Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Еластичність попиту і пропозиції

  Попит і пропозиція

  Попит і пропозиція

 • Крива попиту
 • Крива пропозиції
 • Поняття та види попиту

  Індивідуальний та ринковий попит

  Еластичність попиту і пропозиції

 • Перехресна еластичність попиту
 • Парадокс Гіффена

 • Функція попиту на блага
 • Функціональний і нефункціональний попит

 • Прогнозування попиту
 • Мікроекономіка
 • Предмет мікроекономіки
 • Шпаргалки з економічної теорії
 • Зміст
 • Загальне визначення еластичності
 • Коефіцієнт еластичності
 • Властивості еластичності
 • Еластичність попиту за ціною
 • Еластичність попиту за доходом
 • Перехресна еластичність попиту
 • Еластичність пропозиції
 • Загальне визначення еластичності

  Аналіз попиту і пропозиції, дозволив виявити загальні напрями зміни попиту й пропозиції під впливом цінових і нецінових факторів і сформулювати базовий закон — закон попиту і пропозиції. Однак часто досліднику буває недостатньо знати, що зростання ціни викликає скорочення обсягу попиту на товар, потрібна більш точна кількісна оцінка, бо зазначене скорочення може бути швидким або повільним, сильним або слабким.

  Чутливість ринку до зміни цін, доходу або будь-яких інших показників ринкової кон'юнктури відображається в показнику еластичності, яка може бути охарактеризована спеціальним коефіцієнтом.

  Концепція еластичності в економічній теорії з'явилася досить пізно, але дуже швидко стала однією з фундаментальних. Загальне поняття еластичності прийшло в економіку з природничих наук. Вперше термін "еластичність" був використаний та застосований в науковому аналізі відомим вченим XVII ст., фізиком та хіміком Робертом Бойлем (1626-1691) при вивченні властивостей газів (знаменитий закон Бойля-Маріотта).

  Економічне визначення еластичності було вперше дано Альфредом Маршаллом в 1885 р. .Відомий англійський вчений не винаходить це поняття, але використовуючи досягнення англійських класиків (Адама Сміта і Давида Рікардо) і математичної школи в економічній теорії, дає визначення коефіцієнта цінової еластичності попиту.

  Введення еластичності в економічний аналіз має величезне значення:
 • з одного боку, коефіцієнт еластичності — це інструмент статистичних вимірі, в тому числі активно використовується в маркетингових дослідженнях (консалтингові фірми в США беруть від 50 000 до 75 000 дол. за підрахунок еластичності для приватних фірм);
 • з іншого боку, концепція еластичності служить важливим інструментом економічного аналізу, оскільки в науці недостатньо тільки виміряти, необхідно ще й вміти пояснити отриманий результат.
 • Сьогодні немає жодного розділу економіки, де б не використовувалося поняття еластичності: аналіз попиту і пропозиції, теорія фірми, теорія економічних циклів, МЕВ, економічні очікування і т. д.

  Найбільш загальне визначення еластичності — відношення відносного приросту функції до відносного приросту незалежної змінної.

  Для розглянутих нами функцій попиту і пропозиції такими незалежними змінними можуть бути ціни даного або інших товарів, рівень доходів, витрат і т. д.

  Коефіцієнт еластичності

  Коефіцієнт еластичності показує ступінь кількісного зміни одного чинника (наприклад, обсягу попиту чи пропозиції) при зміні іншого (ціни, доходів чи витрат) на1%.

  Еластичність попиту або пропозиції обчислюється як відношення процентної зміни величини попиту (пропозиції) до процентному зміни якої-небудь детермінанти.

  Детермінанти — це фактори що впливають на попит або пропозиція.

  Різні товари розрізняються між собою за ступенем зміни попиту під впливом того чи іншого фактора. Ступінь реація попиту на ці товари піддається кількісному вимірюванню за допомогою коефіцієнта еластичності попиту.

  Поняття еластичності попиту розкриває процес адаптації ринку до зміни основних факторів (ціною товару, ціну товару аналога, доходу споживача).

  Методи підрахунку коефіцієнта еластичності При підрахунку коефіцієнта еластичності використовують два основних методи:

  Еластичність по дузі (дугова еластичність) — застосовується при вимірюванні еластичності між двома точками на кривій попиту або пропозиції і передбачає знання первинних і наступних рівнів цін і обсягів.

