Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Основні методи і завдання статистики

  Загальна теорія статистики

 • Предмет статистики і загальна теорія статистики
 • Основні методи і завдання статистики. Методологія статистики
 • Економічні індекси та індексний метод. Загальні та індивідуальні індекси в статистиці
 • Показники варіації. Дисперсія проста і зважена
 • Індекс цін Пааше і Ласпейреса
 • Лекції зі Статистики
 • Ряди динаміки
 • Статистика оборотних фондів
 • Показники варіації
 • Зміст
 • Методологія статистики
 • Завдання статистики
 • Методологія статистики

  Гуманітарні і природничі науки в процесі дослідження широко застосовують методи статистики для збору, обробки та аналізу даних. Для розробки предмета статистики застосовуються спеціальні прийоми і методи, сукупність яких утворює методологію статистики.

  Статистична методологія — це система прийомів, способів і методів, спрямованих на вивчення кількісних закономірностей, що проявляються в структурі, динаміці і взаємозв'язках соціально-економічних явищ.

  Загальною основою статистичного методу пізнання є діалектичний метод, відповідно до якого суспільні явища і процеси розглядаються в розвитку взаємної зв'язку й причинної обумовленості.

  Статистика спирається на такі діалектичні категорії, як кількість і якість, причинність і закономірність, індивідуальне і загальне.

  У процесі дослідження статистика може використовувати і інші загальнонаукові методи:

 • Аналогія — перенесення властивостей одного об'єкта на інший.
 • Гіпотези — науково обґрунтовані припущення про можливих причинних зв'язків між явищами.
  Статистичні методи використовуються комплексно — це зумовлено складністю процесу економіко-статистичного дослідження.
 • Статистичне дослідження

  Статистичні методи використовуються комплексно. Застосування конкретних методів зумовлюється поставленими завданнями і залежить від характеру вихідної інформації.

  Статистичне дослідження складається з трьох стадій:
 • Збір первинної статистичної інформації
 • Зведення і групування
 • Обробка статистичних показників
 • Спостереження. За допомогою масового науково обґрунтованого спостереження отримують первинну інформацію про окремих фактах досліджуваного явища. При цьому застосовують метод масового статистичного спостереження, який забезпечує повноту і репрезентативність отриманої інформації.

  Зведення і групування матеріалу. Являє собою розчленовування всієї маси випадків на однорідні групи та підгрупи, підрахунок підсумків у кожній групі та оформлення отриманих результатів у вигляді статистичних таблиць. Після проведення угруповання приступають до узагальнення даних спостереження з виділених частин і цілого. Ця робота носить назву зведення. Методи угруповання розрізняються в залежності від задач дослідження.

  Обробка статистичних показників. Аналіз результатів для отримання обґрунтованих висновків про стан досліджуваного об'єкта і закономірності його розвитку. Для цього застосовуються узагальнюючі статистичні показники: абсолютні, відносні і середні величини, варіації і статистичні індекси. Виявляються причинно-наслідкові зв'язки, закономірності, оцінюється ефективність і можливості економічних і соціальних явищ.

  Завдання статистики

  Однією з основних завдань статистики є висвітлення соціально-економічного становища РФ. Наявність повної інформації про процеси, які відбуваються, і явища.

  Основні завдання статистики:
 • Вивчення рівня і структури взаємозв'язків динаміки масових економічних явищ і процесів.
 • Узагальнення та прогнозування тенденції розвитку економіки.
 • Виявлення резервів підвищення ефективності суспільного виробництва.
 • Своєчасне забезпечення інформацією законодавчу і виконавчу владу.
 • См.також
 • Загальна теорія статистики
 • Статистичне дослідження
 • Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.