Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Конструкторська підготовка

  Виробництво

  Загальна характеристика виробництва

  Типи виробництва

  Форми організації виробництва

  Технічна підготовка виробництва

  Спеціалізація, концентрація і кооперування виробництва

  Конструкторська підготовка

  Технологічна підготовка виробництва

  Виробнича функція

 • Поняття виробничої функції
 • Ізокванта та ізокоста

  Види витрат виробництва

  Мікроекономіка
 • Предмет мікроекономіки
 • Шпаргалки з економічної теорії
 • Зміст
 • Конструкторська підготовка
 • Етапи конструкторської підготовки
 • Конструкторська підготовка

  Конструкторська підготовка виробництва включає проектування нової продукції і модернізацію раніше що вироблялася, а також розробку проекту реконструкції та переобладнання підприємства або його окремих підрозділів.

  У процесі проектування визначається характер продукції, її конструкція, фізико-хімічні властивості, зовнішній вигляд, техніко-економічні та інші показники. Результати конструкторської підготовки оформляються у вигляді технічної документації - креслень, рецептур хімічної продукції, специфікацій матеріалів, деталей і вузлів, зразків готової продукції і т. п.

  Завдання конструкторської підготовки

  Проектування нової продукції здійснюється проектно-технологічних і науково-дослідними інститутами, науково-технологічними центрами, а також конструкторськими відділами та лабораторіями підприємств.

  Основними цілями конструкторської підготовки виробництва є:

 • безперервне вдосконалення якості продукції;
 • підвищення рівня технологічності конструкції, під якою розуміється полегшення прийомів виготовлення продукції та можливість застосування прогресивних методів виготовлення. Це забезпечує краще використання виробничих ресурсів при виготовленні продукції;
 • зниження собівартості нової продукції за рахунок виготовлення і вдосконалення конструкції виробу, зменшення витрат матеріалів на одиницю продукції, зниження експлуатаційних витрат, пов'язаних з використанням продукції;
 • використання при проектуванні продукції існуючих стандартів і уніфікованих напівфабрикатів;
 • забезпечення охорони праці та техніки безпеки, а також зручностей при експлуатації й ремонті нових виробів.
 • Етапи конструкторської підготовки

  Конструкторська підготовка виробництва включає:

 • розробку проектного завдання, ескізного проекту;
 • виготовлення та випробування дослідного зразка;
 • розробку технічного проекту, робочого проекту;
 • виготовлення та випробування дослідних партій виробів;
 • доведення конструкції за результатами випробувань;
 • уточнення робочого проекту та його оформлення;
 • передачу робочого проекту органам технологічної підготовки виробництва.
 • Вихідним для проектування нової продукції є проектне (технічне) завдання, яке складається замовником (підприємством) або за його дорученням проектною організацією.

  У проектному завданні вказуються найменування продукції, її призначення, область застосування, технічні і економічні показники в процесі виробництва та експлуатації. На рівні проектного завдання повинні бути визначені принципові відмінності нової конструкції або виробу від раніше випускаються, наведено перелік і обґрунтування необхідності виготовлення оригінальних виробів, дані докладні розрахунки ефективності нового виробу з урахуванням ефекту, розрахованого як для споживача, так і для виробника.

  На підставі аналізу проектного завдання замовника і зіставлення різних варіантів можливих рішень виробів, порівняльної оцінки рішень з урахуванням конструктивних і експлуатаційних особливостей розроблюваного та існуючих виробів, а також патентних матеріалів складається технічне пропозиція - сукупність конструкторських документів, що містять технічні і техніко-економічні обґрунтування доцільності подальшої розробки проекту.

  Технічна пропозиція після узгодження та затвердження в установленому порядку є підставою для розробки ескізного (технічного) проекту.

  Ескізний проект - сукупність конструкторських документів, які повинні містити принципові конструктивні рішення, які дають загальне уявлення про будову та принцип роботи виробу, а також дані, що визначають призначення, основні параметри і габаритні розміри проектованого виробу.

  При розробці ескізного проекту визначається принципова характеристика нового виробу, проводиться вибір найбільш ефективного рішення, його технічних, технологічних, експлуатаційних параметрів.

  Ескізний проект завжди складається в декількох варіантах для подальшого вибору одного з них. Ескізний проект після погодження та затвердження в установленому порядку є підставою для розробки технічного проекту чи робочої кон - стру хто рс кою до кум е нта ци в.

  Технічний проект - сукупність конструкторських документів, які повинні містити остаточні технічні рішення, що дають повне уявлення про пристрій розроблюваного вироби, і вихідні дані для розробки робочої документації.

  Технічний проект дозволяє здійснювати вибір матеріалів і напівфабрикатів, визначати основні принципи виготовлення продукції і проводити економічне обґрунтування проекту.

  Технічний проект після погодження та затвердження в установленому порядку служить основою для розробки робочої конструкторської документації. Раніше розроблені конструкторські документи зазвичай застосовують при розробці нових або модернізації виробів, що виготовляються, що призводить до скорочення термінів проектування.

  Заключною стадією (етапом) конструкторської підготовки виробництва є розробка технічної документації (креслень, інструкцій тощо), технічних умов.

  Технічні умови (ТУ) є невід'ємною частиною комплекту технічної документації на продукцію (виріб, матеріал, речовина тощо), на яку вони поширюються.

  ТУ повинні містити всі вимоги до продукції, її виготовлення, контролю, приймання і постачання, які доцільно вказувати у конструкторської або іншої технічної документації.

  При відсутності конструкторської або іншої технічної документації на дану продукцію ТУ повинні містити повний комплект вимог до продукції, се виготовлення, контролю, приймання і постачання.

  ТУ розробляють на один виріб, матеріал, речовина, а також на декілька конкретних виробів, матеріалів, речовин (групові технічні умови). Склад ТУ та зміст розділів визначаються згідно з особливостями продукції.

  Після випробування і доведення дослідної партії уточнюється робочий проект, який передається в закінченому вигляді для технологічної підготовки виробництва. На всіх стадіях проектування уточнюються, конкретизуються і остаточно визначаються усі технічні та економічні характеристики виробу, визначається доцільність використання спочатку обраного шляху вдосконалення продукції і приймається рішення про її випуску.

  Встановлений і розглянутий вище порядок конструкторської підготовки виробу характерний повною мірою лише для масового і великосерійного виробництв, продукції складного профілю (автомобілі, верстати, трактори тощо). Для дрібносерійного і одиничного виробництв, незалежно від технічної складності виробу, кількість стадій і обсяги робіт по кожній з них зменшуються. У галузях металургійної та хімічної промисловості, переробки сільськогосподарської сировини, а також у видобувних галузях проектування виробів виконується головним чином на стадії прикладних досліджень, досліджень і розробок, а також технологічної підготовки виробництва.

  Конструкторська підготовка виробництва здійснюється у відповідності з комплексом державних стандартів, що встановлюють єдині взаємопов'язані правила і положення її проведення, оформлення та обігу конструкторської документації, яка розробляється і застосовується промисловими, науково-дослідними, проектно-конструкторськими організаціями та підприємствами. Їх застосування дозволяє створювати сприятливі умови для забезпечення науково-технічної підготовки виробництва на високому рівні, здатному гарантувати конкурентоспроможність виробів, що випускаються, скорочувати час проектування, забезпечувати необхідну однаковість цього процесу.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.