Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Факторний аналіз

  Економічний аналіз

 • Економічний аналіз. Методи та види економічного аналізу
 • Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства
 • Економічні показники діяльності підприємства
 • Економічна інформація та її аналіз
 • Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості
 • Доходи і витрати організації
 • Аналіз показників рентабельності підприємства. Формули рентабельності продукції, продажів і активів підприємства
 • Платоспроможність та ліквідність підприємства
 • Інвестиційна діяльність підприємства
 • Капітальні вкладення
 • Собівартість продукції
 • Лекції по Економіці фірми
 • Аналіз показників рентабельності підприємства
 • Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства
 • Оплата праці
 • Аналіз прибутку підприємства
 • Менеджмент
 • Організація
 • Економічний аналіз
 • Економічні показники
 • Акціонерне товариство
 • Зміст
 • Різновиди факторного аналізу
 • Факторний економічний аналіз
 • Різновиди факторного аналізу

  Економічний аналіз, який вивчає вплив окремих факторів на економічні показники, називають факторним аналізом. Основними різновидами факторного аналізу є детермінований аналіз і стохастичний аналіз.

  Детермінований факторний аналіз ґрунтується на методиці вивчення впливу таких факторів, зв'язок яких з узагальнюючим економічним показником є функціональним. Останнє означає, що узагальнюючий показник являє собою або твір, або приватне від ділення, або алгебраїчну суму окремих факторів.

  Стохастичний факторний аналіз ґрунтується на методиці дослідження впливу таких факторів, зв'язок яких з узагальнюючим економічним показником є імовірнісною, інакше — кореляційної.

  В умовах наявності функціональної взаємозв'язку зі зміною аргументу завжди має місце і відповідно зміна функції. При наявності ж ймовірнісної взаємозв'язку зміна аргументу може поєднуватися з кількома значеннями зміни функції.

  Факторний аналіз поділяється також на прямий, інакше дедуктивний аналіз і зворотний (індуктивний) аналіз.

  Перший вид аналізу здійснює вивчення впливу факторів дедуктивним методом, тобто в напрямку від загального до приватного. При зворотному факторному аналізі вплив факторів досліджується індуктивним методом — у напрямку від окремих факторів до узагальнюючих економічних показників.

  Класифікація факторів, що впливають на ефективність діяльності організації

  Фактори, вплив яких вивчається при проведенні аналізу господарської діяльності, класифікуються за різними ознаками. Насамперед їх можна підрозділити на два основних види: внутрішні фактори, що залежать від діяльності даної організації, і зовнішні чинники, не залежні від даної організації.

  Внутрішні фактори в залежності від величини їх впливу на економічні показники, можна поділити на головні і другорядні. До головних належать фактори, пов'язані з використанням трудових ресурсів, основних фондів і матеріалів, а також фактори, обумовлені постачальницько-збутовою діяльністю і деякими іншими сторонами функціонування організації. Головні фактори справляють основний вплив на узагальнюючі економічні показники. Зовнішні чинники, не залежні від даної організації, обумовлені природно-кліматичними (географічними, соціально-економічними, а також зовнішньоекономічними умовами.

  В залежності від тривалості їх впливу на економічні показники можна виділити постійні і змінні фактори. Перший вид факторів впливає на економічні показники, яке не обмежене в часі. Змінні фактори впливають на економічні показники лише протягом певного періоду часу.

  Фактори можуть підрозділятися на екстенсивні (кількісні) і інтенсивні (якісні) за ознакою сутності їх впливу на економічні показники. Так, наприклад, якщо вивчається вплив на обсяг випуску продукції трудових факторів, то зміна чисельності робітників буде екстенсивним чинником, а зміна продуктивності праці одного робітника — інтенсивних факторів.

  Фактори, що впливають на економічні показники, за ступенем їх залежності від волі та свідомості працівників організації та інших осіб, можуть підрозділятися на об'єктивні і суб'єктивні фактори. До об'єктивних факторів можуть бути віднесені погодні умови, стихійні лиха, які не залежать від діяльності людини. Суб'єктивні ж чинники цілком і повністю залежать від людей. Переважна більшість факторів слід віднести до суб'єктивних.

  Фактори можна поділити також залежно від сфери їх дії на чинники необмеженого і фактори обмеженої дії. Перший вид факторів діє повсюдно, в будь-яких галузях народного господарства. Другий вид чинників впливає лише всередині якої-небудь галузі або навіть окремої організації.

