Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Менеджер

  Менеджмент фірми

 • Менеджмент організації. Функції менеджменту
 • Психологія менеджменту
 • Моделі менеджменту: японська і американська
 • Менеджер в організації. Вимоги до менеджера
 • Організація і підприємство. Поняття, класифікація та види організацій
 • Прийняття рішень в менеджменті. Методи прийняття управлінських рішень
 • Комунікації в менеджменті. Система комунікацій в організації
 • Ефективність менеджменту організації
 • Організаційна культура
 • Інформаційний менеджмент
 • Інновація
 • Лекції по Економіці фірми
 • Аналіз показників рентабельності підприємства
 • Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства
 • Оплата праці
 • Аналіз прибутку підприємства
 • Менеджмент
 • Організація
 • Економічний аналіз
 • Зміст
 • Менеджери в організаціях
 • Типи менеджерів
 • Якості, необхідні менеджеру
 • Вимоги, що пред'являються до менеджера
 • Менеджери в організаціях

  Менеджер у сучасному уявленні — це особа, яка займає постійну посаду, наділена повноваженнями і має відповідальністю в області прийняття рішень з конкретних видів діяльності організації, що функціонує в ринкових умовах.

  Термін «менеджер» має досить широке поширення і вживається стосовно до:

 • організатору конкретних видів робіт у рамках окремих підрозділів або цільових груп;
 • керівнику організації (підприємства) в цілому або його підрозділи;
 • керівника по відношенню до підлеглих;
 • адміністратору будь-якого рівня управління, організовує роботу, керуючись сучасними методами.
 • Специфікою праці менеджера є кінцевий результат його діяльності — прийняте рішення, організація реалізації якого є змістом праці менеджера.

  Рішення — свідомий висновок про здійснення (або нездійснення) якихось дій. Необхідність прийняття рішень диктується наявністю заздалегідь відомих завдань, а також появою нових завдань або виникненням проблем, що вимагають здійснення регулювання.

  Кінцевий результат діяльності менеджера в різних країнах фахівцями з управління оцінюється по-різному (табл.4.1).

  Таблиця 4.1 Особливості кінцевого результату діяльності в менеджменті

  Менеджмент

  Кінцевий результат

  Американський

  Рівень прибутку підприємства або соціальна ефективність інституційної організації

  Японський

  Вдосконалення міжособистісних відносин

  Європейський

  Формування якості продукту

  Російський

  Перебудова організаційних структур і систем управління для організації розвивається в ринковій економіці

  Основні завдання менеджера на підприємстві зводяться до управління об'єктом з метою досягнення цілей організації (розробка організаційної структури управління об'єктом у відповідності з його цілями):

 • забезпечення функціонування підсистеми постачання;
 • забезпечення функціонування виробничої системи;
 • забезпечення функціонування підсистеми збуту продукції;
 • ОФ фінансової підсистеми;
 • ОФ інноваційної підсистеми;
 • ОФ соціальної підсистеми;
 • Типи менеджерів

  Вертикальне розподіл праці в менеджменті передбачає виділення трьох ієрархічних рівнів управління, які визначають зміст праці менеджера (рис. 4.2).

  Рис. 4.2. Рівні управління

  Менеджери середнього рівня координують роботу менеджерів нижнього рівня і виступають сполучною ланкою між ними і вищим керівництвом. Вони приймають рішення у відповідності з змістом задач внутрішнього середовища організації (підприємства).

  Менеджери низового рівня організовують роботу безпосередньо підпорядкованих їм робочих чи інших працівників. Вони приймають оперативні рішення у відповідності з конкретними завданнями очолюваного об'єкта.

  Горизонтальне розподіл праці в менеджменті дозволяє виділити лінійних і функціональних керівників.

  Лінійні керівники — це менеджери, які здійснюють координацію діяльності підрозділів у відповідності з цілями і завданнями свого ієрархічного рівня.

  Рівень лінійного керівника визначається положенням очолюваного ним підрозділу в ієрархічній структурі організації (підприємства).

  Функціональні керівники - це менеджери, що очолюють відділи та служби в ієрархічній структурі організації (підприємства), що забезпечують можливість прийняття рішень лінійними керівниками відповідного ієрархічного рівня.

  Рівень функціонального керівника визначається ієрархічним рівнем лінійного керівництва, роботу підрозділу якого він забезпечує.

  Ринкова економіка дозволяє виділити в середовищі менеджерів фігури:

 • підприємця;
 • бізнесмена;
 • комерсанта.
 • Підприємець - основна фігура ринкових відносин, інноваційна діяльність якої пов'язана з постійним матеріальним ризиком при організації нового підприємства або розробкою нової ідеї, нової продукції або нового виду послуг, які пропонуються суспільству в умовах невизначеності ринку.

