Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Поняття та види попиту

  Попит і пропозиція

  Попит і пропозиція

 • Крива попиту
 • Крива пропозиції
 • Поняття та види попиту

  Індивідуальний та ринковий попит

  Еластичність попиту і пропозиції

 • Перехресна еластичність попиту
 • Парадокс Гіффена

 • Функція попиту на блага
 • Функціональний і нефункціональний попит

 • Прогнозування попиту
 • Мікроекономіка
 • Предмет мікроекономіки
 • Шпаргалки з економічної теорії
 • Зміст
 • Поняття та види попиту
 • Чинники формування попиту
 • Поняття та види попиту

  Проявом потреб людей у якому-небудь товар є попит.

  Розглядаючи ринок як систему відносин між продавцем і покупцем з приводу обміну або купівлі-продажу товарів, відзначають, що основними елементами ринкового механізму є попит, ціна і пропозиція. Конкретні форми ринкових відносин виявляються в кількісних і якісних відносинах основних елементів ринку. Під впливом цих елементів формуються пропорції між виробництвом і споживанням товарів. Співвідношення попиту і пропозиції визначає ціну товару на ринку.

  Купівельний попит виступає в якості найважливішого елемента ринку, оскільки в його основі лежать потреби людей. Відсутність потреб визначає відсутність не тільки попиту, а й пропозиції, тобто відсутність ринкових відносин взагалі.

  Попитом називається загальний обсяг продажу товару або послуги, який буде куплений за конкретною ціною за певний період.

  Попит виражається в грошовій формі і визначається споживачем, що згоден купити товар або послугу але певною ціною.

  Важливим елементом ринку, які враховуються в комерційній діяльності, є середовище, у якій відбувається процес купівлі - продажу товарів. Середовище може бути відкритою або закритою, конкурентної або регульованою.

  Відкрита ринкова середовище - це умови, що забезпечують вільне входження підприємств на ринок і вихід з нього. У такому середовищі практично немає перешкод для організації комерційної діяльності підприємства на певному товарному ринку (продовольчому, меблів і т. д.) або на певній території.

  Закрита ринкова середовище обумовлюється різними нормативними актами, які створюють перешкоди для входження нових підприємств на ринок: відповідні закони: системи квотування та ліцензування, митні бар'єри та ін Практично у всіх розвинених економіках щодо вітчизняних товаровиробників і комерційних структур діє механізм державного протекціонізму.

  Конкурентне ринкове середовище припускає наявність безлічі дрібних і середніх підприємств-продавців і покупців, що забезпечують свободу вибору товарів, а також умови для вільної конкуренції. Така ринкова середовище дозволяє вирівнювати попит та пропонування, формуватимуть ціни, наближені до вартості товару. Ця середовище найбільш сприятлива для комерційної діяльності.

  Регульована зовнішнє середовище — це середовище, в якій держава створює жорстку планово-розподільну систему, за допомогою якої регламентуються практично всі сторони діяльності підприємства. У цьому середовищі проявляється тільки розподільно-обмінна функція комерційної діяльності при практичній відсутності комерційного ризику і комерційного успіху. Конкурентами виступають покупці.

  Види попиту за ступенем задоволення

  При організації комерційних операцій враховуються різні форми прояву попиту, які впливають на рішення про купівлю (продажу) товару.

  За ступенем задоволення розрізняють: реальний попит, задоволений і незадоволений.

  Реальний попит являє собою розмір фактичної реалізації товарів за певний термін, виражений у натуральних або вартісних показниках. Він визначається сумою грошових коштів, які спрямовуються на придбання товарів при визначеному рівні цін на них.

  Задоволений (або реалізований) попит становить основну частину платоспроможної потреби. Він менше реального попиту на величину незадоволеного попиту на товар.

  Незадоволений попит - це пред'явлений попит на товари, який не був задоволений з будь-якої причини: відсутність у продажу, низька якість, висока ціна і т. п.

  Незадоволений попит може бути:

 • явним — коли покупець, маючи певні фінансові можливості, не може придбати потрібний йому товар за різних причин;
 • прихованим — проявляється при купівлі товару або послуги, які не є повноцінними замінниками відсутнього товару або послуги, або взагалі не пов'язані з ним відносинами взаємодії і м о за м е няе мости;
 • відкладеним — відкладений на час з різних причин попит. Приміром — необхідність накопичення певної суми грошей для придбання конкретних товарів, обов'язкова покупка товару до конкретної події і т. п.
 • По періодичності виникнення розглядають:

 • повсякденний попит пред'являється практично щодня (продукти харчування, мило);
 • періодичний — пред'являється через певні проміжки часу (взуття, одяг);
 • епізодичний — пред'являється зрідка, «від випадку до випадку» (ювелірні вироби, делікатеси).
 • Крім того, виділяють:

  Формується попит — це попит на нові та маловідомі товари і послуги, складається по мірі вивчення покупцями споживчих властивостей товарів, їх якості, упаковки тощо, а також під впливом заходів, що вживаються виробниками і посередниками для просування цих товарів.

