Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Показники ефективності використання основних фондів

  Статистика основних фондів

  Основні фонди

  Види оцінки основних фондів

  Відтворення основних фондів

 • Коефіцієнт змінності роботи обладнання
 • Коефіцієнт інтенсивного використання обладнання
 • Показники руху основних фондів

  Показники ефективності використання основних фондів

  Економічна статистика
 • Предмет і завдання соціально-економічної статистики
 • Світова статистика
 • Зміст
 • Показники ефективності використання основних фондів
 • Фондовіддача
 • Фондомісткість
 • Фондоозброєність
 • Аналіз стану і використання основних фондів
 • Показники ефективності використання основних фондів

  Використання основних фондів представлено показниками фондовіддачі, фондомісткості і фондоозброєності.

  Фондовіддача

  Ефективність використання основних фондів характеризує показник фондовіддачі, що розраховується як відношення обсягу випуску продукції за рік (на рівні підприємства) до середньорічної повної вартості основних фондів. На рівні галузей у якості показника продукції використовується випуск або валова додана вартість, а на рівні економіки в цілому — вартість валового внутрішнього продукту.

  Фондовіддача це обсяг випущеної продукції поділений на середню суму промислово-виробничих основних фондів за первісною вартістю.

  Раціональне використання основних виробничих фондів необхідно для збільшення виробництва суспільного продукту і національного доходу.

  Підвищення рівня використання основних фондів дає змогу збільшити розміри випуску виробництва без додаткових капітальних вкладень і в більш короткі терміни. Прискорює темпи виробництва, зменшує витрати на відтворення нових фондів і знижує витрати виробництва.

  Економічним ефектом підвищення рівня використання основних фондів являється зростання суспільної продуктивності праці.

  Фондовіддача показує, скільки продукції (або прибутку) отримує організація з кожного рубля наявних основних фондів.

  Визначимо способом абсолютних різниць вплив на обсяг продукції двох факторів, пов'язаних з основними фондами:

 • кількісний (екстенсивний) фактор — сума основних фондів;
 • якісний (інтенсивний) фактор — фондовіддача.
 • Таблиця № 37

  Показники

  За попередній рік

  За звітний рік

  Зміни за рік

  1. Обсяг випуску продукції (тис. крб)

  22137

  23335

  +1198

  2. Середньорічна сума основних промислово-виробничих фондів (тис. крб)

  21811

  27985

  +6174

  3. Фондовіддача (руб.) (1:2)

  1,01

  0,83

  -0,18

  На збільшення випуску продукції проти попереднього року вплинули такі фактори:

 • збільшення суми основних Фондів могло збільшити випуск продукції на суму +6174 х 1,01 = +6235,7 тис. руб.
 • зменшення фондовіддачі знизило випуск продукції на суму (-0,18) х 27985 = — 5037,3 тис. руб. Загальний вплив двох факторів (баланс факторів) становить: +6235,7 — 5037,3 = +1198 тис. руб.
 • Фондомісткість

  Фондомісткість є зворотною величиною від фондовіддачі. Вона характеризує скільки основних виробничих фондів припадає на 1 карбованець виробленої продукції.

  Фондомісткість це середня сума промислово-виробничих основних фондів за первісною вартістю поділена на обсяг випущеної продукції.

  Зниження фондомісткості означає экномию праці.

  Величина фондовіддачі показує, скільки продукції отримано з кожного рубля, вкладеного в основні фонди, і служить для визначення економічної ефективності використання діючих основних виробничих фондів.

  Величина фондоємності показує, скільки коштів потрібно витратити на основні фонди, щоб отримати необхідний обсяг продукції.

  Таким чином — фондомісткість показує, скільки основних фондів припадає на кожен рубль випущеної продукції. Якщо використання основних фондів поліпшується, то фондовіддача повинна підвищуватися, а фондомісткість — зменшуватися.

  При розрахунку фондовіддачі зі складу основних фондів виділяються робочі машини і обладнання (активна частина основних фондів). Зіставлення темпів зростання і відсотків виконання плану фондовіддачі в розрахунку на 1 карбованець вартості основних промислово-виробничих фондів та на 1 карбованець вартості робочих машин і устаткування показує вплив зміни структури основних фондів на ефективність їх використання. Другий показник в цих умовах повинен випереджати перший (якщо зростає питома вага активної частини основних фондів).

