Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Поведінковий маркетинг

  Управління організацією

 • Реінжиніринг бізнес процесів
 • Організація виробництва
 • Якості керівника
 • Управлінський вплив
 • Підходи до управління
 • Організаційна поведінка
 • Функції управління організацією
 • Поведінковий маркетинг
 • Корпоративна соціальна відповідальність
 • Централізація і децентралізація управління
 • Лекції з Бізнесу
 • Оцінка персоналу
 • Кадрова політика організації
 • Управління персоналом
 • Підбір персоналу
 • Принципи та методи управління персоналом
 • Служба управління персоналом
 • Навчання персоналу
 • Система управління персоналом в організації
 • Зміст
 • Поведінковий маркетинг
 • Маркетингова поведінкова культура організації
 • Поведінковий маркетинг

  Поведінковий маркетинг в діяльності організації — це діяльність по управлінню поведінкою індивідів, груп та організації в цілому при їх взаємодії з суб'єктами ринку на основі принципів маркетингу.

  Поведінковий маркетинг орієнтує діяльність всіх структурних елементів організації на ринкові потреби. Поведінковий маркетинг визначає ринок як взаємодію всіх факторів навколишнього середовища, що впливають на результати діяльності організації.

  Передбачати розвиток ситуації, адаптуватися до змін — значить розвиватися, конкурувати, домагатися успіху. Успішне існування можливе тільки з урахуванням складних переплетень мінливих зовнішнього та внутрішнього середовищ організації, глобальних тенденцій розвитку суспільства. Менеджмент — це системний, комплексний, світоглядний підхід до управління організаціями. Маркетинг, будучи інтегруючою функцією менеджменту, забезпечує комплексність використання окремих управлінських дій і інструментів в процесі ринкової діяльності організації. Даний принцип передбачає відмову від розуміння маркетингу як суми дискретних акцій по просуванню на ринок товарів і послуг.

  Поведінковий маркетинг надає значний вплив на організаційну поведінку, що відображається в системі взаємовідносин організації:

 • в зовнішньому середовищі (з споживачами, постачальниками, посередниками, конкурентами, партнерами, власниками, органами управління, громадськістю);
 • у внутрішньому середовищі (внутрішньоособистісні, міжособистісні, міжгрупові, личност - але-групові, внутрішньоорганізаційні відносини).
 • Маркетинговий підхід в організаційному поведінці реалізується на основі ситуаційного підходу, тобто з урахуванням синергетичної взаємодії (в кожен момент) всіх факторів зовнішнього та внутрішнього середовища організації.

  В основі поведінкового маркетингу лежить клієнто-орієнтована ідеологія, яка визначає поведінку персоналу і організації в цілому.

  Маркетингова поведінкова культура організації Ознаки поведінкового маркетингу:
 • ринкова орієнтація організації;
 • іміджеві регулятори поведінки;
 • поведінка організації по відношенню до клієнтів;
 • соціально-відповідальний маркетинг;
 • маркетингова поведінкова середовище.
 • Під ринковою орієнтацією розуміється поведінка організації по відношенню до ринку. Ринкову орієнтацію слід розглядати як «бачення» організацією ринкової ситуації: оцінка, аналіз, усвідомлення своїх можливостей і напрямків діяльності по задоволенню потреб цільового ринку і досягнення організаційної ефективності.

  Іміджеві регулятори поведінки — це прийоми управління поведінкою організації, засновані на її іміджі. У поведінковому маркетингу особливо важливе місце займає формування іміджу, сприятливо відображає діяльність компанії.

  Імідж — це образ організації, сформований в поданні її зовнішнього оточення. Імідж організації пов'язують з її репутацією, «ім'ям», що складаються у клієнтів, партнерів, громадськості під впливом результатів діяльності, успіхів або невдач організації. Основу іміджу становлять існуючий стиль внутрішніх і зовнішніх ділових і міжособистісних комунікацій; офіційна атрибутика — назва організації, емблему, фірмовий знак.

