Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Купівельний попит

  Поведінка споживача

  Теорія раціональної поведінки споживача

  Моделі людини в економіці

  Функція корисності

  Купівельний попит

  Кардиналістська теорія корисності

  Ординалістська теорія корисності

  Криві байдужості споживача

  Гранична норма заміщення

  Бюджетні обмеження споживача

  Криві Енгеля

  Мікроекономіка
 • Предмет мікроекономіки
 • Шпаргалки з економічної теорії
 • Зміст
 • Купівельний попит
 • Методи вивчення купівельного попиту
 • Купівельний попит

  Метою економічного розвитку є задоволення потреб. Потреба в широкому сенсі слова є усвідомлена необхідність людини і всього суспільства в матеріалах і соціальних благах, послугах і духовні цінності. Потреба в товарах народного споживання проявляється у формі попиту.

  Під попитом розуміється певна частина суспільної потреби, забезпеченої грошовими коштами. Попит характеризується платоспроможною потребою населення та визначається максимальною можливістю покупців заплатити за товар.

  Величина (обсяг) попиту визначається найбільшою кількістю товару, який покупець готовий придбати за запропонованою ціною за деякий період часу.

  З підвищенням матеріального добробуту народу відбувається не тільки кількісний ріст споживачів, але і систематично змінюється їх структура. Зростає попит на модні, високоякісні товари, а під впливом технічного прогресу — на технічно складні товари високої якості. Підвищуються вимоги населення до якості товарів, його оформлення, видам обробки, фасонам, моделям, упаковці.

  Попит — це форма ринкового прояву потреби. Аналіз даних вивчення купівельного попиту дозволяє забезпечити правильне співвідношення між обсягом виробництва і споживання, дасть можливість активно впливати на промисловість з метою розширення та оновлення асортименту товарів і підвищення їх якості. Проте торгівля не обмежується пасивною реєстрацією зміни купівельного попиту, а активно формує його.

  Торгівля активно впливає на споживання і звички покупців, робить їх розумними і раціональними. Торговельні підприємства сприяють впровадженню в побут нових товарів з допомогою системи заходів, серед яких особливу роль відіграє торгова реклама.

  На формування попиту впливають:

 • рівень розвитку виробництва товарів;
 • чисельність, склад, культурний рівень та купівельна спроможність населення;
 • національні, професійні, історичні, географічні і кліматичні особливості;
 • рівень цін на згадані товари, взаємозамінні товари, що доповнюють даний товар у споживанні;
 • величина вільного доходу населення;
 • мода;
 • сезонність (сезон року);
 • очікування споживачів;
 • активність рекламування та ін.
 • В умовах ринкової економіки знання попиту і особливостей його формування дозволяє раціонально розподіляти по країні торгові ресурси, активно впливати на промисловість, покращувати якість і асортимент продукції, формувати асортимент роздрібної та оптової торгівлі.

  Методи вивчення купівельного попиту

  Оптові закупівлі варто починати з вивчення попиту, потреб на товари, купівельних намірів і інших факторів, що формують попит.

  Вивчення попиту вимагає комплексного підходу, що дозволяє отримати повну інформацію про необхідних споживачам товари і ціни, які вони готові заплатити за товари. Така інформація не тільки сприяє вивченню попиту, але й допомагає виявити тенденції його зміни і розвитку. Вивчення і прогнозування попиту є необхідною умовою ефективного використання маркетингу для успішної комерційної роботи та закупівель товарів. Зібрана інформація про попит дозволяє обґрунтовувати комерційні рішення по оптовим закупівлям товарів.

  Вивчення попиту населення можна проводити в двох напрямках:

 • вивчення загального обсягу попиту і групового асортименту;
 • вивчення внутрішньогрупового асортименту, споживчих оцінок якості і оформлення товарів.
 • Матеріали вивчення купівельного попиту використовуються у комерційній діяльності для вирішення двох взаємопов'язаних завдань:

 • правильного формування товарного асортименту торговельних підприємств;
 • своєчасного поповнення асортименту товарів на торговельному підприємстві шляхом їх регулярного завезення в відповідності зі попитом населення.
 • Існують різні способи і методи вивчення купівельного попиту.