  Фондоозброєність

  Фондоозброєність надає величезний вплив на величини фондовіддачі і фондомісткості.

  Фондоозброєність застосовується для характеристики ступінь оснащеності праці працюючих.

  Фондоозброєність і фондовіддача пов'язані між собою через показник продуктивності праці (Продуктивність праці = Випуск продукції / Середньооблікова чисельність працівників).

  Таким чином, фондовіддача = продуктивність праці / фондоозброєність.

  Для підвищення ефективності виробництва, важливо, щоб було забезпечено випереджаюче зростання виробництва продукції порівняно зі зростанням основних виробничих фондів.

  З допомогою задачі розглянемо метод розрахунку фондомісткості, фондоозброєності і фондовіддачі.

  Завдання Базисний період Звітний період Компанія Обсяг виробництва Середня вартість ОФ Обсяг виробництва Середня вартість ОФ 1 18 15 36 24 2 140 35 158,4 36 Знайти
 • Коефіцієнт динаміки середньої фондовіддачі концерну;
 • Абсолютна вплив на зміну середньої фондовіддачі зміни фондовіддачі на кожному підприємстві і зміни в структурі капіталу.
 • Рішення
 • Коефіцієнт фондовіддачі = Випуск продукції / Основні фонди
 • Коефіцієнт фондовіддачі базисний період
 • Коефіцієнт фондовіддачі звітний період
 • Відносна величина динаміки
 • Вплив зміни фондовіддачі зміни основних фондів

 • Аналіз стану і використання основних фондів Обсяг випуску продукції знаходиться в залежності від багатьох факторів, які можуть бути згруповані в три основні групи:
 • фактори, пов'язані з наявністю, використанням засобів праці, тобто основних промислово-виробничих Фондів (засобів);
 • фактори, пов'язані із забезпеченістю предметами праці (матеріальними ресурсами) і їх використанням;
 • фактори, пов'язані з наявністю, рухом і використанням трудових ресурсів.
 • Аналіз повинен вивчити і виміряти вплив цих факторів на обсяг випуску продукції. При цьому вплив кожної групи факторів (ресурсів) визначається при інших рівних умовах, тобто, передбачається, що фактори, що відносяться до інших груп, діяли так, як було передбачено.

  Розглянемо першу групу факторів (ресурсів), що впливають на обсяг випуску продукції. При інших рівних умовах обсяг продукції буде тим більше, чим більше сума основних фондів і чим краще їх використання.

  Основними джерелами інформації для аналізу основних фондів є: ф. №5 річного звіту «Додаток до балансу», інвентарні картки з обліку основних засобів, акти прийому-передачі основних засобів, накладні на внутрішнє переміщення основних засобів, акти приймання-передачі відремонтованих, реконструйованих, модернізованих об'єктів основних засобів,

  Основні фонди (засоби) являють собою засоби праці, що використовуються для виготовлення продукції або обслуговування процесу виробництва.

  Аналіз слід почати з вивчення структури основних фондів, тобто співвідношення різних груп основних фондів у загальній сумі їх вартості.

  Необхідно, щоб у структурі основних фондів збільшувався питома вага їх активної частини, тобто робочих машин і устаткування, які безпосередньо впливають на предмети праці, тобто на матеріали. При цьому віддача від використання основних фондів збільшується.

  Потім слід перевірити, як оновлюються основні фонди, і обчислити такі показники:
 • Коефіцієнт оновлення основних фондів
 • Коефіцієнт вибуття основних фондів
 • Коефіцієнт приросту ОФ
 • Ці коефіцієнти слід обчислити за декілька періодів і простежити динаміку оновлення, вибуття і приросту основних фондів.

  Потім необхідно вивчити віковий склад устаткування, що дуже важливо для характеристики технічного стану основних фондів. З цією метою обладнання групують за термінами експлуатації.

  Таке групування показує питому вагу нового обладнання, віддача від використання якого найбільш висока, частку обладнання з середніми термінами експлуатації, а також відсоток застарілих засобів праці.

