Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Політичні режими

  Політичний режим

 • Поняття політичного режиму
 • Політичні режими: авторитарний, демократичний і тоталітарний
 • Демократія пряма і представницька
 • Авторитаризм як протилежність демократії
 • Тоталітаризм та його ознаки та форми
 • Лібералізм, його поняття і форми
 • Політична система
 • Політична система
 • Політична система Росії
 • Сучасні політичні системи
 • Партійна система
 • Політичні партії
 • Зміст
 • Політичні режими
 • Характеристика політичних режимів
 • Тоталітарний політичний режим
 • Авторитарний політичний режим
 • Демократичний політичний режим
 • Політичні режими

  Політичний режим - спосіб організації політичної системи, яка відображає відносини влади і суспільства, рівень політичної свободи та характер політичного життя в країні.

  Багато в чому ці характеристики зумовлені конкретними традиціями, культурою, історичними умовами розвитку держави, тому можна говорити, що в кожній країні склався свій унікальний політичний режим. Однак у багатьох режимів у різних країнах можна знайти спільні риси.

  В науковій літературі виділяють два види політичного режиму:

 • демократичний;
 • антидемократичний.
 • Ознаки демократичного режиму:

 • панування закону;
 • поділ влади;
 • наявність реальних політичних і соціальних прав і свобод громадян;
 • виборність органів державної влади;
 • існування опозиції і плюралізм.
 • Ознаки антидемократичного режиму:

 • панування беззаконня і терору;
 • відсутність політичного плюралізму;
 • відсутність опозиційних партій;
 • Антидемократичний режим поділяється на тоталітарний і авторитарний. Тому ми будемо розглядати характеристики трьох політичних режимів: тоталітарного, авторитарного і демократичного.

  Демократичний режим базується на принципах рівності і свободи; основним джерелом влади тут вважається народ. При авторитарному режимі політична влада зосереджується в руках окремої людини або групи людей, проте поза сферою політики зберігається відносна свобода. При тоталітарному режимі влада жорстко контролює всі сфери життя суспільства.

  Типологія політичних режимів:

  Характеристика політичних режимів

  Демократичний режим (від грец. demokratia — народовладдя) заснований на визнанні народу основним джерелом влади, на принципах рівності і свободи. Ознаки демократії наступні:

 • виборність - відбувається обрання громадян в органи державної влади шляхом загальних рівних і прямих виборів;
 • поділ влади - влада поділяється на законодавчу, виконавчу і судову гілки, незалежні один від одного;
 • громадянське суспільство - громадяни можуть впливати на владу за допомогою розвиненої мережі добровольчих громадських організацій;
 • рівноправність - всі мають рівні громадянські і політичні
 • права і свободи, а також гарантії їх захисту;
 • плюралізм — панує повага до чужих думок та ідеологій, у тому числі опозиційних, забезпечені повна гласність і свобода преси від цензури;
 • згода - політичні та інші соціальні відносини спрямовані на пошук компромісу, а не на насильницьке вирішення проблеми; всі конфлікти вирішуються правовим шляхом.
 • Демократія буває прямий і представницької. При прямій демократії рішення приймаються безпосередньо всіма громадянами, які мають право голосу. Пряма демократія була, наприклад, в Афінах, в Новгородській республіці, де люди, збираючись на площі, брали загальне рішення по кожній проблемі. Зараз пряма демократія реалізується, як правило, у вигляді референдуму — всенародного голосування щодо проектів законів та важливих питань державного значення. Наприклад, чинна Конституція Російської Федерації була прийнята на референдумі 12 грудня 1993 р.

  В умовах великої території пряму демократію занадто складно реалізувати. Тому державні рішення приймаються спеціальними виборними установами. Така демократія називається представницькою, оскільки виборний орган (наприклад, Державна Дума) являє обрав його народ.

  Авторитарний режим (від грец. autocritas — влада) виникає, коли влада зосереджується в руках окремої людини або групи людей. Зазвичай авторитаризм поєднується з диктатурою. Політична опозиція при авторитаризмі неможлива, однак в неполітичних сферах, наприклад в економіці, культурі чи приватного життя, зберігаються автономія особистості і відносна свобода.

  Тоталітарний режим (від лат. totalis — весь, цілий) виникає, коли всі сфери життя суспільства контролюються владою. Влада при тоталітарному режимі монополізована (партією, вождем, диктатором), єдина ідеологія обов'язкова для всіх громадян. Відсутність всякого інакомислення забезпечується потужним апаратом нагляду і контролю, поліцейськими репресіями, актами залякування. Тоталітарний режим формує безініціативну особистість, схильну до підпорядкування.

  Тоталітарний політичний режим

  Тоталітарний політичний режим — це режим «всепоглинаючого владарювання», який безмежно втручається в життя громадян, включаючи всю їх діяльність в обсязі свого управління і примусового регулювання.

