Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Форми безробіття

  Макроекономічна нестабільність

  Безробіття

 • Наслідки безробіття
 • Рівень безробіття

 • Форми безробіття
 • Закон Оукена

  Кейнсіанська теорія зайнятості

  Державна політика в сфері зайнятості населення

  Державне регулювання економіки

  Ринок праці

 • Ефект доходу та заміщення
 • Макроекономіка
 • Предмет макроекономіки
 • Макроекономічний аналіз
 • Гроші - сутність, функції та види
 • Грошово-кредитна політика ЦБ
 • Грошовий ринок
 • Сутність, функції та види податків
 • Зміст
 • Поняття і форми безробіття
 • Форми безробіття та їх характеристика
 • Основні показники, що характеризують безробіття
 • Типи поведінки безробітних на ринку праці
 • Поняття і форми безробіття

  Одним з найскладніших явищ соціально-трудової сфери, органічно пов'язаним з ринком праці та зайнятістю населення, є безробіття. Як результат функціонування ринку праці безробіття надає величезний вплив на всі сторони життя країни. Природа, причини та наслідки безробіття досі досліджуються вченими різних напрямів: економістами, соціологами, психологами та ін В практиці державного управління регулювання ринку праці з метою зниження безробіття завжди відводиться одне із основних місць.

  Поняття безробіття

  Безробіття — соціально-економічне явище, виступаюче як відсутність зайнятості в певної, більшої або меншої частини економічно активного населення, що здатна і бажає працювати.

  За методологією МОП безробітними вважаються особи працездатного віку і старше, які не мають роботи (прибуткового заняття), шукають роботи й готові приступити до неї. З їх загальної чисельності виділяються безробітні, офіційно зареєстровані в органах державної служби зайнятості та отримали цей статус відповідно до законодавства про зайнятість.

  У Росії статус безробітного визначено більш жорстко: згідно із Законом «Про зайнятість населення в Російській Федерації» безробітними визнаються працездатні громадяни, які не мали роботи і заробітку, зареєстровані в органах служби зайнятості в цілях пошуку підходящої роботи, шукають роботу і готові приступити до неї; крім того, законом визначено, що безробітними не можуть бути визнані громадяни, які не досягли 16 років, і пенсіонери за віком.

  У сучасній економіці безробіття розглядається як природна і невід'ємна частина ринкового господарства. Вона сприяє:

 • поліпшення якісної структури робочої сили, її конкурентоспроможності як товару;
 • формування нового мотиваційного механізму та відповідного ставлення до праці;
 • підвищення самоцінності робочого місця і зміцненню зв'язку людини з працею;
 • наявності трудового резерву на випадок необхідності швидкого розгортання нового виробництва.
 • У цьому зв'язку великий інтерес представляє класифікація форм безробіття за різними критеріями (табл. 2.5).

  Фрикційну, добровільну і сезонну безробіття відносять до природною безробіттю, яка є необхідною для формування резерву робочої сили, становить потенціал трудових ресурсів суспільного виробництва.

  Інституціональна безробіття є наслідком недосконалості механізму регулювання ринку праці. Так відсутність широкого доступу до інформації про стан ринку, співвідношенні попиту і пропозиції робочої сили створює перешкоди для працевлаштування громадян, які шукають роботу.

  Спрощення на законодавчому рівні порядку надання та збільшення розміру допомоги по безробіттю може знизити інтерес частини безробітного населення до пошуку місця роботи або прибуткового заняття, породжуючи тим самим утриманські настрої. Разом з тим, як показала практика середини 1990-х рр., ускладнення процедури отримання статусу безробітного вплинуло на рівень активності громадян, які шукають роботу, наслідком чого стало, наприклад, бурхливе зростання індивідуального підприємництва.

  Структурна і технологічна безробіття, по суті, можуть бути віднесені до одного виду, так як причинами і тієї, і іншої є зниження попиту на конкретний працю, викликане розвитком організаційних, технічних та технологічних інструментів і методів управління виробництвом.

  Циклічна безробіття є наслідком економічної кризи, породжуваного складною сукупністю макроекономічних факторів і блокуючого не тільки формування попиту і пропозиції робочої сили, але і функціонування ринку як такого.

  Термін «регіональна безробіття» застосовується для характеристики стану ринку праці конкретного територіального утворення (області, міста, району). Аналіз регіональної безробіття дозволяє виявити специфічні риси, властиві місцевому ринку праці, що необхідно для вироблення адекватних заходів регулювання зайнятості та безробіття.

