Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Графічне зображення статистичних даних

  Подання статистичних даних

  Статистичні таблиці

  Графічне зображення статистичних даних

  Діаграми та їх види

  Загальна теорія статистики
 • Предмет статистики
 • Зміст
 • Основні елементи графіків
 • Види графіків
 • Основні елементи графіків

  Графічний метод — це метод умовних зображень за допомогою ліній, точок, геометричних фігур та інших символів.

  Основними елементами графіка є поле графіка, графічний образ, масштаб, масштабна шкала, експлікація графіка:
 • Поле графіка — це простір, на якому розміщуються графічні символи.
 • Графічні образи — становлять основу графіка. В якості графічних символів використовуються геометричні знаки.
 • Масштаб — це міра переводу числової величини в графічну.
 • Масштабна шкала — це лінія з нанесеними на неї масштабними відмітками та їх числовими значеннями. Шкали можуть бути рівномірними і нерівномірними (логарифмічні шкали), прямолінійними і криволінійними (кругові).
 • Експлікація графіка — це пояснення змісту графіка, що належать до його назвою, одиницями вимірювання.
 • Види графіків

  В економічному аналізі широко використовуються також графічні зображення, а саме графіки і діаграми. Графіки — це зображення економічних показників в певному масштабі на основі використання геометричних способів. Графіки дуже добре ілюструють текстову частину аналітичних записок. Графіки представляють розвиток або стан досліджуваного економічного явища в узагальненому вигляді і дають можливість наочно оглядати ті тенденції і закономірності, які надає аналітику інформація, виражена у вигляді числових даних. Графіки найбільш часто в економічному аналізі виступають у вигляді діаграм.

  За способом побудови графіки поділяються на діаграми і статистичні карти.

  См.далі: Діаграми Статистичні карти

  Статистичні карти представляють собою вид графічних зображень на схематичній (контурної) карті статистичних даних, що характеризують рівень або ступінь поширення явища або процесу на певній території. Розрізняють картограми і картодіаграми.

  Картограмаце схематична (контурна) карта або план місцевості, на якій штриховкою різної густоти, крапками або забарвленням показується порівняльна інтенсивність якого - небудь показника в межах кожної одиниці територіального поділу, нанесеного на карту (наприклад, щільність населення по країнах, автономним республікам, областях; розподіл респондентів за голосами за різні партії та ін). В свою чергу поділяються на картограми фонові і точкові.

  У фонових картограммах штриховкою різної густоти або забарвленням різного ступеня насиченості показують інтенсивність якого-небудь показника в межах територіальної одиниці.

  У точкових картограммах рівень якогось явища зображується за допомогою точок, розміщених у межах певних територіальних одиниць. Точка зображує одну або кілька одиниць сукупності для відображення на географічній карті щільності або частоти появи певної ознаки.

  Картодіаграми являє собою поєднання діаграми і контурної карти (плану) місцевості. Використовувані в картодиаграммах геометричні символи (стовпчики, круги, квадрати та ін), розміщуються по всій карті. Вони не тільки дають уявлення про величину досліджуваного показника на різних територіях, але і зображують просторове розміщення досліджуваного показника.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.