Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Граничні витрати та граничний дохід виробництва

  Виробництво

  Загальна характеристика виробництва

  Типи виробництва

  Форми організації виробництва

  Технічна підготовка виробництва

  Спеціалізація, концентрація і кооперування виробництва

  Конструкторська підготовка

  Технологічна підготовка виробництва

  Виробнича функція

 • Поняття виробничої функції
 • Ізокванта та ізокоста

  Види витрат виробництва

  Мікроекономіка
 • Предмет мікроекономіки
 • Шпаргалки з економічної теорії
 • Зміст
 • Граничні витрати
 • Граничний дохід
 • Середні витрати
 • Витрати фірми в довгостроковому періоді
 • Довгострокові середні витрати
 • Мінімально ефективний розмір підприємства
 • Порівняння кривих середніх витрат короткострокового і довгострокового періодів
 • Граничні витрати

  Граничні витрати () — це витрати, пов'язані з виробництвом додаткової одиниці продукції.

  MC = ?TC / ?Q

  Граничні витрати відображають зміни у витратах, які спричинить за собою збільшення або зменшення виробництва на одну одиницю.

  Порівняння середніх і граничних витрат виробництва — важлива інформація для управління фірмою, визначає оптимальні розміри виробництва. В точці ціна пропозиції збігається з середніми і граничними витратами. Ця точка означає рівновагу фірми.

  При русі від точки В вправо збільшення виробництва веде до зменшення прибутку, бо на кожну одиницю товару ростуть додаткові витрати. Вихід за точку призводить до нестійкості фінансів фірми і в кінці її поведінка буде визначаться втечею з ринкових структур.

  Граничний дохід

  У сучасній ринковій економіці розрахунок ефективності виробництва передбачає порівняння граничного доходу і граничних витрат.

  Існує два способи визначення найкращих обсягів виробництва. Обидва вони будуються на порівнянні граничного доходу і граничних витрат.

  1-й спосіб: бухгалтерсько-аналітичний Кількість Q Ціна P Валовий прибуток TR Валові витрати TC Прибуток П Граничний дохід MR Граничні витрати MC 0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7 144
  134
  124
  114
  104
  94
  84
  74 0
  134
  248
  342
  416
  470
  504
  518 256
  320
  340
  355
  368
  381
  400
  431 -256
  -186
  -92
  -13
  +48
  +89
  +104
  +87 -
  134
  114
  94
  74
  54
  34
  14 -
  64
  20
  15
  13
  13
  19
  31

  Як визначити граничні витрати при випуску третього товару? Щоб відповісти на це питання, беремо графу 4 із позначенням валових витрат. З переходом з другого продукту на виробництво третього витрати зросли (355-340=15). Це і є граничні витрати пов'язані з випуском третього товару.

  Найвигідніший обсяг виробництва при 6-ій позиції, після неї граничні витрати вже перевищують граничний дохід, що явно несприятливо для фірми.

  2-й спосіб: графічний

  Будується на основі порівняння граничних витрат і граничного доходу.

  Орієнтири для фірми складаються наступним чином:
 • якщо граничний дохід вище граничних витрат можна розширювати виробництво.
 • якщо граничний дохід менше граничних витрат, виробництво невигідно, його треба згортати.
 • Точка рівноваги фірми і максимального прибутку досягається в слуае рівності граничного доходу та граничних витрат.

  Рівновага фірми в умовах досконалої конкуренції, коли вона вибирає оптимальний випуск продукції, передбачає наступне рівність:

  Р = МС + MR

  де: Р-ціна товару, MC-граничні витрати, MR-граничний дохід.

  Середні витрати

  Для того щоб більш чітко визначити можливі обсяги виробництва, при яких фірма захищає себе від надмірного зростання витрат виробництва, досліджується динаміка середніх витрат.

  Якщо валові витрати віднести до кількості випущеної продукції , отримаємо середні витрати (крива ).

  Саме такий вид кривої середніх витрат визначається наступними обставинами:
 • спочатку при русі зліва направо, спостерігається велика частка постійних витрат, яка зменшується до точки . Це відбувається тому, що досягається ефект масового виробництва, коли постійні витрати розподіляються на більший обсяг продукції.
 • потім, при русі вправо від точки , наступають труднощі управління, зростають транспортні витрати
 • Середні витрати розрізняють:
 • Середні постійні ()
 • Середні змінні ()
 • Середні загальні сукупні()
 • Середні постійні витрати — являють собою постійні витрати, що припадають на одиницю продукції.

  Середні змінні витрати - являють собою змінні витрати, що припадають на одиницю продукції.

  На відміну від середніх постійних, середні змінні витрати можуть як зменшуватися, так і збільшуватися по мірі росту обсягів випуску, що пояснюється залежністю сукупних змінних витрат від обсягу виробництва. Середні змінні витрати !!АVC?? досягають свого мінімуму при об'ємі, який забезпечує максимальне значення середнього продукту .

  Доведемо це положення:

  Середні змінні витрати (за визначенням), але

  ,

 • — кількість змінного фактора;
 • — ціна одиниці змінного фактора,
 • а обсяг випуску .

  Таким чином,

  Якщо , то тоді , , що і треба було довести.