  Економічна безробіття є одним з результатів конкуренції на товарних ринках. Поява сильних конкурентів завжди призводить до розорення, зокрема, дрібних виробників, які змушені, в свою чергу, відмовлятися від послуг найманих працівників.

  Причинами маргінальної безробіття є низька конкурентоспроможність на ринку праці деяких категорій населення: молодь, яка вперше виходить на ринок праці, жінки, особи з обмеженою працездатністю, громадяни старшого віку. Аналіз безробіття в цих групах населення необхідний для вироблення заходів, що реалізують їх права на працевлаштування.

  Форми безробіття та їх характеристика

  Форма безробіття

  Характеристика

  Причини виникнення безробіття

  Фрикційна

  Пов'язана з добровільною зміною роботи у зв'язку з різними причинами: пошуком більш високого заробітку або більш престижної роботи з більш сприятливими умовами праці та ін

  Інституційна

  Породжується самим пристроєм ринку робочої сили, факторами, що впливають на попит і пропозицію робочої сили

  Добровільна

  Виникає, коли частина працездатного населення з тих чи інших причин просто не бажає працювати

  Структурна

  Викликається змінами в структурі суспільного виробництва під впливом науково-технічного прогресу і вдосконалення організації виробництва

  Технологічна

  Пов'язана з переходом до нових поколінь техніки і технології, механізацією та автоматизацією ручної праці

  Циклічна

  Виникає при загальному різкому падінні попиту на робочу силу в період спаду виробництва і ділової активності, що викликається економічною кризою

  Регіональна

  Має регіональне походження і формується під впливом складної комбінації історичних, демографічних, соціально-психологічних обставин

  Економічна

  Викликається кон'юнктурою ринку, поразкою частини товаровиробників у конкурентній боротьбі

  Сезонна

  Викликається сезонним характером діяльності в окремих галузях

  Маргінальна

  Безробіття серед слабо захищених верств населення

  Тривалість безробіття, міс.

  Короткострокова

  До 4

  Тривала

  4-8

  Тривала

  8-18

  Застійна

  Більше 18

  Зовнішня форма прояву безробіття

  Відкрита

  Включає всіх незайнятих громадян, які шукають роботу

  Прихована

  Включає працівників, фактично зайнятих в економіці, але насправді не працюють, а також тих, чия праця не є необхідним

  Логічним продовженням запропонованої класифікації форм безробіття є се структуризація за такими статево-вікових, професійно-кваліфікаційними і соціально-демографічними ознаками:

 • підлогу (з виділенням найменш захищених у соціальному відношенні безробітних жінок);
 • вік (з виділенням молодіжного безробіття і безробіття осіб передпенсійного віку);
 • трудове заняття (робітники, керівники, фахівці, некваліфіковані працівники та інші);
 • рівень освіти;
 • рівень доходів і забезпеченості;
 • причини звільнення;
 • ментальні групи.
 • Основні показники, що характеризують безробіття

  Повну картину безробіття може відобразити сукупність показників, найбільш важливими з яких є рівень безробіття і тривалість безробіття.

  Рівень безробіття (УБ) - питома вага чисельності безробітних (Б) у чисельності економічно активного населення (ЕАН), виражений у відсотках:

  УБ = (Б / ЕАН)*100%.

  Рівень безробіття може бути розрахований за методологією МО Р, так і згідно зі спеціальними законодавчими нормами держави. У першому випадку це періодичне вибіркове обстеження, опитування населення яким-небудь державним органом, крім служби зайнятості. У нашій країні цю роботу проводить Федеральна служба державної статистики. Обстеження населення з проблем зайнятості в Російській Федерації проводиться у всіх регіонах з квартальною періодичністю на основі вибіркового методу спостереження з подальшим поширенням підсумків на всю чисельність населення в віці від 15 до 72 років. Ця методика апробована в багатьох країнах світу і дозволяє з високим ступенем достовірності отримувати дані про реальний стан ринку праці, суб'єктами якого є також громадяни, які не перебувають на обліку в державній службі зайнятості населення, які шукають роботу власними силами або вдаються до послуг комерційних організацій.

  Федеральної службою за працею і зайнятості РФ рівень безробіття визначається на основі чисельності офіційних безробітних, зареєстрованих в її органах в установленому порядку. Ця інформація необхідна для оцінки стану офіційного ринку праці, визначення динаміки звернень громадян до служби зайнятості та планування статей бюджету, що спрямовуються на виплату допомог, проведення навчання безробітних та інші програми стимулювання зайнятості.

  Тривалість безробіття — величина, що характеризує у середньому тривалість пошуку роботи особами, які мають статус безробітних на кінець розглянутого періоду, а також тими безробітними, які були у цей період працевлаштовані. Для Росії, як і для багатьох розвинених країн світу, надзвичайно актуальна проблема тривалої і застійної безробіття.