 • — початкова ціна
 • — нова ціна
 • — початковий обсяг
 • — новий обсяг
 • Використання формули дугової еластичності дає лише приблизне значення еластичності, і похибка буде тим більше, чим більш опуклою буде дуга АВ.

  Еластичність у точці (точкова еластичність) — використовується в тому випадку, коли задана функція попиту (пропозиції) і вихідний рівень ціни та величини попиту (або пропозиції). Дана формула характеризує відносну зміну обсягу попиту (або пропозиції) при нескінченно малій зміні ціни (або якогось іншого параметра).

  де:

 • — похідна функції попиту (або пропозиції) за ціною;
 • — ринкова ціна;
 • — величина попиту (або пропозиції) при даній ціні
 • Приклад 1

  Умова: Нехай функція попиту має вигляд .

  Оцінити еластичність попиту за ціною, при ціні .

  Рішення:

 • Для підрахунку коефіцієнта еластичності нам необхідно знати і .
 • При ціні .
 • Перша похідна функції попиту .
 • Підставимо отримані значення в формулу точкової еластичності і отримаємо
 • Відповідь: Економічний зміст отриманого значення полягає в тому, що зміна ціни на 1% відносно початкової ціни P = 10 призведе до зміни величини попиту у протилежному напрямку на 1%. Попит характеризується одиничною еластичністю

  Приклад 2

  Умова: Нехай дано рівняння попиту: P = 940 — 48*Q+Q2

  Оцінити еластичність попиту за ціною при обсязі продажів Q = 10.

  Рішення:

 • При Q = 10, P=940 — 48*(10)+102 = 560
 • Тепер знайдемо значення dQ/dP. Однак оскільки рівняння складено швидше для кількості, ніж ціни, нам потрібно знайти значення dP/dQ:
 • Математично доведено: dQ/dP = 1 / (dP / dQ)
 • І це дає нам: dQ/dP = 1 / (-48 +2*Q).
 • При Q = 10 отримуємо: dQ/dP = -1/28.
 • Зробивши підстановку в формулу еластичності в точці, отримуємо: E = (dQ/dP)*(P/Q) = (-1/28)*(560/10) = -2
 • Відповідь: Економічний зміст отриманого коефіцієнта полягає в тому, що зміна ринкової ціни на 1% щодо поточної ціни P = 560, змінить величину попиту в зворотному напрямку на 2%. Попит в даній точці еластичний.

  Властивості еластичності З визначення еластичності і наведених вище формул можнор вивести основні властивості еластичності:
 • Еластичність — це безмірна величина, значення якої не залежить від того, в яких одиницях ми вимірюємо обсяг, ціни або будь-які інші параметри.
 • Еластичність взаємно обернених функцій — взаємно обернені величини:
 • Ed — еластичність попиту за ціною;
 • Ep — еластичність ціни попиту;
 • 3. В залежності від знаку при коефіцієнті еластичності між розглянутими факторами може мати місце:

 • Пряма залежність, коли зростання одного з них викликає збільшення іншого і навпаки, наприклад, еластичність попиту на товари споживчого доходу E >0;
 • Зворотна залежність, коли зростання одного з факторів передбачає спадання іншого, наприклад еластичність попиту за цінами E <0;
 • 4. В залежності від абсолютної величини коефіцієнта еластичності розрізняють:

 • E = ?, або абсолютна еластичність, коли незначна зміна будь-якого параметра підвищує (або знижує) обсяг на необмежену величину.
 • |E| > 1, або еластичний попит (пропозицію), коли параметр зростає більш високими темпами, ніж змінюється інший фактор.
 • E = 1, або одинична еластичність, коли розглянутий параметр зростає тими ж темпами, що і впливає на нього фактор;
 • 0 < E < 1, або нееластичний попит (пропозицію), коли темпи зростання розглядуваного параметра менше темпу зміни іншого фактора;
 • E = 0, або абсолютна нееластичність, коли зміна будь-якого параметра ринкової кон'юнктури не впливає на величину аналізованого фактора;
 • Розглянемо більш докладно найбільш часто зустрічаються показники еластичності:
 • пряму еластичність попиту за ціною,
 • еластичність попиту по доходу,
 • перехресну еластичність попиту,
 • еластичність пропозиції за ціною.
 • Еластичність попиту за ціною

  Еластичність попиту за ціною показує ступінь кількісної зміни попиту при зміні ціни на 1%.

  Для всіх товарів, за винятком товарів Гіффена, коефіцієнт еластичності попиту за ціною — є негативним.

