Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Формула Пуассона

  Теорія ймовірностей

 • Ймовірність події. Класичне та статистичне визначення ймовірності випадкової події
 • Теореми додавання та множення ймовірностей
 • Формула повної ймовірності
 • Формула Байєса і приклад розв'язання
 • Формула Бернуллі
 • Формула Пуассона та його теорія
 • Лекції з Вищої математики
 • Симплексний метод розв'язання задач лінійного програмування
 • Ймовірність події
 • Транспортна задача. Опорне рішення [2 ч.]
 • Транспортна задача. Математична модель [1 ч.]
 • Рішення систем лінійних рівнянь методом Жордана-Гауса
 • Формула Пуассона

  Формула Бернуллі зручна для обчислень лише при порівняно невеликому числі випробувань . При великих значеннях користуватися цією формулою незручно. Найчастіше в цих випадках використовують формулу Пуассона. Ця формула визначається теоремою Ейлера.

  Теорема. Якщо ймовірність настання події в кожному випробуванні постійна і мала, а число незалежних випробувань досить велике, то ймовірність настання події рівно раз наближено дорівнює

  ,(3.4)

  де .

  Доказ. Нехай дано імовірність настання події в одному випробуванні і число незалежних випробувань . Позначимо . Звідки . Підставимо цей вираз у формулу Бернуллі:

  При досить великому !!n,, і порівняно невеликій !!m,, всі дужки, за винятком передостанній, можна прийняти рівними одиниці, тобто

  Враховуючи те, що досить велика, праву частину цього виразу можна розглянути при , тобто знайти межа

  Тоді отримаємо

  (3.5)

  Приклад. На підприємстві виготовлено і відправлено замовнику 100000 пляшок пива. Ймовірність того, що пляшка може виявитися битою, дорівнює 0,0001. Знайти ймовірність того, що в партії відправленої буде рівно три і рівно п'ять битих пляшок.

  Рішення. Дано: n = 100000, p = 0,0001, m = 3 (m = 5).

  Знаходимо .

  Скористаємося формулою Пуассона

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.