  Найвищою формою розвитку поведінкової орієнтації організації є загальна маркетингова середовище організації. До загальної маркетингової поведінкової орієнтації організації відносяться:

  Виробнича орієнтація — характеризується нерозвиненою поведінкової культурою, пригніченими іміджевими регуляторами, превалюванням власних інтересів. Має місце претензійна іміджева налаштування, ознаками якої є спотворені уявлення про підприємництво та ринкових відносинах.

  Збутова орієнтація — характеризується нерозвиненою поведінкової культурою, пригніченими іміджевими регуляторами, превалюванням власних інтересів.

  Кон'юнктурна орієнтація — відрізняється зростанням поведінкової культури, де іміджеві важелі активно впливають на свідомість персоналу і формують важливі соціально-орієнтовані норми поведінки. В даній ситуації регулятивними важелями поведінки виступають середньострокові мети, формування позитивного іміджу організації, вибір оптимальної у всіх відносинах цінової політики, серйозна рекламна діяльність, шанобливе ставлення до інтересів клієнтів.

  Маркетингова орієнтація — характеризується розвитком поведінкової культури високого рівня, в якій іміджеві регулятори осмислюються персоналом як соціальна необхідність. В цьому випадку вони стають нормами-стимулами, спонукаючи до задоволенню потреб цільових груп споживачів і реалізації місії організації. Як результат виникає цільова іміджева налаштування персоналу, заснована на саморегуляції поведінки і вдосконалення взаємодії суб'єктів ринку.

  У практичній діяльності організації різні типи поведінкової орієнтації можуть поєднуватися один з одним.

  Головне завдання поведінкового маркетингу полягає у формуванні маркетингової поведінкової середовища, заснованої на маркетингової орієнтації. Рішення цієї задачі залежить від поведінкової орієнтації персоналу організації (лінійних і функціональних керівників, спеціалістів, рядових виконавців).

  Розрізняють три типу поведінкової орієнтації персоналу: збутова, кон'юнктурна і маркетингова.

  Характеристика поведінкової орієнтації персоналу

  Ознака

  Збутова

  Кон'юнктурна

  Маркетинговая

  Цілі

  Короткострокові

  Середньострокові

  Довгострокові

  Отримання прибутку

  Зусилля по збуту

  Результат роботи

  Задоволення клієнтів

  Орієнтири

  Продажу

  Споживачі

  Цільові групи

  Клієнти

  Будь-які

  Бажані

  Диференційовані

  Оцінка клієнта

  Засіб

  Знахідка

  Партнер

  Образ клієнта

  Безособовий

  Типовий

  Персоніфікований

  Ознака

  Збутова

  Конъюнктурам

  Маркетингова

  Відносини з клієнтами

  Вплив

  Взаємодія

  Співпраця

  Замовлення

  Випадкові

  Залучаються

  Плановані

  Пріоритети

  Прибуток

  Послуги

  Сервіс

  Об'єкт управління

  Збут

  Попит

  Інтереси покупців

  Цілі реклами

  Зазвати

  Зацікавити

  Допомогти клієнту

  Цінова політика

  Витратна

  Збалансована

  Конкурентоспроможна

  Сервіс

  Не розвинений

  Розширюється

  Максимізується

  Професіоналізм

  Не має вирішального значення

  Затребуваний

  Конкурентна перевага

  Стратегія

  Підміняється тактикою

  Ринок

  Конкурентоспроможність

  Таким чином, кожен тип поведінкової орієнтації відображає певний рівень поведінкової культури організації, з яких найбільш ефективна маркетингова поведінкова орієнтація.

  Поведінковий маркетинг організаційної поведінки є найбільш ефективним напрямком поведінкової орієнтації персоналу, що дозволяє досягти ефективного організаційного розвитку на основі повного і всебічного задоволення потреб ринку.

  В цілому формування маркетингової поведінкової культури є складним і тривалим процесом, який вимагає мобілізації всіх видів ресурсів та значних зусиль з боку керівництва та персоналу організації.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.