  Можна виділити три варіанти залежності обсягу попиту від коливання ринкових цін:
 • Нееластичний попит має місце в тому випадку, якщо купується кількість товару збільшується менше ніж на 1 відсоток на кожен відсоток зниження його ціни.
 • Збільшення придбаного товару більше ніж на 1% та зниження його ціни на 1%. Даний варіант характеризує поняття еластичності попиту.
 • Купується кількість товару зростає вдвічі внаслідок зниження його ціни в два рази. Дана характеристика вводить поняття одиничної еластичності.
 • ?Q — зміна величини попиту;
 • ?P — зміна ринкової ціни на товар;
 • Фактори еластичності попиту Серед основних чинників, що визначають еластичність попиту за ціною можна виділити наступні:
 • наявність і доступність товарів-замінників на ринку (якщо не існує хороших замінників якого-небудь товару, ризик зниження попиту із-за появи його аналогів мінімальний);
 • часовий фактор (ринковий попит має тенденцію бути більш еластичний у довгостроковому періоді і менш еластичним у короткостроковому);
 • частка витрат на товар у споживчому бюджеті (чим вище рівень витрат на товар відносно доходів споживача, тим відчутніше буде попит на зміни ціни);
 • ступінь насичення ринку даним товаром (якщо ринок насичений яким-небудь товаром, наприклад, холодильниками, то малоймовірно, що произовители зможуть істотно стимулювати свій збут шляхом зниження цін, і навпаки, якщо ринок ненасичений, то зниження цін може викликати значне збільшення попиту);
 • різноманітність можливостей використання даного товару (чим більше різних областей використання має товар, тим більш еластичний попит на нього. Це пов'язано з тим, що зростання ціни зменшує область економічно виправданого використання даного товару. Навпаки, зменшення ціни розширює сферу його економічно виправданого застосування. Цим пояснюється той факт, що попит на універсальне обладнання, як правило, еластичніші попиту на спеціалізовані прилади);
 • важливість товару для споживача (якщо товар є необхідною у повсякденному житті (зубна паста, мило, послуги перукаря), то попит на нього буде нееластичним до зміни ціни. Товари, які не настільки важливі для споживача та придбання яких може бути відкладено, характеризується більшою еластичністю).
 • Фактори нееластичність попиту

  Чутливість різних груп споживачів до ціни на один і той же товар може істотно відрізнятися.

  Споживач буде нечутливий до ціни за таких умов:
 • Споживач надає велике значення характеристик товару (попит нееластичний за ціною, якщо "вихід з ладу" або "обмануті очікування" ведуть до значних втрат або незручностей. Щоб не потрапити в таку ситуацію, людина змушений переплачувати за якість товару і купувати ті моделил, які добре себе зарекомендували);
 • Споживач бажає мати товар, зроблений на замовлення, і готовий платити за це (якщо покупець бажає придбати товар, зроблений у відповідності з його індивідуальними потребами, то він часто стає прив'язаним до виробника і готовий оплачувати більш високу ціну, як плату за клопіт. Пізніше виробник може підвищити ціну на свої послуги без особливого ризику втратити покупця)
 • Споживач має значну економію від використання конетного товару або послуги (якщо товар або послуга дозволяють заощадити час або гроші, то попит на такий товар нееластичний)
 • Ціна товару менша у порівнянні з бюджетом споживача (при низькій ціні товару покупець не обтяжує себе походами по магазинах і ретельним порівнянням товарів)
 • Споживач погано поінформований і робить не кращі покупки.
 • Еластичність попиту за доходом

  Еластичність попиту по доходу можна визначити за аналогією з ціновою еластичністю попиту як ступінь кількісного зміни доходу на 1%.

  В силу того, що зростання доходу збільшує можливості здійснення покупок, попит на більшість товарів зі збільшенням доходів збільшується, тобто еластичність попиту за доходом є позитивною. Якщо при цьому коефіцієнт еластичності за абсолютним значенням вкрай малий (0<Е<1), то мова йде про товари першої необхідності. Якщо ж — досить великий (Е>1), то про предмети розкоші.

  Для товарів низької якості, тобто "відносно гірших", еластичність попиту за доходом буде величиною від'ємною (Е<0).

  Перехресна еластичність попиту

  Коефіцієнт перехресної еластичності характеризує ступінь зміни попиту на один товар при зміні ціни іншого товару на 1%.

