Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Резерви підвищення ефективності діяльності підприємства

  Економічний аналіз

 • Економічний аналіз. Методи та види економічного аналізу
 • Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства
 • Економічні показники діяльності підприємства
 • Економічна інформація та її аналіз
 • Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості
 • Доходи і витрати організації
 • Аналіз показників рентабельності підприємства. Формули рентабельності продукції, продажів і активів підприємства
 • Платоспроможність та ліквідність підприємства
 • Інвестиційна діяльність підприємства
 • Капітальні вкладення
 • Собівартість продукції
 • Лекції по Економіці фірми
 • Аналіз показників рентабельності підприємства
 • Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства
 • Оплата праці
 • Аналіз прибутку підприємства
 • Менеджмент
 • Організація
 • Економічний аналіз
 • Економічні показники
 • Зміст
 • Ефективна діяльність підприємства
 • Фактори, що впливають на ефективне функціонування підприємства
 • Резерви підвищення ефективності діяльності підприємства
 • Ефективна діяльність підприємства

  Узагальнюючі показники ефективності діяльності підприємства в цілому визначаються зіставленням обсягу всіх коштів підприємства та сукупного результату його діяльності.

  До цих показників належать:

  1. Рентабельність всього капіталу (активів) підприємства

  Ра = П / А

 • Ра — рентабельність капіталу;
 • П — прибуток;
 • А — капітал (активи) підприємства, тобто сукупність усіх коштів.
 • 2. Оборотність всього капіталу (активів) підприємства

  R = Q / А

 • R — оборотність капіталу;
 • Q — обсяг реалізованої продукції;
 • А — капітал.
 • 3. [[Витрати на 1 карбованець товарної продукції|Витрати на одиницю реалізованої продукції]]

  S= U/ Q

 • S — витрати на одиницю реалізованої продукції;
 • U — загальні витрати;
 • Q — обсяг реалізованої продукції.
 • 4. Рентабельність виробництва

  Р = П / Ф

 • Р — рентабельність виробництва;
 • П — прибуток;
 • Ф — середньорічна вартість основних і оборотних засобів.
 • Найбільш узагальнюючим показником є рентабельність всього капіталу, яка відображає прибуток підприємства на один карбованець коштів (всіх видів ресурсів підприємства у грошовому виразі незалежно від їх джерела). Цей показник називають також показником окупності коштів.

  Фактори, що впливають на ефективне функціонування підприємства

  В умовах ринкової економіки на ефективність роботи підприємства впливають різні фактори, які класифікуються за певними ознаками. Залежно від спрямованості дії їх можна об'єднати в дві групи: позитивні і негативні. Позитивні — це такі фактори, які благотворно впливають на діяльність підприємства, негативні — навпаки.

  Фактори, що впливають на ефективне функціонування підприємства:

  Фактори ресурсного забезпечення виробництва. До них належать виробничі фактори (будівлі, споруди, обладнання, інструменти, земля, сировина і матеріали, паливо, робоча сила, інформація тощо), тобто все те, без чого немислимо виробництво продукції та надання послуг в кількості і якості, необхідному ринком.

  Фактори, що забезпечують бажаний рівень економічного і технічного розвитку підприємства (НТП, організація праці та виробництва, підвищення кваліфікації, інновації та інвестиції тощо).

  Фактори, що забезпечують комерційну ефективність виробничо-господарської діяльності підприємства (вміння вести високоефективну комерційну і постачальницьку діяльність).

  Резерви підвищення ефективності діяльності підприємства

  Резерви являють собою втрачені (не використані) на даний момент можливості зростання обсягу випуску і продажів продукції, зниження її собівартості, збільшення суми прибутку та підвищення рівня рентабельності, укріплення фінансового стану, а також поліпшення інших економічних показників діяльності організацій.

  Суми резервів можуть бути визначені як різниця між можливими і фактично досягнутими величинами економічних показників діяльності.

  Види резервів

  За ознакою залежності від діяльності аналізованої організації можна виділити внутрішні (внутрішньогосподарські) і зовнішні резерви. Основна увага приділяється пошуку внутрішніх резервів. Це насамперед, резерви в частині трудових ресурсів, резерви в частині основних фондів, резерви в частині матеріалів.

  Внутрішні резерви

  Внутрішні резерви можуть бути підрозділені на екстенсивні і інтенсивні.