  Стан основних фондів виражається також коефіцієнтами їх зносу та придатності.

  Порівняння цих показників за кілька років показує тенденції їх зміни (слід мати на увазі, що коефіцієнти оновлення і вибуття обчислюються за даний період, а коефіцієнти зносу та придатності на початок і кінець періоду).

  Технологічний рівень обладнання

  Необхідно вивчити технологічний рівень обладнання.

  Для цього обладнання підрозділяють на наступні групи:
 • устаткування з ручним управлінням;
 • частково механізоване просте обладнання;
 • повністю механізоване просте обладнання;
 • частково автоматизоване обладнання;
 • повністю автоматизоване обладнання;
 • автоматизоване і програмоване обладнання;
 • гнучке, автоматизоване і програмоване обладнання.
 • У процесі аналізу технологічний рівень обладнання виражається такими показниками:

  Рівень механізації машин і обладнання-це сумарна вартість устаткування видів 2 — 7 поділена на сумарну вартість устаткування видів 1 — 7.

  Рівень автоматизації машин і обладнання-це сумарна вартість устаткування видів 4 — 7 поділена на сумарну вартість устаткування видів 1 — 7.

  Рівень автоматизації складної машин і обладнання-це сумарна вартість устаткування видів 5 — 7 поділена насуммарную вартість устаткування видів 1 — 7.

  Показники обслуговування машин та обладнання

  Розглянемо показники, що характеризують обслуговування машин і обладнання. Це показники спеціалізації персоналу.

  Рівень механізації праці це кількість робітників, обслуговуючих механізоване обладнання поділена на загальну чисельність виробничих робочих.

  Рівень автоматизації праці це кількість робітників, обслуговуючих автоматизоване обладнання поділена на загальну чисельність виробничих робочих.

  Аналіз використання основних фондів

  Проаналізувавши стан основних фондів, переходимо до аналізу їх використання. Найбільш загальними показниками використання основних фондів є фондовіддача, фондомісткість та фондоозброєність (див. початок статті).

  Показники використання обладнання

  Після вивчення загальних показників використання основних фондів необхідно розглянути використання обладнання як найбільш активної частини основних фондів, від якої в основному і залежить випуск продукції.

  Екстенсивне використання устаткування може бути також охарактеризовано коефіцієнт екстенсивного використання обладнання.

  Коефіцієнт екстенсивного використання устаткування — це фактичне кількість відпрацьованих обладнанням станко-годин ділити на базисне (планове) кількість відпрацьованих обладнанням станко-годин.

  Доекс = Фактичний час роботи обладнання, год / Час роботи обладнання за нормою, годину

  Розглянувши екстенсивне використання устаткування перейдемо до вивчення його інтенсивного використання, тобто використання та продуктивності. Його аналізують шляхом порівняння фактичних показників знімання продукції за одну верстато-годину (машино-година) з плановими, з показниками попередніх періодів, а також з показниками інших підприємств спорідненого профілю за групами однотипного устаткування

  Використання устаткування по продуктивності може бути охарактеризоване коефіцієнт інтенсивного використання обладнання.

  Коефіцієнт інтенсивного використання обладнання- це фактична середня вироблення продукції за один відпрацьований станко-годину поділена на базисну (планову) середня вироблення продукції за один відпрацьований станко-годину.

  Інтегральне використання обладнання, тобто одночасно по часу і по продуктивності, виражається коефіцієнтом інтегрального використання обладнання, який визначається як добуток коефіцієнтів екстенсивного й інтенсивного використання обладнання.

  На закінчення проведеного аналізу слід узагальнити резерви збільшення випуску продукції, пов'язані з основними фондами.

  Такими резервами можуть бути:
 • введення в дію невстановленого устаткування;
 • підвищення змінності роботи устаткування;
 • усунення причин надпланових целосменных і внутрізмінних простоїв обладнання;
 • зниження запланованих втрат часу роботи обладнання;
 • здійснення організаційно-технічних заходів, спрямованих на скорочення витрат часу роботи обладнання на випуск одиниці продукції.
 • Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.