  Потенційний попит — потенційно можливий обсяг попиту покупців даного торговельного підприємства на всі товари, певні групи товарів або на певну марку товару. Він відображає можливість споживачів направити певну суму грошей на придбання товарів і послуг.

  Сукупний попит - це реальний обсяг товарів, який споживачі, підприємства і уряд готові купити при даному рівні цін. Сукупний попит може бути прирівняний до ємності ринку.

  Види попиту в залежності від намірів покупців

  Залежно від намірів покупців виділяють:

 • попит стійкий (консервативний, твердо сформульований, твердий) - заздалегідь обдуманий попит пред'являється на певний товар і не допускає його заміни яким-небудь іншим, навіть однорідним товаром. Зазвичай встановлюється на товари повсякденного споживання, постійно відтворювані в тих же кількостях і асортименті (на хліб, молоко тощо);
 • альтернативний (нестійкий, м'який, компромісний) попит формується остаточно в магазині в процесі безпосереднього ознайомлення покупців з товаром і його особливостями. Альтернативний попит допускає взаємозамінність товарів у межах товарної групи або підгрупи (кондитерські вироби, взуття);
 • імпульсний (спонтанний) попит — пред'являється покупцями без попереднього обмірковування, виникає безпосередньо в місцях продажу під впливом реклами, викладення товарів або пропозицій продавця. Найчастіше це попит на маловідомі або нові товари.
 • При негативному попиті більшість покупців на даному ринку відкидає товар незалежно від його якості (гас для ламп, деякі канцелярські товари тощо).

  При попиті нерегулярному збут коливається на сезонній, щоденній і навіть погодинній основі (попит на парасольки, ліки тощо).

  Підвищений попит перевищує можливості виробництва та імпорту в його задоволенні.

  Види попиту залежно від впливу ціни

  Залежно від впливу ціни розрізняють:

 • попит эластичныи має тенденцію до зміни при зміні ціни на товар або доходу населення (попит на автомобілі, електропобутові товари тощо);
 • попит нееластичний має тенденцію залишатися незмінним незалежно від зміни доходів населення та ціни на товар (попит на товари, що забезпечують життєдіяльність людини — товари споживчого кошика).
 • Ці основні форми попиту окремо або в сукупності формують кон'юнктуру ринку.

  Кон'юнктура ринку - співвідношення попиту і пропозиції на ринку товарів і послуг. Слід враховувати соціально-психологічні аспекти прояатсния попиту і відповідно до цього приймати остаточне рішення про закупівлю і формах реалізації товару.

  Закон попиту говорить: при інших рівних умовах попит на товари в кількісному вираженні змінюється в зворотній залежності від ціни. Закон попиту не діє в трьох випадках:

 • при ажіотажному попиті, викликаному очікуваним підвищенням цін;
 • для деяких рідкісних і дорогих товарів, що купуються як засіб вкладення грошей;
 • при перемиканні попиту на більш якісні і дорогі товари.
 • Чинники формування попиту

  Попит формується під впливом багатьох факторів, які можна об'єднати в наступні групи:

 • економічні фактори, рівень розвитку виробництва товарів, грошові доходи населення, рівень роздрібних цін і їх співвідношення, ступінь досягнутої забезпеченості товару;
 • соціальні фактори: соціальна культура суспільства, професійний склад населення, рівень розвитку культури тощо;
 • демографічні фактори, чисельність населення, співвідношення між міським і сільським населенням, статево-віковий склад, розмір і склад сім'ї, міграція населення;
 • природно-кліматичні фактори, географічні і кліматичні умови, традиції, умови побуту тощо;
 • політичні фактори, непередбачені надзвичайні ситуації.
 • На зміну попиту впливають і нецінові фактори:

 • зміна грошових доходів населення;
 • зміна цін на товари-замінники;
 • економічна політика уряду;
 • зміна споживчих переваг.
 • Поряд з попитом важливим елементом ринку є пропозиція товару. Для комерційних операцій це найбільш значимий фактор, що визначає насиченість ринку, його структурні зрушення і т. д.

  Пропозицією називається кількість товару або послуги, яку виробники готові продати за певною ціною за певний період.

  Пропозиція включає два елемента:

 • готовність виробника до відчуження даного товару або послуги;
 • сукупність умов, при яких продавець готовий продати товар.
 • Закон пропозиції свідчить: пропозиція при інших рівних умовах змінюється в прямій залежності від зміни ціни. Пропозиція може змінюватися не тільки під впливом цінових чинників, але і внаслідок інших причин:

 • зміни витрат виробництва в результаті технічних нововведень;
 • зміни джерел ресурсів, податкової політики, вартості чинників виробництва;
 • виходу на ринок нових виробників або імпортерів, які збільшують пропозицію незалежно від цін;
 • дії природних і політичних чинників і т. д.
 • Взаємодія попиту і пропозиції в умовах ринку формує ціну.

