Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Модель Харрода - Домара

  Історія економічних вчень

 • Історія економічних вчень
 • Напрямки економічної теорії
 • Економічні вчення Стародавнього світу
 • Економічні вчення в Росії
 • Сучасна економічна теорія
 • Меркантилізм
 • Фізіократи
 • Неокласичний напрям
 • Неолібералізм
 • Інституційний напрям
 • Лекції з Економічної теорії
 • Безробіття
 • Гроші - сутність, функції та види
 • Попит і пропозиція
 • Еластичність попиту і пропозиції
 • Сукупний попит і сукупна пропозиція
 • Економічні функції держави
 • Конкуренція і ринкова структура
 • Етапи розвитку економічної теорії
 • Валовий національний продукт
 • Модель Харрода — Домара

  Найбільшу популярність Рою Харроду (1900-1978 рр.) принесла робота «До теорії економічної динаміки»

  (1948). Під динамікою вчений розуміє такий стан економіки, при якому рівень випуску продукції змінюється не епізодично і не циклічно, а протягом тривалого періоду. Харрод вводить поняття гарантованих та природних темпів зростання. Гарантований темп зростання — це такий темп випуску продукції, що дає можливість отримувати максимальні прибутки, тобто це динамічна рівновага.

  Проблема, якої в теорії Харрода приділяється основна увага, — проблема темпів зростання доходу, необхідного для повного використання всезростаючого обсягу капіталу. Харрод намагається визначити, постійні темпи зростання, які коригувальні фактори, якщо природний темп зростання відхиляється від гарантованого і т. д. В підході до проблеми економічного зростання в англійця Р. Харрода багато спільного з американцем Евсеем Домаром (нар. 1914 р.). Обидва вважають, що зростання національного доходу залежить від норми нагромадження і капіталомісткості національного доходу. В їх моделі, яку зазвичай називають моделлю Харрода-Домара, враховується тільки капітал як єдиного чинника зростання. Цей фактор як би синтезує в собі функціонування всіх інших факторів. Передбачається, що задіяні всі фактори; приріст попиту дорівнює приросту пропозиції.

  Модель Харрода-Домара слугує допоміжним інструментом при розгляді проблеми економічного зростання в довгостроковому періоді.

  Формула моделі:

  G = S : C

 • G — очікуваний темп економічного зростання;
 • С — співвідношення «капітал — випуск» (коефіцієнт капіталомісткості);
 • S — частка заощаджень у національному доході.
 • Чим більше величина чистих заощаджень (S), тим більше розмір інвестицій, а значить і вище темп зростання. Чим вище капіталомісткість C=K/Y тим нижчий темп економічного зростання.

  Використовуючи дані про основних економічних параметрах, можна прогнозувати очікувані темпи економічного зростання на перспективу. Фактичні темпи зростання будуть відрізнятися від розрахункових, але відмінності не настільки значними, якщо на прогнозований період зберігається постійною частка заощаджень у національному доході S і незмінним — коефіцієнт капіталомісткості С. При високих темпах економічного зростання коефіцієнт капіталомісткості буде стимулювати зростання. В умовах депресії зниження темпів зростання для підтримання бажаних темпів інвестицій буде бракувати.

  Модель Харрода — Домара допомагає уявити, як буде виглядати крива економічного зростання не короткий, а на тривалий період. Модель описує, які умови необхідні для підтримки постійного і відносно рівномірного зростання.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.