Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Метод найменших квадратів

  Економетрика

 • Економетрична модель
 • Метод найменших квадратів
 • Регресія
 • Лекції з Вищої математики
 • Симплексний метод розв'язання задач лінійного програмування
 • Зміст
 • Класична регресійна модель і метод найменших квадратів
 • Приклади розв'язання задач методом найменших квадратів
 • Класична регресійна модель і метод найменших квадратів

  Метод найменших квадратів є одним з найбільш поширених і найбільш розроблених внаслідок своєї простоти й ефективності методів оцінювання параметрів лінійних економетричних моделей. Разом з тим, при його застосуванні слід дотримуватися певної обережності, оскільки побудовані з його використанням моделі можуть не задовольняти цілому ряду вимог до якості їх параметрів і, внаслідок цього, недостатньо "добре" відображати закономірності розвитку процесу .

  Розглянемо процедуру оцінки параметрів лінійної економетричної моделі за допомогою методу найменших квадратів більш докладно. Така модель в загальному вигляді може бути представлена рівнянням (1.2):

  yt = a0 + a1 х1t +...+ an хnt + ?t .

  Вихідними даними при оцінці параметрів a0 , a1 ,..., an є вектор значень залежної змінної y = (y1 , y2 , ... , yT )' і матриця значень незалежних змінних

  в якій перший стовпець, що складається з одиниць, що відповідає коефіцієнту моделі .

  Свою назву метод найменших квадратів отримав, виходячи з основного принципу, яким повинні задовольняти отримані на його основі оцінки параметрів: сума квадратів помилки моделі повинна бути мінімальною.

  Приклади розв'язання задач методом найменших квадратів

  Приклад 2.1. Торговельне підприємство має мережу з 12 магазинів, інформація про діяльність яких представлена в табл. 2.1.

  Керівництво підприємства хотіло б знати, як залежить розмір річного товарообігу від торгової площі магазина.

  Таблиця 2.1

  Номер магазину

  Річний товарообіг, млн руб.

  Торгова площа, тис. м2

  1

  19,76

  0,24

  2

  38,09

  0,31

  3

  40,95

  0,55

  4

  41,08

  0,48

  5

  56,29

  0,78

  6

  68,51

  0,98

  7

  75,01

  0,94

  8

  89,05

  1,21

  9

  91,13

  1,29

  10

  91,26

  1,12

  11

  99,84

  1,29

  12

  108,55

  1,49

  Рішення методом найменших квадратів. Позначимо — річний товарооборот -го магазину, млн руб.; — торгова площа -го магазину, тис. м2.

  Рис.2.1. Діаграма розсіювання для прикладу 2.1

  Для визначення форми функціональної залежності між змінними і побудуємо діаграму розсіювання (рис. 2.1).

  На підставі діаграми розсіювання можна зробити висновок про позитивну залежності річного товарообігу від торгової площі (тобто у зростатиме зі зростанням ). Найбільш підходяща форма функціональної зв'язку — лінійна.

  Інформація для проведення подальших розрахунків представлено в табл. 2.2. З допомогою методу найменших квадратів оцінимо параметри лінійної однофакторної економетричної моделі

  Таблиця 2.2

  t

  yt

  x1t

  yt2

  x1t 2

  x1t yt

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1

  19,76

  0,24

  390,4576

  0,0576

  4,7424

  2

  38,09

  0,31

  1450,8481

  0,0961

  11,8079

  3

  40,95

  0,55

  1676,9025

  0,3025

  22,5225

  4

  41,08

  0,48

  1687,5664

  0,2304

  19,7184

  5

  56,29

  0,78

  3168,5641

  0,6084

  43,9062

  6

  68,51

  0,98

  4693,6201

  0,9604

  67,1398

  7

  75,01

  0,94

  5626,5001

  0,8836

  70,5094

  8

  89,05

  1,21

  7929,9025

  1,4641

  107,7505

  9

  91,13

  1,29

  8304,6769

  1,6641

  117,5577

  10

  91,26

  1,12

  8328,3876

  1,2544

  102,2112

  11

  99,84

  1,29

  9968,0256

  1,6641

  128,7936

  12

  108,55

  1,49

  11783,1025

  2,2201

  161,7395

  S

  819,52

  10,68

  65008,554

  11,4058

  858,3991

  Середнє

  68,29

  0,89

  Таким чином,

  Отже, при збільшенні торгової площі на 1 тис. м2 при інших рівних умовах середньорічний товарообіг збільшується на 67,8871 млн руб.