  Ринкова ціна - результат взаємодії попиту і пропозиції.

  Закони ринкового ціноутворення:

 • ціна прагне до такого рівня, при якому попит дорівнює пропозиції;
 • при підвищенні попиту при незмінній пропозиції ціна зросте і навпаки.
 • На рівні збігу попиту і пропозиції ціна відповідає вартості, тобто суспільно необхідним витратам.

  Вартість є рівновага інтересів покупців і продавців, тобто рівновага граничної корисності (ціна і попит) і витрат виробництва (ціна і пропозиція).

  Рівновага цін в ринковій економіці покликана виконувати три функції:

 • Функцію виключення (санирующую), тобто витісняються з ринку продавців, ціни (витрати) на товари яких перевищують вартість продукції.
 • Функцію вирівнювання, тобто через ціну вирівнюються інтереси продавця і покупця, і ціна наближається до вартості товару (ринкова ціна є мірою дефіцитності товару).
 • Функцію регулювання, тобто за допомогою ціни витісняє ринок товари, які не відповідають за своїми витратами, якістю та іншими параметрами вимогам, що пред'являються покупцями.
 • Формування цін з наближенням їх до вартості можливо в умовах чистої (досконалої) ринкової конкуренції, коли на ринку присутні не менше 6-8 вільних продавців, що забезпечують насичення ринку та конкурують між собою. В цій ситуації роль держави в регулюванні ціни мізерно мала. В умовах монополії та олігополії держава через антимонопольний механізм впливає на встановлення цін монополій. Зазвичай це або жорстка регламентація ціни, або непряма — через збільшення податків і інших заходів впливу.

  Попит, пропозиція та ціна взаємозумовлені і комерційної діяльності враховуються в комплексі.

  Ступінь зміни попиту й пропозиції під впливом того чи іншого фактора характеризує їх еластичність. Кількісною мірою взаємодії цих елементів ринкових відносин є еластичність.

  Еластичність - міра реакції однієї величини на зміну іншої. Вона показує, на скільки відсотків зміниться одна змінна величина при зміні іншої на 1%.

  Ер = Відсоткова зміна обсягу попиту (Q) / Процентна зміна ціни (Р)

 • Ер - коефіцієнт еластичності за ціною;
 • Q — кількість товару, на який пред'явлено попит;
 • Р — ринкова ціна товару.
 • Еластичний попит - коефіцієнт більше одиниці, тобто величина попиту змінюється на більший відсоток, ніж ціна або дохід.

  Нееластичний попит - коефіцієнт еластичності менше одиниці.

  Попит з одиничною еластичністю - ціна і величина попиту змінюються на однаковий відсоток.

  Еластичність досить постійна в часі і може бути використана для визначення стратегії закупівлі і реалізації продукції. Крім того, за допомогою цього показника уряд розробляє податкову політику (правильне застосування непрямих податків збільшує податкові надходження в бюджет) і методи державного регулювання ринку.

  Для вироблення стратегії комерційної діяльності велике значення має такий показник, як еластичність пропозиції.

  Еластичність пропозиції показує, як виробництво і пропозицію тієї чи іншої продукції реагує на зміну ціни:

  E = Процентна зміна S / Відсоткова зміна Р

 • Е - коефіцієнт еластичності пропозиції;
 • S - пропозиція;
 • Р — ціна.
 • При визначенні обсягів закупівлі (реалізації) продукції важливе значення має взаємозамінність (взаємодоповнюваність) товару.

  Взаємозамінники товари (субститути) - такі пари товарів, зростання ціни на один з яких призводить до зростання попиту на інший.

  Взаємодоповнюючі товари (комплекти) — такі пари товарів, зростання ціни на один з яких призводить до падіння попиту на інший (зростання цін на автомобілі призводить до падіння попиту на паливно-мастильні матеріали).

  Якщо коефіцієнт еластичності більше одиниці, то взаємозамінний товар, якщо менше — взаємодоповнюючий.

  Коли в обігу виявляється зайва кількість грошей, змінюється і співвідношення попиту і пропозиції. Взаємозв'язок між елементами ринкового механізму показана на рис. 6.1. Тонкі стрілки показують пряму залежність між змінами величини елементів ринку, а лінії товстіший - зворотну залежність.

  Закони попиту і пропозиції зв'язані з кількістю грошей в обігу.

  Рис. 6.1. Взаємозв'язок між елементами ринку

  В залежності від виду попиту використовують різні методи його вивчення:

 • реалізований попит вивчають оперативним методом (зчитується код), балансовим методом;
 • незадоволений попит — реєстрацією листів незадоволеного попиту, реєстрацією фактів відсутності товару, з урахуванням кількості днів, коли товар відсутній, реєстрацією замовлень, аналізом скарг покупців.
 • Формується попит вивчають на виставках, ярмарках, дегустаціях, методом опитування.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.