Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Прогнозування попиту

  Попит і пропозиція

  Попит і пропозиція

 • Крива попиту
 • Крива пропозиції
 • Поняття та види попиту

  Індивідуальний та ринковий попит

  Еластичність попиту і пропозиції

 • Перехресна еластичність попиту
 • Парадокс Гіффена

 • Функція попиту на блага
 • Функціональний і нефункціональний попит

 • Прогнозування попиту
 • Мікроекономіка
 • Предмет мікроекономіки
 • Шпаргалки з економічної теорії
 • Прогнозування попиту

  Прогнозування попиту - це науково обґрунтоване передбачення розвитку ринку в часі на основі вивчення причинно-наслідкових зв'язків, тенденцій і закономірностей.

  Прогнозування попиту в торговому підприємстві — це прогноз майбутніх продажів, визначення потреби в товарах і необхідних обсягів закупівель, складання замовлень на постачання товарів.

  В залежності від часу розрізняють наступні види прогнозування попиту:

 • оперативне — до 1 місяця;
 • кон'юнктурне — від 3 до 6 місяців;
 • короткострокове — від 1 року до 2 років;
 • середньострокове — від 2 до 5 років;
 • довгострокове — від 5 до 10 років;
 • перспективне — понад 10 років.
 • Методи прогнозування попиту

  Прогнозування попиту здійснюється за допомогою різних методів, які поділяють на:

 • евристичні, в яких переважають суб'єктивні початки:
 • соціологічні — засновані на опитуваннях кінцевих покупців, виявленні їх думок і намірів;
 • експертні методи — засновані на підборі і формуванні групи достатньо компетентних фахівців, які висловлюють свою думку на основі знань, досвіду, інтуїції, і воно розглядається як експертна оцінка (метод Дельфі, метод мозкового штурму);
 • економіко-математичні, де переважають об'єктивні початки:
 • статистичні методи — моделювання (будується прогнозна модель, що характеризує залежність досліджуваного параметра від ряду факторів), розрахунок коефіцієнта еластичності попиту, екстраполяція (базується на минулому досвіді, що пролонгується на майбутнє);
 • спеціальні методи (трендові моделі в графічному або математичному вигляді). Тренд — часовий фактор, який характеризує основну тенденцію зміни показників — враховують особливості попиту на різні товари (товари тривалого користування — тестування ринку, панельні опитування; товари одноразового користування — метод пробних покупок, повторних покупок).
 • Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.