  Бізнесмен - суб'єкт ринкових відносин, ділова активність якого пов'язана з наявністю капіталу (не лише у грошовій формі) і спрямована на вирішення завдань, пов'язаних із здійсненням операцій обміну товарів і послуг між вже існуючими ринковими структурами при використанні склалися в практиці форм і методів вільної господарської діяльності.

  Комерсант — самостійний економічний суб'єкт ринкових відносин, що спеціалізується на існуючих в умовах ринку види посередницької діяльності, що задовольняє потреби суспільства і конкретної особистості.

  Якості, необхідні менеджеру Основні якості, необхідні менеджеру:
 • світоглядна позиція:
 • наявність виробленої управлінської концепції;
 • бажання забезпечити досягнення господарських і соціальних цілей організації;
 • уміння позитивно впливати на людей, виховуючи особистим прикладом;
 • ділова компетенція:
 • володіти професійними знаннями в області ринкової економіки;
 • володіти досвідом роботи у сфері господарської діяльності;
 • володіти сучасними методами менеджменту;
 • адміністративний талант:
 • виявляти підприємливість у розширенні сфери діяльності;
 • володіти досвідом адміністративної роботи;
 • мати високий рівень культури професійного спілкування;
 • вміти здійснювати корпоративну підтримку;
 • особистісні якості:
 • генетична схильність до лідерства;
 • володіти почуттям внутрішньої свободи і готовність до ризику;
 • критично оцінювати свої досягнення;
 • вміти гармонізувати міжособистісні відносини;
 • Світоглядна позиція - це соціальна якість особистості, яка володіє моральними установками, характерними для певного виду діяльності.

  Ділова компетенція - це якість особистості, яка володіє вмінням вести господарську діяльність в умовах ринкових відносин.

  Адміністративний талантце якість особистості, що володіє організаторськими здібностями, що забезпечують реальну можливість доводити розпочату справу до кінця.

  Особистісні якості - це властивості особистості, що забезпечують ділову і психологічну підтримку соціального оточення у процесі практичної діяльності.

  Вимоги, що пред'являються до менеджера

  Згідно з цими рівнями менеджерів пред'являються різні вимоги. Вимоги ці високі для будь-якого рівня менеджерів. Загалом, лінійні керівники середньої ланки займаються вирішенням поставлених завдань, нижчої ланки — усуненням проблем, пов'язаних з досягненням цілей, а вищої ланки — постановкою загальних цілей. Таким чином, хоча і здається, що відповідальність розподілена рівномірно, найбільше її лежить на керівниках вищого порядку. Так уже заведено, що якщо якесь підприємство не вдається, то звинувачують у всьому керівника, а якщо фірма досягає успіху, то цей успіх належить виключно співробітникам даної організації.

  Однак, можна перерахувати загальні вимоги, що висуваються до менеджерів будь-якого рівня. Отже, вимоги можна розділити на 6 основних блоків:

  1. Знання спеціальності:

 • - знання технології виробничого процесу та його функціонування;
 • - знання теорії менеджменту, основних законів і прийомів;
 • - знання загальної економічної теорії;
 • - знання теорії маркетингу;
 • - а також загальна ерудиція за фахом;
 • - знання науки психології (дуже важливо при роботі з людьми);
 • 2. Особисті якості:

 • - уміння бути в формі;
 • - витривалість в стані невизначеності і стресу;
 • - витримка в будь-якій конфліктній ситуації;
 • - комунікативність;
 • - уміння слухати;
 • - інтуїція;
 • - пристосовуваність до ситуації;
 • - сприйнятливість критики, самокритичність;
 • - впевненість у собі;
 • - авторитетність;
 • - прагнення до успіху, готовність працювати для цього;
 • - вік і зовнішні дані;
 • - сила волі;
 • 3. Особисті здібності:

 • - вміння переконувати, пробивати свої ідеї (харизма);
 • - вміння розподіляти обов'язки і давати чіткі вказівки;
 • - вміння стимулювати та мотивувати працівників;
 • - легкість в спілкуванні, тактовність і дипломатичність;
 • 4. Інтелектуальні здібності:

 • - розум і розважливість;
 • - творчий потенціал;
 • - уміння ухвалити потрібне рішення;
 • - логічний, структурний, системне мислення;
 • - інтуїція;
 • 5. Робочі прийоми:

 • - раціональність та системність в роботі;
 • - вміння максимально концентруватися;
 • - вміння прийняття рішень і зняття проблем;
 • - самоменеджмент;
 • - вміння висловлювати свої думки, вести переговори;
 • 6. Фізичні можливості:

 • - активність і рухливість;
 • - енергійність;
 • - сила і здоров'я.
 • Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.