Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Предмет статистики

  Загальна теорія статистики

 • Предмет статистики і загальна теорія статистики
 • Основні методи і завдання статистики. Методологія статистики
 • Економічні індекси та індексний метод. Загальні та індивідуальні індекси в статистиці
 • Показники варіації. Дисперсія проста і зважена
 • Індекс цін Пааше і Ласпейреса
 • Лекції зі Статистики
 • Ряди динаміки
 • Статистика оборотних фондів
 • Показники варіації
 • Абсолютні і відносні величини
 • У сучасному суспільстві важливу роль у механізмі управління економікою відіграє статистика. Вона здійснює збір, наукову обробку, узагальнення та аналіз інформації, що характеризує розвиток економіки країни, рівня життя населення і інших суспільних явищ і процесів.

  Статистика як наука

  Статистика — це ряди цифр, які характеризують різні сторони життя держави.

  Статистика — це вид практичної діяльності людей, мета якої-збір, обробка та аналіз інформації.

  Статистика — це наука, що розробляє статистичну методологію тобто набір прийомів і способів збору, обробки й аналізу інформації.

  Таким чином, зтатистика — це общетеоретическая наука (комплекс наукових дисциплін), яка вивчає кількісну сторону якісно певних масових соціально-економічних явищ і процесів, иэ склад, розподіл, розміщення в просторі, рух в часі, виявляючи діють взаємозалежності та закономірності в конкретних умовах місця і часу.

  Об'єктом вивчення статистики є суспільство, що протікають в ньому процеси і закономірності розвитку.

  Статистика як наука являє собою цілісну систему наукових дисциплін:
 • Загальна теорія статистики розробляє теорію статистичного дослідження, що є методологічною основою інших галузей статистики.
 • Соціально-економічна статистика (Макроекономічна статистика). Використовує методи загальної теорії статистики, вивчає кількісну сторону соціально-економічних явищ і процесів на рівні національної економіки.
 • Математична статистика і теорія ймовірності. Вивчає випадкові величини, закони їх распределени.
 • Міжнародна статистика. Предетом міжнародної статистики є кількісна сторона явищ і процесів зарубіжних країн та міжнародних організацій.
 • Галузеві статистики. Предетом вивчення є кількісна сторона діяльності різних галузей економіки (Статистика промисловості, сільського господарства).
 • Загальна теорія статистики відкриває курс вивчення статистичних дисциплін. Вона є базовою дисципліною для вивчення галузевих стастик, створює фундамент для засвоєння і застосування статистичних методів аналізу.

  Загальна теорія статистики є наукою про найбільш загальні принципи і методи статистичного дослідження соціально-економічних явищ і вирішує інші громадські питання. Вона розробляє систему категорій, розглядає методи збору, узагальнення та аналізу статистичних даних.

  Загальна теорія статистики — методологічна основа всіх галузевих статистик.

  При викладі основ теорії статистики передбачається вивчити наступні питання:
 • предмет, методи і завдання статистики та її зв'язок з економічною теорією і деякими іншими суміжними дисциплінами;
 • система статистичних показників і класифікацій, які використовуються в економічній статистиці, їх зміст і область застосування, взаємозв'язку між показниками і класифікаціями статистики;
 • найбільш важливі напрями статистичного аналізу, заснованого на даних економіки і фінансів;
 • основні джерела первинних даних та основи формування статистичної бази.
 • Предмет статистики — розміри і кількісні співвідношення якісно певних соціально-економічних явищ, закономірності їх зв'язку і розвитку в конкретних умовах місця і часу.

  Предмет статистики (статистика вивчає):
 • Масові суспільні явища та їх динаміку за допомогою статистичних показників. Вимога масовості зумовлено дією закону великих чисел — при великій кількості спостережень, дії випадкових ознак взаємопогашаються. (чисельність населення, кількість виробленої продукції)
 • Кількісні та якісні явища (Цифрове висвітлення подій товариства).
 • Кількісну сторону суспільних явищ у нерозривному зв'язку з їх якісним змістом, спостерігає процес переходу кількісних змін у якісні (закономірності).
 • Розвиток явища в часі (динаміки)
 • См.також
 • Економічна статистика
 • Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.