  Середні загальні витрати (сукупні) витрати - показують загальні витрати на одиницю продукції.

  Витрати фірми в довгостроковому періоді

  В довгостроковому періоді всі ресурси фірми є змінними. Фірма може найняти нове обладнання, орендувати нові цехи, змінити склад управлінського персоналу, використовувати нову технологію виробництва.

  Відсутність у довгостроковому періоді постійних ресурсів веде до того, що зникає різниця між постійними і змінними витратами. Аналіз довгострокової діяльності фірми проводиться через розгляд динаміки довгострокових середніх витрат (LAТC). А основною метою фірми в області витрат можна вважати організацію виробництва "потрібного масштабу", що забезпечує заданий обсяг продукції з мінімальними середніми витратами.

  Довгострокові середні витрати

  Для побудови довгострокових середніх витрат припустимо, що фірма може організувати виробництво трьох розмірів: мале, середнє і велике, кожному з яких відповідає своя крива короткострокових середніх витрат (відповідно SATC1, SATC2, SATC3), як це зображено на рис. 3.1.

  Рис. 3.1. Крива довгострокових середніх витрат

  Вибір того чи іншого проекту буде залежати від оцінки прогнозованого ринкового попиту на продукцію фірми і від того, які потужності необхідні для його забезпечення.

  Якщо прогнозований попит відповідає Q1, то фірма віддасть перевагу створення малого виробництва, оскільки її середні витрати в цьому випадку будуть значно нижче, ніж на більш великих підприємствах. Як видно на рис. 3.1,

  ATC1(Q1)2(Q1),

  і відповідно

  ATC1(Q1)3(Q1).

  Якщо попит очікується рівним Q2, то найбільш доцільним буде проект 2 (середнє підприємство), що забезпечує більш низькі витрати, або

  ATC2(Q2)1(Q2),

  і

  ATC2(Q2)3(Q3).

  Аналогічним чином, при оцінці попиту в Q3, фірма вибере підприємство великих розмірів.

  Об'єднання трьох ділянок кривих короткострокових витрат, що забезпечують оптимальні розміри виробництва для кожного обсягу випуску, показує нам криву довгострокових середніх витрат фірми. На рис. 3.1 вона представлена суцільною лінією.

  Крива довгострокових середніх витрат показує мінімальні витрати на одиницю продукції, виробленої при кожному можливому обсязі виробництва.

  Якщо число можливих розмірів (Q1, Q2,...Qn) наближається до нескінченності (n > ?), то крива довгострокових середніх витрат стає більш рівною, як це представлено на рис.3.2.

  Рис. 3.2. Крива довгострокових середніх витрат при необмеженій кількості можливих розмірів підприємства

  В цьому випадку всі точки кривої LATC є найменшими середніми витратами при даному обсязі виробництва, за умови, що фірма має достатньо часу, щоб змінити всі необхідні ресурси.

  Мінімально ефективний розмір підприємства

  Аналіз довгострокових середніх витрат дозволяє виявити оптимальний розмір підприємства (Q*), тобто розмір виробництва, що забезпечує мінімальні витрати на одиницю випуску в даній сфері виробництва. Якщо крива LATC має горизонтальний ділянку, як це має місце на рис. 3.2, то підприємства декількох розмірів можуть вважатися однаково ефективними.

  Найменший розмір підприємства, що дозволяє фірмі мінімізувати свої довгострокові середні витрати, називається мінімально ефективним розміром підприємства.

  Залежно від специфіки виробництва і технологічних особливостей мінімально ефективний розмір може коливатися в різних межах. Так, підраховано, що у виробництві взуття даний показник складає 0,2% сукупного випуску галузі, у виробництві сигарет — 6,6%, а у виробництві автомобілів — 11%.

  Якщо мінімально ефективний розмір підприємства забезпечує майже 100% потреб ринку в даному продукті, то фірма, що володіє таким підприємством, виявляється природним монополістом (більш детально в темі "Чиста монополія").

  Порівняння кривих середніх витрат короткострокового і довгострокового періодів

  Середні витрати у довгостроковому та короткостроковому періоді являють собою витрати фірми на одиницю продукції і підраховуються за однією і тією ж формулою:

  АТС=ТС/Q.

  Разом з тим існують і принципові відмінності:

  якщо в короткостроковому періоді середні сукупні витрати розпадаються на середні постійні та середні змінні витрати

  SATC=AVC+AFC,

  то в довгостроковому періоді цей поділ не має місця, оскільки всі витрати є змінними;

  у короткостроковому періоді U-подібна форма кривих ATC і AVC визначається законом спадної віддачі змінного ресурсу; в довгостроковому періоді, коли всі ресурси є змінними, форма кривої LATC визначається ефектом масштабу виробництва;

  для раціонально діючої фірми, що вибирає оптимальний розмір підприємства довгострокові середні витрати завжди менше або дорівнюють (іншими словами, не більше), ніж короткострокові середні витрати,

  SATC ? LATC (Q*)

  де Q*- оптимальний розмір виробництва.

  Графічно це означає, що крива довгострокових витрат огинає криві короткострокових витрат знизу.

  Ефект масштабу виробництва
 • Основна стаття: Ефект масштабу виробництва
 • Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.