Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Показники руху основних фондів

  Статистика основних фондів

  Основні фонди

  Види оцінки основних фондів

  Відтворення основних фондів

 • Коефіцієнт змінності роботи обладнання
 • Коефіцієнт інтенсивного використання обладнання
 • Показники руху основних фондів

  Показники ефективності використання основних фондів

  Економічна статистика
 • Предмет і завдання соціально-економічної статистики
 • Світова статистика
 • Методи класифікації та групування статистичної інформації
 • Показники доходів населення
 • Показники руху основних фондів

  Показники руху основних фондів представлені коефіцієнт оновлення, коефіцієнт вибуття і коефіцієнт інтенсивності оновлення.

  Коефіцієнт оновлення

  Коефіцієнт оновлення основних фондів-це вартість основних промислово-виробничих фондів, знову надійшли на підприємство за даний період поділена на вартість основних фондів, наявних на підприємстві в наявності на кінець цього звітного періоду.

  Являє собою відношення вартості введених за рік нових фондів до їх повної вартості на кінець року.

  Дообн = Вартість нових основних засобів / Вартість основних засобів на кінець року

  Коефіцієнт надходження

  До надходження = вартість які поступили основних засобів / вартість основних засобів на кінець року

  Будьте уважні при обчисленні коефіцієнтів оновлення і надходження. Коефіцієнт оновлення враховує вартість введених основних фондів, а коефіцієнт надходження вартість які поступили основних фондів.

  У деяких підручниках враховується лише коефіцієнт оновлення. У даних підручниках коефіцієнт оновлення = вартість основних фондів, що надійшли протягом року за рахунок різних джерел / Вартість основних фондів на кінець року.

  Коефіцієнт вибуття

  Коефіцієнт вибуття основних фондів-це вартість основних промислово-виробничих фондів, що вибули з підприємства в даному звітному періоді поділена на вартість основних промислово-виробничих фондів, наявних на підприємстві в наявності на початок звітного періоду.

  Розраховується як відношення вартості фондів, що вибули за рік, до вартості фондів на початок року.

  Коефіцієнт приросту

  Коефіцієнт приросту основних фондів - це сума приросту основних промислово-виробничих фондів поділена на вартість основних промислово-виробничих фондів на початок періоду.

  Чисельник цієї формули визначається як різниця між вартістю основних фондів, що надійшли і вибули протягом звітного періоду.

  Коефіцієнт інтенсивності оновлення

  Доінт = В / П

 • В — вартість выбвыших основних засобів протягом року за всіма напрямками вибуття
 • П — вартість основних засобів, що надійшли протягом року, за рахунок різних джерел
 • Коефіцієнт ліквідації

  Розраховується як відношення ліквідованих основних фондів за рік до вартості оснвоных фондів на початок року.

  До ліквідації = Основні фонди ліквідовані / Основні фонди на початок року

  Коефіцієнт заміни

  До заміни = вартість ліквідованих основних засобів / вартість надійшли нових основних засобів

  Завдання
 • Повна вартість основних фондів на початок року: 60000
 • Сума зносу фондів на початок року: 12000
 • Введено в експлуатацію закінчених об'єктів нового будівництва: 11100
 • Вибуло протягом року із-за старості і зносу фондів по повній вартості: 9600
 • Їх залишкова вартість: 400
 • Амортизаційні відрахування, призначені на повне відновлення (реновацію фондів) за рік: 6000
 • Наявність на початок року Надійшло у звітному році Вибуло у звітному році Наявність на кінець року Всього Введено нових основних фондів Всього з-за старості і зносу Основні фонди 60000 11100 11100 9600 9600 61500 Рішення

  Основні фонди на кінець року = Основні фонди на початок року + надходження ОФ — Вибуття ОФ

 • Фк = 60000 + 11100 — 9600 = 61500 тис. руб.
 • На основі цих даних обчислимо показники характеризують інтенсивність руху основних фондів:

 • До введення = 11100 / 61500 = 0,18
 • До вибуття = 9600 / 60000 = 0,16
 • Завдання (продовження) Наявність на початок року Надійшло у звітному році Вибуло у звітному році Амортизація на реновацію (знос за рік) Наявність на кінець року Всього Введно нових основних фондів Всього З-за старості і зносу Основні фонди 48000 11100 11100 400 400 600 52700

 • Фк — залишкова стомиость фондів на кінець року
 • Фн — залишкова вартість фондів на початок року
 • П — надходження основних фондів за залишковою вартістю або нових фондів по повній вартості протягом року
 • В — вибуття основних фондів за залишковою первісної вартості протягом року
 • А — амортизація на реновацію
 • Фк= 48000 + 11100 — 400 — 600 = 52700 млн. руб.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.