Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Предмет і завдання соціально-економічної статистики

  Економічна статистика

 • Предмет і завдання соціально-економічної статистики
 • Світова статистика - сучасні статистичні системи
 • Методи класифікації та групування статистичної інформації
 • Показники доходів населення
 • Зміст
 • Предмет і особливості соціально-економічної статистики
 • Сучасні завдання і система показників соціально-економічної статистики
 • Макроекономічні моделі російської і міжнародної статистики, їх призначення, концепції і категорії
 • Система національних рахунків
 • Предмет і особливості соціально-економічної статистики

  Соціально-економічна статистика — особливий розділ статистичної науки, галузь яка відноситься до числа дисциплін прикладного характеру.

  Вона вивчає національну економіку, економічний потенціал суспільства в нерозривному зв'язку і взаємозалежності всіх його складових елементів, а також аналізує результати діяльності людини у всіх підсистемах національної економіки, галузях і секторах економіки.

  Предмет дослідження соціально-економічної статистики — національна економіка країни.

  Об'єкт дослідження соціально-економічної статистики — масові економічні та соціальні процеси і явища.

  Завдання дослідження — отримання кількісно-якісних характеристик результатів діяльності людини в національній економіці.

  Соціально-економічна статистика вивчає масові економічні та соціальні процеси і явища, виявляє властиві їм закономірності і дає кількісно-якісну характеристику дій економічних законів.

  Теоретичною основою соціально-економічної статистики є економічна теорія, яка розкриває систему економічних явищ і процесів у їх взаємозв'язку і взаємообумовленості з допомогою економічних категорій і законів.

  Методологічною основою соціально-економічної статистики є загальна теорія статистики, яка розробляє статистичні методи збору, обробки, представлення та аналізу статистичної інформації.

  Сучасні завдання і система показників соціально-економічної статистики

  Завданням соціально-економічної статистики виступає підготовка повної та оперативної інформації, що забезпечує кількісно-якісну характеристику стану та розвитку національної економіки.

  В сучасних умовах центральної завданням соціально-економічної статистики є створення моделі державної статистики, адаптованої до умов розвитку ринкових відносин на базі сучасних систем показників, що відповідають міжнародним стандартам обліку і статистики.

  Система показників СЕС складається з трьох груп: 1. Статистики, економічного потенціалу суспільства
 • населення, трудових ресурсів, ринку праці
 • національного багатства
 • 2. Статистики результатів економічної діяльності
 • виробництва та використання національного продукту
 • ринку товарів та послуг
 • витрат на виробництво товарів і послуг
 • фінансів
 • ефективності економічної діяльності
 • 3. Статистики рівня життя населення
 • доходів населення
 • споживання населенням товарів і послуг
 • стану та розвитку галузей, що обслуговують населення
 • Сукупність показників дає характеристику стану і розвитку національної економіки в цілому.

  Відмінними рисами системи показників соціально-економічної статистики є:
 • різноманітність показників. Вони можуть бути натуральними, вартісними і трудовими; абсолютними і відносними; кількісними та якісними; індивідуальними і спільними; галузевими, регіональними та народно-господарськими; різноманітними за якістю залежно від характеру досліджуваних явищ і процесів;
 • взаємозв'язок і єдність показників, що дозволяють охарактеризувати складний процес розвитку національної економіки Росії;
 • історичний характер системи показників, згідно з яким зміни, що відбуваються в економіці, обов'язково потребують внесення відповідних змін в систему показників соціально-економічної статистики.
 • Макроекономічні моделі російської і міжнародної статистики, їх призначення, концепції і категорії Російська система обліку і статистики

  Російська система обліку і статистики до переходу до ринкової економіки була заснована на марксистської концепції суспільного виробництва і призначалася для вивчення економіки, заснованої на суспільній власності на засоби виробництва та централізованому плануванні. Макроекономічною моделлю цієї системи був баланс народного господарства (БНХ) — система таблиць, що характеризують умови, процес і результати відтворення матеріальних благ і послуг.

  Міжнародна система обліку і статистики

  Міжнародна система обліку та статистики, яка використовується практично всіма країнами світу, застосовується для опису та аналізу розвитку ринкової економіки, яка передбачає існування, рівність і взаємозв'язок самостійних суб'єктів господарської діяльності у всіх сферах, незалежно від того, вони виробляють матеріальні продукти та послуги або надають нематеріальні послуги. Результати діяльності і тих, і інших отримують форму товарів. Макроекономічною моделлю цієї системи виступає система національних рахунків (СНР), яка і стала в сучасних умовах найважливішим розділом соціально-економічної статистики і загальної системи економічної інформації країн з ринковою економікою.

  Система національних рахунків

  Розробкою стандартів у галузі національного рахівництва займаються міжнародні організації. В даний час діючим стандартом є СНР 1993 р., ухвалена Статистичною комісією ООН.

  Впровадження СНР в статистичну практику — це тривалий процес, який здійснюється поетапно шляхом переходу від БНХ до СНР. Завершальною стадією перехідного періоду стане організація національного рахівництва, скоординованого з впровадженням міжнародних стандартів у бухгалтерський облік.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.