Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Перепис населення

  Демографічна статистика

  Демографічна статистика населення

  Коефіцієнти демографічного навантаження

  Середня чисельність населення

  Показники природного руху населення

  Показники міграції населення

  Перспективна чисельність населення

 • Перепис населення
 • Економічна статистика
 • Предмет і завдання соціально-економічної статистики
 • Світова статистика
 • Методи класифікації та групування статистичної інформації
 • Показники доходів населення
 • Зміст
 • Джерела відомостей з економічної демографії
 • Історичний нарис про перепису населення
 • Соціально-демографічні обстеження населення (микропереписи)
 • Джерела відомостей з економічної демографії

  В економічній демографії використовується статистична інформація, що відбиває в першу чергу економіко-демографічний стан населення. До неї відносять, насамперед, відомості про економічний склад населення, надає найбільш істотний вплив на розвиток економіки суспільства, тобто розподіл всього населення та окремих демографічних груп за ознаками: джерело засобів існування, заняття, галузь господарства.

  Числові відомості про населення як вихідну основу для різного роду розрахунків та аналізу в економічній демографії зазвичай збирають в статистичних службах. Збір цих даних відбувається за допомогою статистичного спостереження.

  Найбільше поширення одержали наступні види статистичного спостереження:
 • перепис населення;
 • вибіркові обстеження;
 • ведення регістрів і автоматизованих банків даних про населення;
 • поточний облік демографічних подій.
 • Первинну статистичну інформацію збирають як державні установи, так і неурядові організації, зазвичай проводять вибіркові обстеження населення.

  Історичний нарис про перепису населення

  У програму суцільний перепису населення в Росії в 1989 р. був включений одне питання, що стосується економічного стану населення, — джерело засобів існування, використовуваний для визначення рівня зайнятості населення. Крім того, в програмі вибіркового перепису було ще два питання по цій темі: місце роботи (по якому потім визначалася галузева структура зайнятих); заняття з цього місця роботи (за яким визначався професійний склад зайнятих).

  Подібним же чином формулювалися питання і при переписом населення 1979 р. В інших вітчизняних перепис населення економічні питання звучали по-іншому.

  У програмі перепису населення Російської імперії 1897 р. був лише один економічний ознака — «заняття, ремесло, промисел, посаду або служба». Так як в програмі перепису був відсутній питання про становище в занятті, не можна було виявити професійний склад населення. Замість нього вивчався розподіл населення за групами занять, а в основу був покладений галузевий принцип.

  Цей недолік був подоланий в перепис населення після 1917 р.

  У програмі перепису 1920 р. економічних ознак стало більше: заняття (головне і другорядне); положення в промислі; місце роботи; джерело засобів існування; професія.

  У 1926 р. економічні питання перепису видозмінилися. Їх формулювання була наступною: заняття; положення в занятті і галузь праці; джерело засобів існування. Крім того, програма перепису була доповнена питанням про тривалості безробіття і попередньому занятті для безробітних.

  У наступних перепис населення кількість економічних питань у програмах стало менше. У зв'язку з ліквідацією в 1930 р. безробіття як явища питання про неї втратив своє значення і в наступних перепис не ставилося.

  В передвоєнних перепис населення 1937 і 1939 рр. було по два питання зі схожими формулюваннями: місце роботи; заняття або іншого джерела засобів існування (за переписом 1937 р. — рід заняття (служби).

  З цих питань можна було визначити професійний і галузевий склад зайнятих.

  У першого післявоєнного перепису населення 1959 р. число економічних питань зросла до трьох: місце роботи; заняття; джерело засобів існування (для не мають заняття).

  У програмі перепису 1970 р. економічні ознаки були вперше рознесені у суцільну (джерело засобів існування) і вибіркову (заняття; характер і тривалість роботи в 1969 р.) частини перепису населення.

  Соціально-демографічні обстеження населення (микропереписи)

  У програму першого вітчизняного великого вибіркового обстеження населення — микропереписи 1985 р. були включені два економічні питання: джерело засобів існування, а також середньомісячний дохід у 1984 р.

  Перелік економічних питань у микропереписи 1994 р. був значно розширений і рознесли в два розділи. Розділ № 7 включені питання, схожі з микропереписью 1985 р.: джерела засобів існування; загальна сума доходів за січень 1994 р. У іншому розділі (№ 8), що заповнюється для населення у віці 15 років і старше, було значне число питань, які всебічно характеризують зайнятість: мав роботу; місце роботи; характер заняття; шукав роботу; зареєстрований як безробітний та ін.

  Особливістю микропереписи 1994 р. стала поява (вперше-вперше після перепису населення 1926 р.) питань про безробіття.

  Основу розділу № 8 микропереписи 1994 р. склали питання програми іншого вибіркового обстеження населення з проблем зайнятості. З 1992 р. в Російській Федерації проводяться щорічні вибіркові обстеження населення з проблем зайнятості. На базі науково обґрунтованої вибірки з'явилася можливість отримувати за підсумками обстеження представницькі дані про склад робочої сили (за статтю, віком, освітою) в Російській Федерації в цілому і в окремих її регіонах. Також за підсумками цього обстеження отримують дані про безробіття.

  З 1995 р. обстеження щодо зайнятості проводиться вже 2 рази на рік (навесні і восени). Обсяг вибірки становить приблизно 0,5% чисельності населення Російської Федерації у віці від 15 до 72 років.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.