  Екстенсивні резерви являють собою збільшення обсягів використовуваних у процесі виробництва ресурсів (трудових ресурсів, основних фондів, матеріалів), а також збільшення часу використання трудових ресурсів і основних фондів, і крім того, усунення причин непродуктивного використання всіх названих видів ресурсів.

  Інтенсивні резерви полягають у тому, що організація може з незмінною кількістю використовуваних ресурсів виготовити більший обсяг продукції, або виготовити той самий обсяг продукції з меншою кількістю використовуваних ресурсів. Основним напрямком використання інтенсивних резервів є використання досягнень науково-технічного прогресу. В результаті цього відбувається якісне поліпшення використовуваних основних фондів, матеріалів, вдосконалення характеристик персоналу, підвищення рівня застосовуваної технології, а також організації виробництва, і т. д. Крім того, науково-технічний прогрес передбачає також підвищення рівня якості продукції, її прогресивності, підвищення ступеня механізації і автоматизації виробничих процесів, зростання технічної та енергетичної озброєності праці і т. п.

  Такі основні види внутрішньогосподарських резервів, які можуть мати місце в аналізованої організації. Конкретно ці резерви та шляхи їх мобілізації, знаходять відображення в планах організаційно-технічних заходів.

  Зовнішні резерви

  Поряд з внутрішніми мають місце також зовнішні резерви підвищення ефективності діяльності організацій.

  Зовнішні резерви можуть бути поділені на народногосподарські, галузеві і регіональні. До зовнішніх резервів можна віднести перерозподіл коштів між окремими галузями економіки чи промисловості, а також між певними регіонами країни.

  Резерви поділяються за окремими економічними показниками. Існують резерви збільшення випуску і продажів продукції, резерви поліпшення використання окремих видів виробничих ресурсів (трудових ресурсів, основних фондів, матеріалів)

  Залежно від терміну, протягом якого виявлені резерви можуть бути мобілізовані, тобто використані, розрізняють два основних види резервів: поточні і перспективні. Поточні резерви можуть бути мобілізовані протягом одного року. Перспективні ж резерви можна використовувати лише в довгостроковій перспективі, тобто протягом періоду, що перевищує один рік.

  За ознакою кількості разів використання виявлених резервів останні можна поділити на два види — резерви одноразового використання та резерви багаторазового використання.

  Залежно від можливостей виявлення резервів останні можна класифікувати як явні і приховані (латентні). До першого виду відноситься ліквідація причин різних позапланових втрат і перевитрат. Приховані ж резерви, що називається, не лежать на поверхні, подібно явним резервів. Їх можна встановити лише при деталізованому аналізі, використовуючи методи порівняння показників досліджуваної організації з даними інших організацій, а також методи функціонально-вартісного аналізу.

  В залежності від внутрішньої сутності резервів їх можна поділити на екстенсивні (кількісні) і інтенсивні (якісні).

  Наприклад, резерви збільшення відпрацьованого робітниками часу являють собою кількісні екстенсивні резерви підвищення продуктивності праці, а шляхи зниження трудомісткості продукції, що виготовляється, — якісні, інтенсивні резерви.

  Резерви можна підрозділити також за структурою на прості і складні. Наприклад, підвищення змінності роботи устаткування можна зарахувати до простих резервів, а зниження витрат часу роботи обладнання на виробництво одиниці продукції — до складних резервів.

  Залежно від характеру впливу мобілізованих резервів на відповідні економічні показники можна виділити резерви прямого і непрямого дії. Так, впровадження нової техніки прямо впливає на продуктивність праці, а поліпшення житлових і культурно-побутових умов життя робітників — опосередковано.

  В залежності від можливості кількісного виміру впливу використовуваних резервів на узагальнюючі економічні показники діяльності організації можна класифікувати резерви на кількісно вимірювані й не вимірювані кількісно. Більшість резервів слід віднести до першого виду. Прикладом другого виду резервів можуть служить заходи щодо підвищення соціально-економічного рівня, якості життя працівників організацій.

  За способами обчислення резерви можуть підрозділятися на резерви поліпшення використання конкретних видів виробничих ресурсів і так звані комплектні резерви. Останні являють собою мінімальну суму з наступних груп резервів: трудових ресурсів, основних фондів, матеріальних ресурсів. Справа в тому, що в цій мінімальній сумі буде достатньо резервів за всіма трьома видами виробничих ресурсів і, отже, з цих зекономлених ресурсів можна буде випустити додатковий обсяг продукції.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.