Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Поняття якості продукції

  Управління якістю

  Поняття якості продукції

  Показники якості продукції

  Значення якості продукції та її підвищення

  Якість і конкурентоспроможність продукції

 • Методи і показники оцінки рівня якості продукції
 • Вітчизняний досвід управління якістю

  Принципи управління якістю Е. Демінга

 • Міжнародні стандарти та системи якості
 • Міжнародна організація по стандартизації

 • Стандартизація в РФ
 • Управління організацією
 • Реінжиніринг бізнес процесів
 • Організація виробництва
 • Якості керівника
 • Управлінський вплив
 • Підходи до управління
 • Організаційна поведінка
 • Функції управління організацією
 • Поведінковий маркетинг
 • Корпоративна соціальна відповідальність
 • Поняття якості продукції

  В сучасних умовах переходу до ринкової економіки серед безлічі проблем, пов'язаних із забезпеченням як виживання, так і наступного нормального розвитку підприємств і організацій, головною і вирішальною є проблема якості продукції, робіт і послуг. У найближчі роки в кращому становищі опиняться ті підприємства, які зможуть забезпечити не тільки вищу продуктивність праці, але і високу якість, новизну та конкурентоспроможність продукції.

  Якість — сукупність характеристик об'єкта, що відносяться до його здатності задовольняти встановлені і передбачувані потреби (ГОСТ Р ІСО 9000-2001 «Системи менеджменту якості. Основні положення та словник»).

  Поняття і терміни, що використовуються у сфері управління якістю, визначаються міжнародними і національними стандартами. Ключові поняття і терміни представлені в табл. 1.1.

  Якість можна представити у вигляді піраміди, представленої на рис. 1.1.

  Піраміда в цілому охоплює всі сфери управління якістю, тобто є ілюстрацією TQM (TQM — Total Quality manage ment) — філософії всеосяжного менеджменту якості, яка передбачає високу якість всієї роботи для дост ижения необхідного якості продукції.

  Таблиця 1.1 Ключові поняття і терміни, що використовуються у сфері управління якістю

  Термін

  Визначення терміна

  Якість

  Сукупність характеристик об'єкта, що відносяться до його здатності задовольняти встановлені і передбачувані потреби (ГОСТ Р ІСО 9000-2001 «Системи менеджменту якості. Основні положення та словник»)

  Встановлення потреби

  Вимоги, які містяться в якому-небудь нормативному документі, наприклад у державному стандарті (ГОСТ) або в технічних регламентах

  Передбачувані потреби

  Додаткові характеристики об'єкта, про наявність яких споживач не припускав в момент придбання товару

  Об'єкт

  Це те, що може бути індивідуально описане і розглянуте, тобто це широке поняття, що включає не тільки продукцію, але і діяльність або процес, організацію або особу

  Продукція

  Матеріалізований результат діяльності або процесу, що володіє корисними властивостями і призначений для задоволення потреб громадського або особистого характеру. Результати праці можуть бути уречевленими і неовеществленными (енергія, інформація)

  Загальний менеджмент якості (TQM — Total Quality Management)

  Філософія, яка залучає кожного члена організації в роботу по досягненню якості; рушійною силою такої роботи є задоволення споживача

  Властивості продукції

  Це об'єктивна особливість, яка виявляється при створенні, експлуатації або споживанні виробу. Термін «експлуатація» застосовується до такої продукції, яка в процесі використання витрачає свій ресурс. а «споживання» відноситься до такої, яка при її використанні витрачається сама. Властивості можна розділити на прості і складні, наприклад: надійність виробу є складною властивістю, що обумовлено відносно простими властивостями — безвідмовністю, довговічністю, ремонтопридатністю і збереженість

  Показник якості

  Кількісна характеристика одного або декількох властивостей продукції, що складають її якість, розглянута стосовно до визначених умов її створення, експлуатації та споживання

  Рис. 1.1. Піраміда якості

  Насамперед ця робота пов'язана з забезпеченням високого організаційно-технічного рівня виробництва, необхідних умов праці у фірмі. Якість роботи включає обґрунтованість прийнятих управлінських рішень, систему планування. Особливе значення має якість роботи, безпосередньо пов'язане з випуском продукції (контроль якості технологічних процесів, своєчасне виявлення браку). Якість продукції є складової і наслідком якості роботи. На цьому етапі безпосередньо оцінюється якість готової продукції, думка споживача, аналізуються рекламації.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.