Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Наслідки безробіття

  Макроекономічна нестабільність

  Безробіття

 • Наслідки безробіття
 • Рівень безробіття

 • Форми безробіття
 • Закон Оукена

  Кейнсіанська теорія зайнятості

  Державна політика в сфері зайнятості населення

  Державне регулювання економіки

  Ринок праці

 • Ефект доходу та заміщення
 • Макроекономіка
 • Предмет макроекономіки
 • Макроекономічний аналіз
 • Гроші - сутність, функції та види
 • Грошово-кредитна політика ЦБ
 • Грошовий ринок
 • Сутність, функції та види податків
 • Крива Лаффера
 • Зміст
 • Соціально-економічні наслідки безробіття
 • Економічні та соціальні наслідки безробіття
 • Соціально-економічні наслідки безробіття

  З усіх макроекономічних проблем, з якими стикаються країни, безробіття являє найбільшу загрозу їх соціально - економічного ладу і злагоди.

  Безробіття впливає практично на всі сторони суспільного життя:

 • економіку, яка стискається в результаті неефективного використання ресурсного потенціалу країни (безробітні не беруть участь у створенні національного продукту та доходу);
 • соціальну сферу, яка деградує під тиском злочинності, пияцтва, падіння суспільної моралі, кризи сімейних відносин, зростання психосоматичних розладів і інших соціальних витрат — традиційних супутників високого безробіття;
 • політику, яка може іод впливом безробіття або навіть її загрози зазнати істотні зміни як у бік посилення авторитаризму влади, так і в бік безвідповідального популізму.
 • Соціально-економічні наслідки безробіття:

 • уповільнення темпів зростання економіки внаслідок недовикористання виробничих можливостей;
 • позбавлення частини населення заробітків, а отже, засобів до існування;
 • скорочення податків, що сплачуються юридичними та фізичними особами державі, внаслідок зменшення обсягу ВВП;
 • старіння знань, втрата кваліфікації людьми, які позбавлені можливості працювати.
 • Крім економічних безробіття має досить важкі соціальні наслідки.

  Безробіття призводить до втрати людьми впевненості та поваги до себе. Вона означає бездіяльність і може спричинити за собою деградацію особистості. Безробітна молодь є саме тим джерелом, звідки кримінальні кола черпають свої «кадри». Стрес, викликаний безробіттям, веде до погіршення здоров'я, виникнення різних захворювань, на лікування яких у безробітних часто не вистачає грошей. Якщо безробіття перевищить соціально-допустимий рівень (такою критичною величиною вважають частку безробітних у 10-12%), можливо серйозне загострення соціальних конфліктів або навіть соціальний вибух.

  У Росії за роки реформ найвищий рівень безробіття був зафіксований в лютому 1999 року. Чисельність безробітних тоді досягла 10,4 млн. чоловік, або 14,6% економічно активного населення. Потім чисельність безробітних почала скорочуватися. У 2005 році вона склала 5,2 млн. чоловік. Разом з тим, за період 1992-2003 роки майже удвічі збільшилася середня тривалість пошуку роботи (з 4,4 до 8,5 місяців).

  До кінця 2006 р. рівень безробіття становив понад 7% у РФ, 6% у США, 8% у країнах ЄС.

  Все це ставить безробіття в ряд центральних проблем макроекономіки. потребують особливої уваги з боку суспільства та держави.

  Загроза масового безробіття й темп економічних реформ в Росії

  У Росії на початку 1990-х рр.., коли приймалися рішення про лібералізацію ринків (їх відкриття для всіх потенційних учасників — як вітчизняних, так і зарубіжних) і лібералізації цін (запровадження режиму вільного ціноутворення), оцінювалися можливі у зв'язку з цим масштаби безробіття. Конкурентоспроможність вітчизняної промисловості була вкрай низькою. По продуктивності праці російські підприємства відставали від аналогічних західних компаній в 2-3 і навіть більше разів. Тому очікувалося, що як тільки вітчизняні ринки стануть доступними для іноземних компаній, почнеться процес масового витіснення звідти вітчизняних підприємств.

  У цій ситуації необхідно було прийняти політичне рішення: або проводити жорстку структурну перебудову економіки через банкрутство підприємств, яка викличе сплеск масового безробіття в країні, або здійснювати підтримку неефективних виробництв при збереженні високого формального рівня зайнятості.

  Уряд не наважився йти першим шляхом, побоюючись відкритого кризи, здатного покласти край реформам. Був обраний другий шлях, який незабаром обернувся високою інфляцією кризою державних фінансів.

  Економічні та соціальні наслідки безробіття

  Безробіття тягне за собою серйозні економічні та соціальні витрати. Серед економічних наслідків безробіття можна назвати наступні:

 • недовипуск продукції, недовикористання виробничих можливостей суспільства. Залежність між рівнем безробіття і відставанням обсягу ВНП знайшла вираження у законі Оуксна: перевищення на 1% фактичного рівня безробіття над природним веде до відставання фактичного обсягу ВНП на 2,5% від потенциальною;
 • значне зниження рівня життя людей, що опинилися безробітними, оскільки робота є для них основним джерелом засобів існування;
 • зниження рівня заробітної плати зайнятих у результаті виникає конкуренції на ринку праці;
 • збільшення податкового навантаження на зайнятих через необхідність соціальної підтримки безробітних, виплат допомоги і компенсацій і т. д.
 • Крім суто економічних витрат безробіття має і значні соціальні та психологічні наслідки, менш очевидні, але більш серйозні, ніж економічні. Основні серед них такі:

 • посилення політичної нестабільності і соціальної напруженості в суспільстві;
 • загострення криміногенної ситуації, зростання злочинності, оскільки значна кількість правопорушень і злочинів вчиняється непрацюючими особами;
 • підвищення числа самогубств, психічних і серцево-судинних захворювань, смертності від алкоголізму, в цілому випадків девіантної поведінки;
 • деформація особистості безробітного і його соціальних зв'язків, що виражається в появі життєвої депресії у вимушено незайнятих громадян, втрати ними кваліфікації та практичних навичок; загострення сімейних відносин і распадах сімей, скорочення зовнішніх соціальних зв'язків безробітного. Наслідки безробіття носять довготривалий характер. Колишній безробітний і після працевлаштування характеризується зниженою трудовою активністю, конформністю поведінки, що вимагає значних зусиль з реабілітації безробітних.
 • Економічні та соціально-психологічні наслідки безробіття свідчать про те, що це досить небезпечне для суспільства і особистості явище, що вимагає проведення активної політики зайнятості, спрямованої не тільки на ліквідацію наслідків безробіття, а й на профілактику та попередження її неконтрольованого зростання понад мінімально допустимого рівня.

  Разом з тим, як було показано вище, саме безробітне населення становить резерв, необхідний для нормального функціонування економіки країни. Тому регулювання безробіття, як частина державної політики зайнятості, має на меті, з одного боку, створення мобільного потенціалу робочої сили, а з іншого — попередження і усунення її негативних наслідків, що створюють напруженість на ринку праці, так і в суспільстві в цілому.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.