  При вирішенні проблем безробіття вважається доцільним досягнення природної норми (естественногоуровня) безробіття - оптимального для економіки резерву робочої сили, здібної досить швидко здійснювати міжгалузеві і міжрегіональні переміщення в залежності від коливань попиту і обумовлених ними потреб виробництва.

  Абсолютну відсутність безробіття вважається неможливим в ринковій економіці. Фрикційна і структурна безробіття, по суті, неминучі. Вони і утворюють природний рівень безробіття , який в економічно розвинених країнах з 1980-х рр. оцінюється в 7%.

  Типи поведінки безробітних на ринку праці

  За типом поведінки на ринку праці можна виділити чотири групи безробітних.

  Професійний тип. Для безробітних даного типу в процесі пошуку роботи суттєве значення має можливість проявити свої здібності, ділові якості, підвищити кваліфікацію, а також сама робота, яка передбачає різноманітність, змістовність, можливість творчості. Будучи носіями професійного типу економічної поведінки на ринку праці, втрату роботи вони розцінюють як неприємність, не відчуваючи при цьому особливих прикростей. Досить високо оцінюють свою конкурентоспроможність, вірять в себе та свої сили і тому самостійно і активно шукають роботу, в тому числі що вимагає більш високої кваліфікації. Готові приступити до роботи, як тільки з'явиться що-небудь підходяще і навіть з переїздом в інше місто; перевагу віддають роботі фінансових і управлінських структурах, а також сферах науки, освіти та організації дозвілля.

  Інструментальний тип. Це безробітні, яким байдужа форма працевлаштування, лише б вона забезпечувала прийнятний матеріальний статус. Дослідження показали, що безробітні даного типу орієнтовані насамперед на високу зарплату, грошові компенсації, премії, порядок і хорошу організацію праці, зручний графік роботи, близьке розташування роботи від місця проживання. Якщо пропонована робота не відповідає їх очікуванням, вони від неї відмовляються. Якщо умовою працевлаштування є зміна місця проживання або зміна профілю діяльності та перенавчання на іншу професію, безробітні цього типу, як правило, відмовляються від роботи, так як ще сподіваються знайти заняття по своїй спеціальності. Більшість з них не погоджуються зайнятися власною справою.

  Господарський тип - носій активного ринкового типу економічної поведінки. В основному, з одного боку, це керівники всіх рангів всіх типів підприємств і організацій (які мають певний досвід організаторської та управлінської діяльності), з іншого — продавці, касири, буфетники. Їх об'єднує спільність у трудових цінності — це люди, які прагнуть «бути господарем на своєму робочому місці», працювати самостійно з орієнтацією на розширення зв'язків і знайомств. Вони частіше, ніж інші, прагнуть до організації власної справи, самостійно шукають можливості для отримання нової професії та перенавчання. Для кращого працевлаштування готові переїхати в інший регіон і навіть за межі Росії. Якщо пошуки роботи затягуються, вони можуть зайнятися городництвом, садівництвом, будуть підробляти, де доведеться. При виборі видів діяльності віддають перевагу сфері послуг, організації відпочинку, дозвілля та громадського харчування.

  Тип соціального утриманця. Безробітні даного типу не здатні до самостійного вирішення проблем зайнятості, основні надії з працевлаштуванням у них пов'язані з державою. Для них характерна установка «жити на допомогу держави», «піти на пенсію». Вони сподіваються на державну підтримку, і в разі безробіття більшість з них звернеться в службу зайнятості. При пошуку роботи їх приваблює можливість мати гарантовану роботу, стабільність, навіть якщо зарплата не настільки висока, виявляючи тим самим приспособленческий, споживчий, утриманський тип економічної поведінки. Такі безробітні відрізняються порівняно невисоким рівнем професійної освіти і низькою кваліфікацією. Головна життєва цінність для них — стабільність положення і впевненість у завтрашньому дні, вони вважають, що безробіття бути не повинно, згодні на будь-яку роботу, навіть нижче за рівнем кваліфікації та оплати праці. Вони більшою мірою, ніж інші типи, вважають, що їхнє становище суттєво змінилося в гірший бік, на ринку праці відчувають себе менш впевнено і більш тривожно. У разі втрати роботи значна частина з них буде сидіти вдома і виховувати дітей, а також чекати, коли служба зайнятості підшукає їм роботу; частина з них згодна змінити профіль своєї діяльності, але самі для цього нічого робити не збираються.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.