Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Макроекономічний аналіз

  Макроекономіка

 • Предмет макроекономіки і макроекономічна політика
 • Макроекономічний аналіз, його особливості та методи
 • Гроші - сутність, функції та види
 • Грошово-кредитна політика ЦБ та інструменти Банку Росії
 • Грошовий ринок. Попит та пропозиція грошей рівновага на грошовому ринку
 • Сутність, функції та види податків
 • Крива Лаффера
 • Лекції з Економічної теорії
 • Безробіття
 • Гроші - сутність, функції та види
 • Попит і пропозиція
 • Еластичність попиту і пропозиції
 • Сукупний попит і сукупна пропозиція
 • Економічні функції держави
 • Макроекономічний аналіз

  Для розуміння предмету макроекономіки необхідно розрізняти макроекономічний аналіз ex post, або національне рахівництво і аналіз ex ante — макроекономіку у власному розумінні слова.

  Національне рахівництво (ex post) визначає макроекономічне становище економіки в минулому періоді. Ця інформація необхідна для визначення ступеня реалізації поставлених раніше цілей, вироблення економічної політики, порівняльного аналізу економічних потенціалів різних країн. На основі даних ex post здійснюються коригування існуючих макроекономічних концепцій та розробка нових.

  Аналіз (ex ante) — це прогнозне моделювання економічних явищ та процесів на основі певних теоретичних концепцій. Мета такого аналізу — визначити закономірності формування макроекономічних параметрів.

  Макроекономіка дає певні рекомендації щодо вироблення економічної політики держави на основі аналізу реальних економічних параметрів.

  Методи макроекономічного аналізу

  Для макроекономічних досліджень, як і для інших наук, характерне застосування комплексу методів.

  Метод — це сукупність прийомів, способів, принципів, за допомогою яких визначаються шляхи досягнення цілей дослідження. Їх можна поділити на загальнонаукові та специфічні методи дослідження.

  Загальнонаукові методи дослідження включають метод наукової абстракції, аналіз; синтез; індукцію; дедукцію; єдність історичного і логічного; системно - функціональний аналіз та ін

  Основними специфічними методами дослідження в макроекономіці є агрегування і моделювання.

  Агрегування — укрупнення економічних показників шляхом їх об'єднання в єдиний загальний показник (створення агрегатів, сукупних величин).

  Агреговані величини характеризують розвиток економіки як єдиного цілого: валовий продукт (а не випуск окремої фірми), загальний рівень цін (а не ціни на конкретні товари), ринкову процентну ставку (а не окремі види відсотка), рівень інфляції, рівень зайнятості, рівень безробіття і т. д.

  Макроекономічне агрегування поширюється насамперед на суб'єкти економіки, які групуються в чотири сектори економіки:

 • сектор домашніх господарств;
 • підприємницький сектор;
 • державний сектор;
 • сектор «інший світ».
 • Макроекономічне агрегування поширюється і на ринки. Безліч ринків на макрорівні включає наступні типи:

 • ринок товарів і послуг (ринок благ);
 • фінансовий ринок;
 • ринок факторів виробництва.
 • Моделювання — це опис економічних процесів або явищ на формалізованому мовою з допомогою математичних символів і алгоритмів з метою виявлення функціональних залежностей між ними.

  Воно дозволяє отримати досить повне уявлення про характер що відбуваються в економіці процесів, визначити тенденції їх розвитку.

  В макроекономіці використовується безліч економіко-математичних моделей, які можна класифікувати наступним чином:

 • абстрактно-теоретичні і конкретно-економічні;
 • короткострокові (ціни на деякі товари та послуги не є гнучкими і не пристосовуються до змін попиту) і довгострокові (ціни гнучкі і реагують на зміну попиту і пропозиції);
 • лінійні та нелінійні (характер взаємозв'язків елементів);
 • закриті (подана тільки національна економіка) і відкриті (враховують впливу сектору «інший світ» на національну економіку);
 • рівноважні та нерівноважні;
 • статичні (всі економічні показники прив'язуються до певного моменту часу) і динамічні (розглядається тимчасова взаємозв'язок економічних показників).
 • У моделях використовуються різні економічні змінні. Насамперед, їх можна поділити на екзогенні та ендогенні.

  Екзогенні (зовнішні) змінні представляють вихідну інформацію. Вони задаються до побудови моделі. Звичайно як екзогенні параметри у макроекономічних моделях виступають державні витрати, ставки оподаткування і величина пропозиції грошей.

  Ендогенні (внутрішні) змінні формуються всередині моделі і визначаються в ході розрахунків за моделлю. До числа ендогенно обумовлених параметрів відносяться обсяги зайнятості і випуску, рівні інфляції і безробіття і т. д.

  Функціональні зв'язки між екзогенними та ендогенними величинами бувають наступних видів:

 • поведінкові (відображають переваги економічних суб'єктів). Прикладом такого роду залежностей можуть служити функції споживання або інвестиційного попиту;
 • технологічні (показують технологічні залежності в економіці). Зокрема, виробнича функція, що виражає зв'язок між обсягом і факторами виробництва;
 • дефиниционные (відображають зміст явищ і їх структуру). Наприклад, визначення сукупного попиту, безробіття, інфляції;
 • інституційні (виражають залежності, що випливають із інституціонально встановлених в економіці норм і правил). До їх числа можна віднести суму податкових надходжень як функцію доходу і встановленої податкової ставки.
 • Інша класифікація економічних змінних пов'язана зі способом їх виміру в часі: змінні запасу і змінні потоку.

  Змінні потоку характеризують передачу цінностей суб'єктами один одному в процесі економічної діяльності. Змінні потоку відображають перебіг економічних процесів у часі (протягом місяця, кварталу, року). Прикладами потокових величин є витрати на споживання, заощадження, інвестиції, державні закупівлі товарів і послуг, експорт, імпорт та ін.

  Змінні запасу представляють нагромадження та використання цінностей суб'єктами. Вони характеризують стан об'єкта дослідження на певну дату,
  наприклад, на початок або кінець року. До змінним запасу відносяться накопичений капітал, державний борг, майно, національне багатство та ін

  Між запасами і потоками в економіці існує взаємозв'язок: потоки викликають зміни у запасах. Однак при певних обставинах показники запасів і потоків можуть змінюватися незалежно один від одного.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.