ніж було прийнято на роботу. Така ситуація по більшості галузей економіки, але по промисловості коефіцієнт заміщення становив 1,022 (1999 р. — 1,015), а по сільському господарству — 0,77 (найнижчий показник).

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.