Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Квадратне рівняння

  Алгебра

 • Формули скороченого множення
 • Геометрична прогресія
 • Коріння і ступеня. Властивості коренів n-го степеня. Таблиця коренів
 • Арифметична прогресія. Формула суми арифметичної прогресії
 • Модуль числа, його визначення та геометричний зміст. Рішення рівнянь і нерівностей, що містять модуль числа
 • Логарифма та його властивості. Приклади рішення логарифмів
 • Квадратне рівняння і рішення повних і неповних квадратних управнений
 • Биквадратное рівняння та методи і приклади рішення
 • Лекції з Вищої математики
 • Симплексний метод розв'язання задач лінійного програмування
 • Ймовірність події
 • Транспортна задача. Опорне рішення [2 ч.]
 • Транспортна задача. Математична модель [1 ч.]
 • Рішення систем лінійних рівнянь методом Жордана-Гауса
 • Зміст
 • Визначення квадратного рівняння
 • Рішення неповних квадратних рівнянь
 • Рішення повного квадратного рівняння
 • Визначення квадратного рівняння

  Квадратне рівняння — рівняння виду ax2 + bx + c = 0, де a, b, c — деякі числа (a ? 0), x — невідоме.

  Числа називаються коефіцієнтами квадратного рівняння.

 • називається першим коефіцієнтом;
 • називається другим коефіцієнтом;
 • — вільним членом.
 • Наведене квадратне рівняння — рівняння виду , перший коефіцієнт якої дорівнює одиниці ().

  Якщо у квадратному рівнянні коефіцієнти і не дорівнюють нулю, то рівняння називається повним квадратним рівнянням. Наприклад, рівняння . Якщо один з коефіцієнтів або дорівнює нулю, або обидва коефіцієнта дорівнюють нулю, то квадратне рівняння називається неповним. Наприклад, .

  Значення невідомого , при якому квадратне рівняння звертається у вірну числову рівність, називається коренем цього рівняння. Наприклад, значення є коренем квадратного рівняння , тому що або — це правильне числове рівність.

  Вирішити квадратне рівняння — це значить знайти безліч його коренів.

  Рішення неповних квадратних рівнянь ax2 + bx = 0, a?0, b?0

  Нехай неповне квадратне рівняння має вигляд , де a ? 0, b? 0. В лівій частині цього рівняння є загальний множник .

  1. Винесемо спільний множник за дужки.

  Ми отримаємо . Твір одно нулю, якщо хоча б один із множників дорівнює нулю. Тож маємо або . Таким чином, дане рівняння еквівалентне двом рівнянням:

  2. Вирішуємо отриману систему рівнянь.

  Вирішивши цю систему, ми отримаємо і . Отже, це квадратне рівняння має два кореня і .

  Приклад 1.

  Розкладемо ліву частину рівняння на множники і знайдемо корені:

  Відповідь: 0; 4.

  ax2 + c = 0, a?0, с?0

  Для вирішення даного неповного квадратного рівняння виразимо .

  При вирішенні останнього рівняння можливі два випадки:

  якщо , то отримуємо два кореня:

  якщо , то рівняння на множині дійсних числі не має рішень.

  Приклад 2.

  Таким чином, це квадратне рівняння має два кореня і

  ax2 = 0, a?0

  Розділимо обидві частини рівняння на , отримаємо , . Таким чином, це квадратне рівняння має один корінь . У цьому випадку говорять, що квадратне рівняння має двократний корінь .

  Рішення повного квадратного рівняння

  Знайдемо рішення повного квадратного рівняння ax2 + bx + c = 0.

  Рішення з допомогою дискримінанта

  Дискриминантом квадратного рівняння називається вираз b2 — 4ac.

  При вирішенні рівняння з допомогою дискримінанта можливі три випадки:

  1. D > 0. Тоді корені рівняння рівні:

  2. D = 0. В даному випадку рішення дає два дворазових кореня:

  3. D < 0. В цьому випадку рівняння не має рішення.

  Теорема Вієта

  Теорема Вієта — сума коренів наведеного квадратного рівняння x2 + px + q = 0 дорівнює p, а добуток коренів дорівнює q.

  Зворотна теорема — якщо сума двох чисел x1 і x2 дорівнює p, а добуток цих числі дорівнює q, то числа x1 і x2 є корінням наведеного квадратного рівняння x2 + px + q = 0.

  Розкладання квадратного тричлена на множники

  Квадратний тричлен — многочлен виду ax2 + bx + c = 0, де x — змінна, a,b,c — деякі числа.

  Значення змінної , які звертають квадратний тричлен в нуль, називаються коренями тричлена. Отже, корені тричлена — це корені квадратного рівняння .

  Теорема. Якщо квадратне рівняння має корені , то його можна записати у вигляді: x2 + bx + c = a (x — x1)(x — x2).

  Приклад 3.

  Розкладемо на множники квадратний тричлен:

  Спочатку розв'яжемо квадратне рівняння:

  Отримаємо: і

  Тепер можна записати розкладання даного квадратного тричлена на множники:

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.