Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Принципи та методи управління персоналом

  Управління персоналом

 • Управління персоналом. Правила управління персоналом і концепції менеджменту персоналу
 • Управління людськими ресурсами
 • Філософія управління персоналом
 • Принципи та методи управління персоналом
 • Персонал фірми. Структура персоналу підприємства
 • Трудовий колектив, його характеристика та види
 • Маркетинг персоналу
 • Планування робочого дня
 • Лекції з Бізнесу
 • Оцінка персоналу
 • Кадрова політика організації
 • Управління персоналом
 • Підбір персоналу
 • Принципи та методи управління персоналом
 • Служба управління персоналом
 • Зміст
 • Принципи управління персоналом
 • Методи управління персоналом
 • Принципи управління персоналом

  Принципи управління персоналом — правила, основні положення і норми, яким повинні слідувати керівники і фахівці в процесі управління персоналом.

  Пізнаючи принципи, люди відкривають закономірності. Принципи управління персоналом відбивають вимоги об'єктивно діючих економічних законів і закономірностей, тому і самі є об'єктивними.

  Управління персоналом традиційно здійснюється на основі принципів:
 • науковості;
 • демократичного централізму;
 • плановості;
 • першого особи;
 • єдності розпорядництва;
 • відбору, підбору і розстановки кадрів;
 • поєднання єдиноначальності і колегіальності, централізації і децентралізації;
 • лінійного, функціонального і цільового управління;
 • контролю виконання рішень та ін
 • В умовах становлення ринкової економіки в російських організаціях активно здійснюється перехід від «управління кадрами» по-радянськи до управління персоналом. Тому актуальним є узагальнення передового зарубіжного досвіду з метою його практичного використання у вітчизняних організаціях.

  Сучасні зарубіжні концепції і підходи до управління персоналом виділяють такі принципи управління персоналом:
 • орієнтація на стратегічний підхід до управління персоналом;
 • підхід до працівника як вирішального фактору ефективності і конкурентоспроможності організації;
 • економічна доцільність інвестицій у формування і розвиток людських ресурсів;
 • соціальне партнерство і демократизація управління;
 • збагачення праці і підвищення якості трудового життя;
 • безперервне навчання і розвиток людських ресурсів;
 • професіоналізація управління персоналом.
 • Методи управління персоналом

  Методи управління персоналом — це способи впливу на колективи та окремих працівників з метою здійснення координації їх діяльності в процесі функціонування організації.

  Традиційно виділяють три групи методів управління персоналом:
 • адміністративні;
 • економічні;
 • соціально-психологічні.
 • Адміністративні методи управління персоналом

  Група адміністративних методів базується на застосуванні влади та нормативному забезпеченні трудової діяльності. Адміністративні методи управління реалізуються у формі організаційного і нормативного впливу.

  Організаційне вплив включає в себе:

 • організаційне регламентування (розробка положень про підрозділи, які визначають їх функції, права та обов'язки, розробка штатного розкладу);
 • організаційне нормування (розробка різноманітних нормативів, наприклад, трудових (розряди, ставки), нормативи рентабельності, правила внутрішнього розпорядку тощо);
 • організаційно-методичне інструктування (посадові інструкції, методичні вказівки до виконання робіт, робочі інструкції тощо).
 • Акти організаційного нормування і організаційно-методичного інструктування є нормативними.

  Розпорядчий вплив виражається у формі наказу, розпорядження або вказівки, які є правовими актами ненормативного характеру. Вони видаються в цілях надання юридичної сили управлінським рішенням. Накази видаються лінійним керівником організації, розпорядження і вказівки — керівниками підрозділів.

  Наказ — це письмова або усна вимога керівника вирішити певну задачу.

  Розпорядження — це письмова або усна вимога до підлеглих вирішити окремі питання, пов'язані з поставленим завданням.

  Економічні методи управління персоналом

  Під економічними методами розуміють елементи економічного механізму, за допомогою якого забезпечується функціонування і розвиток організації. Роль економічних методів управління персоналом полягає в мобілізації трудових ресурсів на досягнення певного результату.

  Тут найважливішим методом є мотивація трудової діяльності, що містить у більшості випадків у матеріальному стимулюванні працівників. Основним мотиваційним фактором, як правило, є заробітна плата. Крім того, істотний інструментарій управління персоналом являє собою система виплат, надбавок, пільг і т. д., що надає додаткові економічні важелі впливу на мотивацію співробітників. Також до економічних методів можна віднести елементи соціального забезпечення співробітників (наприклад, оплата харчування, проїзду, відпочинку, надання різних видів страхування, в тому числі медичного і т. д.).

  Застосування економічних методів має суворо базуватися на їх окупності. Це означає, що інвестування коштів у матеріальне стимулювання співробітників має принести прибуток організації за рахунок підвищення якості виконуваних робіт у планованому періоді.

  Соціально-психологічні методи управління персоналом

  Соціально-психологічні методи управління персоналом ґрунтуються на використанні закономірностей соціології та психології і укладаються переважно у впливі на інтереси особистості, групи, колективу. Для здійснення впливу на окрему особистість використовуються психологічні методи, для впливу на групу, колектив — соціологічні.

  До найбільш важливих результатів застосування психологічних методів можна віднести мінімізацію психологічних конфліктів (скандалів, образ, стресів і т. д.), управління формуванням кар'єри на основі психологічних особливостей кожного співробітника, забезпечення здорового клімату, формування організаційної культури на основі норм поведінки і образу ідеального співробітника.

  Соціологічні методи дозволяють встановити призначення і місце співробітників в колективі, виявити лідерів, зв'язати мотивацію з результатами трудової діяльності, забезпечити ефективні комунікації, дозволити виробничі конфлікти. Соціологічні методи також є науковим інструментарієм в роботі з персоналом, що дозволяють зібрати необхідні дані для підбору, оцінки, розстановки і навчання персоналу, а також обґрунтовано приймати кадрові рішення. Інструментарій соціологічних методів становить анкетування, інтерв'ювання, соціометричне метод, метод спостереження і т. д.

  Методи управління персоналом можна також класифікувати по ознаці приналежності до функцій управління (нормування, планування, організації, координації, стимулювання, контролю, аналізу, обліку). За цією ознакою виділяються методи:

 • забезпечення організації персоналом;
 • оцінки персоналу;
 • організації оплати праці;
 • управління кар'єрою;
 • професійного навчання;
 • управління дисциплінарними відносинами;
 • забезпечення безпечних умов праці.
 • Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.