Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Кореляційно-регресійний аналіз

  Зведення і групування

  Зведення і групування статистичних даних

  Ряди розподілу

  Генеральна сукупність і вибірковий метод

  Ряди динаміки

  Таблиця Стьюдента

 • Кореляційно-регресійний аналіз
 • Загальна теорія статистики
 • Предмет статистики
 • Основні методи і завдання статистики
 • Економічні індекси та індексний метод
 • Показники варіації
 • Зміст
 • Методи вивчення взаємозв'язку соціально-економічних явищ з допомогою кореляційно-регресивного аналізу
 • Лінійна кореляція
 • Методи вивчення взаємозв'язку соціально-економічних явищ з допомогою кореляційно-регресивного аналізу Загальне уявлення про кореляційно-регресивний аналіз

  Існуючі між явищами форми та види зв'язків вельми різноманітні по своїй класифікації. Предметом статистики є тільки такі з них, які мають кількісний характер і вивчаються з допомогою кількісних методів. Розглянемо метод кореляційно-регресійного аналізу, який є основним у вивченні взаємозв'язків явищ.

  Даний метод містить дві свої складові частини — кореляційний аналіз та регресійний аналіз. Кореляційний аналіз — це кількісний метод визначення тісноти і напрямки взаємозв'язку між вибірковими змінними величинами. Регресійний аналіз — це кількісний метод визначення виду математичної функції в причинно-наслідкової залежності між змінними величинами.

  Для оцінки сили зв'язку в теорії кореляції застосовується шкала англійського статистика Чеддока: слабка — від 0,1 до 0,3; помірна — від 0,3 до 0,5; помітна — від 0,5 до 0,7; висока — від 0,7 до 0,9; досить висока (сильна) — від 0,9 до 1,0. Вона використовується далі в прикладах по темі.

  Лінійна кореляція

  Дана кореляція характеризує лінійну взаємозв'язок у варіаціях змінних. Вона може бути парною (дві корельовані змінні) або множинної (більш двох перемінних), прямої або зворотної — позитивною або негативною, коли змінні варіюють відповідно в однакових або різних напрямках.

  Якщо змінні — кількісні і рівноцінні в своїх незалежних спостереженнях при їх загальній кількості , то найважливішими емпіричними заходами тісноти їх лінійної взаємозв'язку є коефіцієнт прямої кореляції знаків австрійського психолога Р. Т. Фехнера (1801-1887) та коефіцієнти парної, чистої (приватної) і множинної (сукупної) кореляції англійського статистика-біометрика К. Пірсон (1857-1936).

  Коефіцієнт парної кореляції знаків Фехнера визначає узгодженість напрямків в індивідуальних відхилення змінних і від своїх середніх і . Він дорівнює відношенню різниці сум співпадаючих () і незбіжних () пар знаків у відхиленнях і до суми цих сум:

  Величина Кф змінюється від -1 до +1. Підсумовування в (1) проводиться за спостереженнями, які не вказані у сумах заради спрощення. Якщо якесь одне відхилення або , то воно не входить у розрахунок. Якщо ж відразу обидва відхилення нульові: , то такий випадок вважається збігається за знаками і входить до складу . В таблиці 12.1. показана підготовка даних для розрахунку (1).

  Таблиця 12.1 Дані для розрахунку коефіцієнта Фехнера.

  Магазин

  Кількість працівників, тис. чол.

  Товарообіг, у.е.

  Відхилення від середніх

  і

  Порівняння знаків і

  співпала-ження
  (до)

  несов-падіння (Мдо)

  1

  0,2

  3,1

  +0,0

  -0,9

  0

  1

  2

  0,1

  3,1

  -0,1

  -0,9

  1

  0

  3

  0,4

  5,0

  +0,2

  +1,0

  1

  0

  4

  0,2

  4,4

  +0,0

  +0,4

  1

  0

  5

  0,1

  4,4

  -0,1

  +0,4

  0

  1

  Разом

  1,0

  20,0

  -

  -

  3

  2

  З (1) маємо Доф = (3 — 2)/(3 + 2) = 0,20. Напрямок взаємозв'язку у варіаціях !!Середня чисельність працівників|чисельність працівників]] та обсягу товарообігу — позитивне (прямолінійний): знаки у відхиленнях і і в своїй більшості (у 3 випадках із 5) збігаються між собою. Тіснота взаємозв'язку змінних за шкалою Чеддока — слабка.

  Коефіцієнти парної, чистої (приватної) і множинної (сукупної) лінійної кореляції Пірсона, на відміну від коефіцієнта Фехнера, враховують не тільки знаки, але і величини відхилень змінних. Для їх розрахунку використовують різні методи. Так, згідно з методом прямого рахунку по несгруппированным даними, коефіцієнт парної кореляції Пірсона має вигляд:

  Цей коефіцієнт змінюється від -1 до +1. При наявності декількох змінних розраховується коефіцієнт множинної (сукупної) лінійної кореляції Пірсона. Для трьох змінних x, y, z він має вигляд

  Цей коефіцієнт змінюється від 0 до 1. Якщо елімінувати (зовсім виключити або зафіксувати на постійному рівні) вплив на і , то їх "загальна" зв'язок перетвориться на "чисту", утворюючи чистий (приватний) коефіцієнт лінійної кореляції Пірсона:

  Цей коефіцієнт змінюється від -1 до +1. Квадрати коефіцієнтів кореляції (2)-(4) називаються коефіцієнтами (індексами) детермінації — відповідно парної, чистої (приватної), множинної (сукупної):

  Кожен з коефіцієнтів детермінації змінюється від 0 до 1 і оцінює ступінь варіаційної визначеності в лінійній взаємозв'язку змінних, показуючи частку варіації однієї змінної (y), обумовлену варіацією іншого (інших) — x і y. Багатомірний випадок наявності більше трьох змінних тут не розглядається.