  Приклад 2.2. Керівництво підприємства помітило, що річний товарообіг залежить не тільки від торгової площі магазина (див. приклад 2.1), але і від середньої кількості відвідувачів. Відповідна інформація представлена у табл. 2.3.

  Таблиця 2.3

  Номер магазину

  Середня кількість відвідувачів
  в день, тис. чол.

  1

  8,25

  2

  10,24

  3

  9,31

  4

  11,01

  5

  8,54

  6

  7,51

  7

  12,36

  8

  10,81

  9

  9,89

  10

  13,72

  11

  12,27

  12

  13,92

  Рішення. Позначимо — середнє число відвідувачів -го магазину в день, тис. чол.

  Для визначення форми функціональної залежності між змінними і побудуємо діаграму розсіювання (рис. 2.2).

  На підставі діаграми розсіювання можна зробити висновок про позитивну залежності річного товарообігу від середнього числа відвідувачів в день (тобто у зростатиме зі зростанням ). Форма функціональної залежності — лінійна.

  Рис. 2.2. Діаграма розсіювання для прикладу 2.2

  Таблиця 2.4

  t

  x2t

  x2t 2

  yt x2t

  x1t x2t

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  8,25

  68,0625

  163,02

  1,98

  2

  10,24

  104,8575

  390,0416

  3,1744

  3

  9,31

  86,6761

  381,2445

  5,1205

  4

  11,01

  121,2201

  452,2908

  5,2848

  5

  8,54

  72,9316

  480,7166

  6,6612

  6

  7,51

  56,4001

  514,5101

  7,3598

  7

  12,36

  152,7696

  927,1236

  11,6184

  8

  10,81

  116,8561

  962,6305

  13,0801

  9

  9,89

  97,8121

  901,2757

  12,7581

  10

  13,72

  188,2384

  1252,0872

  15,3664

  11

  12,27

  150,5529

  1225,0368

  15,8283

  12

  13,92

  193,7664

  1511,016

  20,7408

  S

  127,83

  1410,44

  9160,9934

  118,9728

  Середнє

  10,65

  В цілому необхідно визначити параметри двофакторної економетричної моделі

  уt = a0 + a1 х1t + a2 х2t + ?t

  Інформація, яка потрібна для подальших розрахунків, представлена в табл. 2.4.

  Оцінимо параметри лінійної двофакторної економетричної моделі за допомогою методу найменших квадратів.

  Таким чином,

  Оцінка коефіцієнта =61,6583 показує, що при інших рівних умовах зі збільшенням торгової площі на 1 тис. м2 річний товарообіг збільшиться в середньому на 61,6583 млн руб.

  Оцінка коефіцієнта = 2,2748 показує, що при інших рівних умовах зі збільшенням середньої кількості відвідувачів на 1 тис. чол. в день річний товарообіг збільшиться в середньому на 2,2748 млн руб.

  Приклад 2.3. Використовуючи інформацію, представлену в табл. 2.2 та 2.4, оцінити параметр однофакторна економетричної моделі

  де — центрированное значення річного товарообігу -го магазину, млн руб.; — центрированное значення середньоденного числа відвідувачів t-го магазину, тис. чол. (див. приклади 2.1-2.2).

  Рішення. Додаткова інформація, необхідна для розрахунків, представлена в табл. 2.5.

  Таблиця 2.5

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  -48,53

  -2,40

  5,7720

  116,6013

  2

  -30,20

  -0,41

  0,1702

  12,4589

  3

  -27,34

  -1,34

  1,8023

  36,7084

  4

  -27,21

  0,36

  0,1278

  -9,7288

  5

  -12,00

  -2,11

  4,4627

  25,3570

  6

  0,22

  -3,14

  9,8753

  -0,6809

  7

  6,72

  1,71

  2,9156

  11,4687

  8

  20,76

  0,16

  0,0348

  3,2992

  9

  22,84

  -0,76

  0,5814

  -17,413

  10

  22,97

  3,07

  9,4096

  70,4503

  11

  31,55

  1,62

  2,6163

  51,0267

  12

  40,26

  3,27

  10,6766

  131,5387

  Сума

  48,4344

  431,0566

  Використовуючи формулу (2.35), отримаємо

  Таким чином,

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.