  Функції і методи вивчення попиту в оптовій і роздрібній торгівлі розмежовують, щоб дані однієї ланки доповнювалися і уточнювалися даними іншої ланки торгівлі, утворюючи єдину систему обліку та аналізу попиту.

  Оптові торгові підприємства, обслуговуючи визначений територіально-економічний район і конкретних покупців, вивчають як обсяг купівельного попиту на ті чи інші види (групи) товарів, так і асортиментну структуру попиту.

  В оптовій торгівлі існують різні методи вивчення і прогнозування попиту. Оптові торговельні підприємства використовують наступні методи вивчення попиту:

 • оперативний облік продажу товарів і рух товарних запасів за минулий період;
 • вивчення і узагальнення заявок і замовлень оптових покупців на придбання і постачання товарів;
 • вивчення і узагальнення заявок роздрібних торгових підприємств на централізовану доставку і завезення товару;
 • облік і аналіз незадоволеного попиту оптових покупців;
 • проведення асортиментних і кон'юнктурних нарад з покупцями.
 • Для вивчення і прогнозування попиту на великих і середніх оптових підприємствах створюються маркетингові служби (відділи), які вивчають загальний обсяг попиту (місткість ринку) і внутригрупповую структуру попиту на закуповувані товари.

  Роздрібні торговельні підприємства застосовують також певні способи вивчення попиту покупців:

 • аналіз показників товарообігу, товарних запасів і товарооборачиваемости;
 • аналіз реалізованого і нереалізованого попиту населення.
 • Найбільш поширеною формою прояву попиту є показник роздрібного товарообігу.

  Роздрібний товарооборот — це обсяг продажу товарів і надання послуг населенню для особистого, сімейного, домашнього використання. Аналіз структури роздрібного товарообороту допомагає виявити переваги покупців у відношенні тих чи інших товарів.

  Але товарообіг як вираження попиту дозволяє судити лише про реалізованих потребах покупців. Але існує ще і нереалізовані потреби, тобто незадоволений попит.

  Якщо реалізований попит можна оцінити за розміром фактично проданих товарів, то незадоволений попит виявити та оцінити кількісно дуже важко. Тому найчастіше основною метою вивчення незадоволеного попиту є виявлення причин його виникнення.

  Основними причинами незадоволеного попиту можуть бути:

 • відсутність в продажі необхідних споживачам товарів;
 • занадто високі ціни на товари, які не відповідають доходам населення.
 • Для вивчення незадоволеного попиту застосовують:

 • картки обліку незадоволеного попиту (ведуть продавці);
 • контрольні листки (заповнюють самі покупці);
 • прийом замовлень від покупців на товари достатнього асортименту, тимчасово відсутні в продажу;
 • проведення дня обліку незадоволеного попиту.
 • Аналіз реалізованого попиту полягає у вивченні асортиментної структури товарів і облік руху товарних запасів, що дозволяє визначити, скільки і яких товарів продано.

  Методи вивчення реалізованого попиту можна умовно розділити на дві групи:

  методи, засновані на балансових розрахунках - найбільш ефективні й поширені. Вони базуються на формулі товарного балансу:

 • Прон — залишок товарів на початок періоду;
 • П — надходження товарів за період вивчення попиту;
 • Р — реалізація за досліджуваний період;
 • Продо — залишок товарів на кінець періоду;
 • Методи безпосередньої реєстрації продажу товарів:

 • облік продажу з відривним ярликами;
 • облік продажу за мітками-вкладишів;
 • облік продажу товарів за товарними (м'яким) чеками;
 • реєстрація проданих товарів поданими продажу або за товарними залишками;
 • облік продажу при розрахунках з покупцями із застосуванням контрольно-касових машин;
 • облік продажу з допомогою карток кількісного обліку;
 • вивчення поданих тривалості перебування товарів у магазині.
 • Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.