  Згідно розробкам англійського статистика Н. Е. Фішер (1890-1962), статистична значимість парного і чистого (приватного) коефіцієнтів кореляції Пірсона перевіряється у разі нормальності розподілу, на підставі -розподілу англійського статистика В. С. Госсета (псевдонім "Стьюдент"; 1876-1937) з заданим рівнем ймовірнісної значущості і наявні ступені свободи , де — число зв'язків (факторних змінних). Для парного коефіцієнта маємо його среднеквадратическую помилку і фактичне значення -критерію Стьюдента:

  Для чистого коефіцієнта кореляції при розрахунку його замість (n-2) треба брати , оскільки в цьому випадку мається m=2 (дві факторні змінні x і z). При великому числі n>100 замість (n-2) або (n-3) (6) можна брати n, нехтуючи точністю розрахунку.

  Якщо tr > tтабл. , коефіцієнт парної кореляції — загальний або чистий є статистично значущим, а при tr ? tтабл. — незначущу.

  Значимість коефіцієнта множинної кореляції R перевіряється за F — критерієм Фішера шляхом розрахунку його фактичного значення

  При FR > Fтабл. коефіцієнт R вважається значущим з заданим рівнем значущості a і наявних ступенях свободи і , а при Fr? Fтабл — незначущу.

  В сукупностях великого об'єму n > 100 для оцінки значимості всіх коефіцієнтів Пірсона замість критеріїв t і F застосовується безпосередньо нормальний закон розподілу (табулированная функція Лапласа-Шеппарда).

  Нарешті, якщо коефіцієнти Пірсона не підпорядковуються нормальному закону, то в якості критерію їх значущості використовується Z — критерій Фішера, який тут не розглядається.

  Умовний приклад розрахунку (2) — (7) дано в табл. 12.2, де взято вихідні дані табл.12.1 з доданням до них третьої змінної z — розміру загальної площі магазину (100 кв. м).

  Таблиця 12.2. Підготовка даних для розрахунку коефіцієнтів кореляції Пірсона

  Мага-зин

  Показники

  до

  xk

  yk

  zk

  xkyk

  xkzk

  ykzk

  1

  0,2

  3,1

  0,1

  0,62

  0,02

  0,31

  0,04

  9,61

  0,01

  2

  0,1

  3,1

  0,1

  0,31

  0,01

  0,31

  0,01

  9,61

  0,01

  3

  0,4

  5,0

  1,0

  2,00

  0,40

  5,00

  0,16

  25,00

  1,00

  4

  0,2

  4,4

  0,2

  0,88

  0,04

  0,88

  0,04

  19,36

  0,04

  5

  0,1

  4,4

  0,6

  0,44

  0,06

  2,64

  0,01

  19,36

  0,36

  Разом

  1,0

  20,0

  2,0

  4,25

  0,53

  9,14

  0,26

  82,94

  1,42

  Згідно (2) — (5), коефіцієнти лінійної кореляції Пірсона рівні:

  Взаємозв'язок змінних x і y є позитивною, але не тісним, складаючи по їх парного коефіцієнту кореляції величину і по чистому — величину і оцінювалася за шкалою Чеддока відповідно як "помітна" і "слабка".

  Коефіцієнти детермінації dxy =0,354 і dxy.z = 0,0037 свідчать, що варіація у (товарообігу) обумовлена лінійної варіацією x (чисельності працівників) на 35,4% до їх загальної взаємозв'язку і в чистій взаємозв'язку — лише на 0,37%. Таке становище зумовлено значним впливом на x і y третьої змінної z — займаної магазинами загальної площі. Тіснота її взаємозв'язку з ними становить відповідно rxz=0,677 і ryz=0,844.

  Коефіцієнт множинної (сукупної) кореляції трьох змінних показує, що тіснота лінійної взаємозв'язку x і z c y складає величину R = 0,844, оцінюючи за шкалою Чеддока як "висока", а множинний коефіцієнт детермінації — величину D=0,713, засвідчуючи, що 71,3 % всієї варіації у (товарообігу) обумовлені сукупним впливом на неї змінних x і z. Інші 28,7% обумовлені впливом на y інших чинників або ж криволінійної зв'язком змінних y, x, z.

  Для оцінки значимості коефіцієнтів кореляції візьмемо рівень значущості . З вихідних даних маємо ступеня свободи для і для . З теоретичної таблиці знаходимо відповідно tтабл.1. = 3,182 і tтабл.2. = 4,303. Для F-критерію маємо і і по таблиці знаходимо Fтабл. = 19,0. Фактичні значення кожного критерію (6) і (7) дорівнюють:

  Всі розрахункові критерії менше своїх табличних значень: всі коефіцієнти кореляції Пірсона статистично незначимы.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.