Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • N-мірні вектори

  Основи лінійної алгебри

 • N-вимірні матриці. Множення і додавання N-вимірних матриць
 • Рішення систем лінійних рівнянь методом Жордана-Гауса
 • N-мірні вектори, їх характеристика і приклади множення
 • Система лінійних рівнянь та її види. Матрична форма запису системи лінійних рівнянь
 • Лінійна залежність векторів. Базис системи векторів
 • Зворотна матриця. Рішення матричних рівнянь. Алгоритм знаходження оберненої матриці
 • Визначник матриці. Метод Крамера
 • Лекції з Вищої математики
 • Симплексний метод розв'язання задач лінійного програмування
 • Ймовірність події
 • Транспортна задача. Опорне рішення [2 ч.]
 • Транспортна задача. Математична модель [1 ч.]
 • Рішення систем лінійних рівнянь методом Жордана-Гауса
 • Зміст
 • N-мірні вектори і дії над ними
 • Загальна характеристика вектора
 • N-мірні вектори і дії над ними

  Безліч чисел пронумерована з допомогою натуральних числі і розміщені в порядку зростання їх номерів називається числовою послідовністю.

  Загальна характеристика вектора

  N-мірним вектором називається послідовність чисел. Ці числа називаються координатами вектора. Число координат вектора n називається розмірністю вектора.

  Вектор записується у вигляді рядка або стовпця:

  Різновиди векторів:
 • нульовий вектор —
 • одиничні вектори спеціального виду —
 • Умову рівності векторів

  Два вектори і рівні між собою, якщо вони мають однакову розмірність і їх відповідні координати рівні тобто:

  Приклад: вектори і рівні, тому що

  Коллинеарные (паралельних) вектори

  Вектори і називаються колінеарними (паралельними), якщо A=?*B, ai=?*bi, i=1,2,...,n.

  ? — деяке число:
 • якщо ?>0, то напрями векторів збігаються
 • якщо ?<0, то напрямки протилежні
 • Приклад: вектори та паралельні і їх напрямки співпадають:

 • ?=2
 • Дії над векторами Множення вектора на число

  Будь-n-мірний вектор А можна помножити на будь-яке число ?, при цьому всі його координати множаться на це число:
  ?A=(?*a1, ?*a2,..., ?*an)

  Приклад: A=(1,2,3); ?=2; A*?=(1*2,2*2,3*2)=(2,4,6)

  Додавання векторів

  Два вектори однакової розмірності можна скласти, при цьому їх відповідні координати складаються:

  Властивості лінійних операцій:
 • А + В = В + А
 • (А + В) + С = А+(В + С)
 • ?(А + В) = ?А + ?В
 • (?+ ?)А = ?А + ? А
 • ?(? А) = (??)А
 • Приклад:

  Скалярний добуток векторів

  Скалярним добутком векторів та називається величина, що обчислюється за формулою:

  Властивості добутку:
 • ?(A*B)=?*A*B
 • Приклад:

  Модуль (довжина) вектора

  Якщо модуль вектора дорівнює 1, то він називається одиничною і позначається через

  Приклад:
  |a|=v(a12+a22+a32)

  Кут між векторами

  Умова перпендикулярності:A*B=0 або a1*b1+a2*b2+...+anbn

  Міні-висновок:

 • Множення вектора на число: A=(1,2,3); ?=2; A*?=(1*2,2*2,3*2)=(2,4,6)
 • Додавання векторів: A=(1,2,3) B=(1,2,3); A+B=(1+1, 2+2, 3+3)
 • Скалярний добуток векторів:
 • Модуль вектора a=(a1,a2,a3); |a|=v(a12+a22+a32)
 • Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.