  По своїй структурі фактори поділяються на прості і складні. Переважна частина факторів — складні, що включають декілька складових частин. Разом з тим є і такі чинники, які не піддаються розчленуванню. Наприклад, фондовіддача може служити прикладом складного чинника. Кількість днів, відпрацьованих устаткуванням за даний період є простим фактором.

  За характером впливу на узагальнюючі економічні показники розрізняють прямі і непрямі фактори. Так, зміна собівартості проданої продукції, хоча воно і справляє зворотний вплив на величину прибутку, слід вважати прямим факторів, тобто є фактором першого порядку. Зміна величини матеріальних витрат надає на прибуток непрямий вплив, тобто впливає на прибуток не безпосередньо, а через собівартість, що представляє собою фактор першого порядку. Виходячи з цього рівень матеріальних витрат слід вважати чинником другого порядку, тобто непрямим чинником.

  В залежності від того, чи можна дати кількісну оцінку впливу даного фактора на узагальнюючий економічний показник, розрізняють вимірювані і неизмеряемые фактори.

  Ця класифікація тісно пов'язана з класифікацією резервів підвищення ефективності господарської діяльності організацій, або, інакше кажучи, резервів поліпшення аналізованих економічних показників.

  Факторний економічний аналіз

  В економічному аналізі ті ознаки, які характеризують причину, носять назву факторних, незалежних. Ті ж ознаки, які характеризують наслідок, прийнято називати безрезультатними, залежними.

  Сукупність факторних та результативних ознак, які знаходяться в одній причинно-наслідкового зв'язку, носить назву факторної системи. Існує також поняття моделі факторної системи. Вона характеризує взаємозв'язок між результативною ознакою, позначуваних як y, і факторними ознаками, як обозначаемыми . Іншими словами, модель факторної системи, що виражає взаємозв'язок між узагальнюючим економічним показникам та окремими факторами, що впливають на цей показник. При цьому в якості факторів виступають інші економічні показники, що представляють собою причини зміни узагальнюючого показника.

  Модель факторної системи математично може бути виражена за допомогою наступної формули:

  Встановлення залежностей між узагальнюючими (результативними) економічними показниками і впливаючими на них чинниками носить назву економіко-математичного моделювання.

  В економічному аналізі вивчається два види взаємозв'язків між узагальнюючими показниками і впливаючими на них чинниками:

 • функціональна (інакше — функціонально-детермінована, або жорстко детермінована зв'язок.)
 • стохастична (імовірнісна) зв'язок.
 • Функціональний зв'язок — це такий зв'язок, при якому кожному значенню фактора (факторної ознаки) відповідає цілком визначене невипадкове значення узагальнюючого показника (результативної ознаки).

  Стохастична зв'язок — це такий зв'язок, при якому кожному значенню фактора (факторної ознаки) відповідає множина значень узагальнюючого показника (результативної ознаки). У цих умовах для кожного значення фактора x значення узагальнюючого показника y утворюють умовне статистичне розподіл. Внаслідок цього зміна значення фактора x тільки в середньому викликає зміну узагальнюючого показника y.

  У відповідності з двома розглянутими типами взаємозв'язків розрізняють методи детермінованого факторного аналізу і методи стохастичного факторного аналізу. Розглянемо наступну схему:

  Методи, застосовувані у факторному аналізі. Схема №2

  Види факторного аналізу

  Методи, що застосовуються у цьому виді аналізу

  Детермінований факторний аналіз

  Метод (спосіб, прийом) ланцюгових підстановок

  Способи абсолютних і відносних різниць

  Балансовий метод

  Індексний метод

  Логарифмічний метод

  Інтегральний метод

  Інші методи

  Стохастичний факторний аналіз

  Кореляційний метод

  Регресійний метод

  Дисперсійний метод

  Метод кластерного аналізу

  Інші методи

  Найбільшу повноту і глибину аналітичного дослідження, найбільшу точність результатів аналізу забезпечує застосування економіко-математичних методів дослідження.

  Ці методи мають ряд переваг перед традиційними та статистичними методами аналізу.

  Так, вони забезпечують більш точне і детальне обчислення впливу окремих факторів на зміну величин економічних показників а також дають можливість вирішення низки аналітичних завдань, які не можуть бути зроблені без застосування економіко-математичних методів.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.