  Ознаки тоталітарного політичного режиму:

  1. Наявність єдиної масової партії на чолі з харизматичним лідером, а також фактичне злиття партійних і державних структур. Це свого роду «партія-держава», де на першому місці у владній ієрархії стоїть центральний партійний апарат, а держава виступає в якості засобу реалізації партійної програми;

  2. Монополізація і централізація влади, коли такі політичні цінності, як підпорядкування і лояльність по відношенню до «партії-держави», є первинними порівняно з цінностями матеріальними, релігійними, естетичними мотивації та оцінці людських вчинків. В рамках цього режиму зникає грань між політичними і неполітичними сферами життя («країна як єдиний табір»). Вся життєдіяльність, включаючи рівень приватної, особистої життя, строго регламентується. Формування органів влади на всіх рівнях здійснюється через закриті канали, бюрократичним шляхом;

  3. «Єдиновладдя» офіційної ідеології, яка за допомогою масованої і цілеспрямованої індоктринації (ЗМІ, навчання, пропаганда) нав'язується суспільству як єдино вірний, істинний спосіб мислення. При цьому наголос робиться не на індивідуальні, а на «соборні» цінності (держава, раса, нація, клас, клан). Духовна атмосфера суспільства відрізняється фанатичною нетерпимістю до інакомислення і «инакодействию» за принципом «хто не з нами — той проти нас»;

  4. Система фізичного і психологічного терору, режим поліцейської держави, де у якості базового «правового» принципу панує принцип: «Дозволено тільки те, що наказано владою, все інше заборонено».

  До тоталітарних режимів традиційно відносяться комуністичні і фашистські.

  Авторитарний політичний режим

  Авторитарний режим — це недемократичний державний лад, який характеризується режимом особистої влади, «самочинными» диктаторськими методами правління.

  Основні ознаки авторитарного режиму:

  1. Уласть носить необмежений, непідконтрольна громадянам характер і концентрується в руках однієї людини або групи осіб Це може бути тиран, військова хунта, монарх і т. д.;

  2. Опора (потенційна чи реальна) на силу. Авторитарний режим може не вдаватися до масових репресій і навіть користуватися популярністю серед широких верств населення. Однак, в принципі, він може дозволити собі будь-які дії по відношенню до громадян з тим, щоб примусити їх до покори;

  3. Монополизация влади і політики, недопущення політичної опозиції, незалежної легальної політичної діяльності. Ця обставина не виключає існування обмеженого числа партій, профспілок і інших організацій, але їх діяльність суворо регламентується і контролюється владою;

  4. Пополнение керівних кадрів здійснюється шляхом кооптації, а не передвиборної конкурентної боротьби; відсутні конституційні механізми спадкоємності та передачі влади. Зміна влади нерідко відбувається через перевороти з використанням збройних сил та насильства;

  5. Провідмова від тотального контролю над суспільством, невтручання або обмежене втручання у позаполітичні сфери і насамперед у економіку. Влада займається у першу чергу питаннями забезпечення власної безпеки, громадського порядку, оборони і зовнішньої політики, хоча вона може впливати і на стратегію економічного розвитку, проводити активну соціальну політику, не руйнуючи при цьому механізми ринкового саморегулювання.

  У цьому зв'язку авторитарний режим нерідко називають спосіб правління з обмеженим моралізмом: «Дозволено все, крім політики».

  Авторитарні режими можна підрозділити на жорстко авторитарні, помірні і ліберальні. Виділяють ще й такі типи, як «популістський авторитаризм», що спирається на по-зрівнялівському орієнтовані маси, а також «націонал-патріотичний», при якому національна ідея використовується владою для створення або тоталітарного, якого демократичного суспільства та ін.

  У число авторитарних режимів включають:
 • абсолютні та дуалістичні монархії;
 • військові диктатури, або режими з військовим правлінням;
 • теократію;
 • персональні тиранії.
 • Демократичний політичний режим

  Демократичний режим — це режим, в якому влада відправляється вільно виражає себе більшістю. Демократія у перекладі з грецької буквально означає «влада народу» або «народовладдя».

  Базові принципи демократичного режиму влади:

  1. Народний суверенітет, тобто первинним носієм влади виступає народ. Всяка влада від народу і делегується їм. Цей принцип не передбачає прийняття політичних рішень безпосередньо народом як, наприклад, на референдумі. Він лише припускає, що всі носії державної влади свої владні функції отримали завдяки народу, тобто безпосередньо шляхом виборів (депутати парламенту або президент) або опосередковано через обраних народом представників (формується і підпорядковане парламенту уряд);

  2. Вільні вибори представників влади, які припускають наявність принаймні трьох умов: свободу висування кандидатур як наслідок свободи утворення та функціонування політичних партій; свободу виборчого права, тобто загальне й рівне виборче право за принципом «одна людина — один голос»; свободу голосування, сприйману як засіб таємного голосування і рівність для всіх в отриманні інформації й можливості вести пропаганду під час виборчої кампанії;

  3. Підпорядкування меншості більшості при строгому дотриманні прав меншості. Головна і природна при демократії обов'язок більшості — це повага до опозиції, її права на вільну критику і права змінити, за підсумками нових виборів, колишнє більшість у влади;

  4. Реалізація принципу поділу влади. Три гілки влади — законодавча, виконавча і судова — мають такі повноваження і таку практику, що два «кута» цього своєрідного «трикутника» при необхідності можуть блокувати недемократичні, що суперечать інтересам нації дії третього «кута». Відсутність монополії на владу і плюралістичний характер усіх політичних інститутів — необхідна умова демократії;

  5. Конституціоналізм і панування закону у всіх сферах життя. Закон головує незважаючи на особи, що перед законом всі рівні. Звідси «фригідність», «холодність» демократії, тобто вона раціональна. Правовий принцип демократії: «Все, що не заборонено законом, - дозволено».

  До демократичних режимів відносять:
 • президентські республіки;
 • парламентські республіки;
 • парламентські монархії.
 • Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.