  В залежності від характеру взаємозв'язку аналізованих товарів коефіцієнт може бути позитивним, негативним або дорівнює нулю:
 • Якщо E > 0, то товари є взаємозамінними (наприклад, масло і маргарин). Підвищення ціни на один товар веде до збільшення попиту на інший, що його замінює.
 • Якщо E < 0, то товари вважаються взаємодоповнюючими (наприклад джин і тонік). Підвищення ціни на один товар веде до скорочення попиту на інший.
 • Якщо E = 0, то товари вважаються незалежними один від одного і підвищення або зниження ціни на один товар не має практично ніякого впливу на величину попиту на другий товар.
 • Основним чинником, визначальним перехресну еластичність різних товарів, є споживчі властивості різних благ, їх здатність заміщати або доповнювати один одного в споживанні. Перехресна еластичність може мати асиметричних характер, коли один товар строго залежить від іншого. Наприклад: ринок комп'ютерів і ринок килимків для мишок. Скорочення ціни на комп'ютери викликає зростання попиту на ринку килимків, але якщо знизиться ціна на килимки, то це не зробить ніякого впливу на величину попиту на ПК.

  Коефіцієнт перехресної еластичності може бути використаний з певними застереженнями для визначення межі галузі. Висока перехресна еластичність групи товарів дає підставу вважати, що товари належать до однієї галузі. Низька перехресна еластичність одного товару по відношенню до всіх інших товарів свідчить про те, що він становить окрему галузь. Якщо подібним же чином, кілька товарів мають високу перехресну еластичність між собою, але низьку перехресну еластичність по відношенню до інших товарів, то ця група товарів може представляти галузь. Наприклад, різні торгові марки телевізорів мають високу перехресну еластичність між собою, але меншу перехресну еластичність з іншими товарами для дому.

  Основні труднощі визначення меж галузі за допомогою коефіцієнта перехресної еластичності полягають у наступному:

 • по-перше, важко визначити, наскільки повинна бути високою перехресна еластичність в окремій галузі (наприклад, перехресна еластичність морожених овочів може бути дуже високою, а перехресна еластичність морожених овочів і пельменів може бути досить низькою, тому неясно — чи варто говорити про галузі морожених продуктів або двох галузях);
 • по-друге, існує ланцюг перехресної еластичності (так, між стандартними кольоровими і портативними кольоровими ТБ, з одного боку, і між портативними кольоровими і портативними чорно-білими ТБ, з іншого — існує висока перехресна еластичність. Однак між стандартними кольоровими ТБ і портативними чорно-білими перехресна еластичність досить слабка).
 • Еластичність пропозиції

  Коефіцієнт цінової еластичності пропозиції показує ступінь кількісного зміни пропозиції при зміні ціни на 1%.

  Ступінь зміни обсягу пропозиції залежно від зміни ціни характеризує еластичність пропозиції за ціною. Мірою цієї зміни є коефіцієнт еластичності пропозиції, що розраховується як відношення обсягу пропозиції до зростання цін.

 • ?S — зміна величини пропозиції;
 • ?P — зміна ринкової ціни на товар;
 • Фактори які визначають еластичність пропозиції Основними факторами, що визначають еластичність пропозиції є:
 • період часу (миттєвої, короткостроковий, довгостроковий)
 • для миттєвого періоду пропозицію неэластично;
 • для короткострокового періоду виробляти може в певних межах адаптувати до мінливих ціною;
 • для довгострокового періоду еластично пропозицію;
 • 2. специфіка виробництва (мінімальний обсяг витрат на розширення виробництва);
  3. можливості зберігання виготовленої продукції;
  4. максимально можливий обсяг виробництва при повному завантаженні потужностей.

  Вивчення еластичності пропозиції є необхідною умовою дослідження відносного зміни пропозиції відповідно до відносним зміною ринкової ціни.

  Якщо пропоноване кількість товару залишається незмінним для перепродажу за будь-якою ціною, то має місце нееластичне пропозицію. Коли ж невелика зміна ціни викликає скорочення пропозиції до нуля, а невелике збільшення ціни зумовлює збільшення пропозиції то дана ситуація характеризує абсолютно еластичне пропозицію.

  Таким чином еластичність пропозиції змінюється під впливом технічного прогресу, зміни якісного та кількісного складу використовуваних ресурсів, посилення обмеженості ресурсів, що застосовуються при виробництві того чи іншого товару, що веде до зменшення значення еластичності пропозиції.

  Висновок

  У найбільш загальному вигляді функція попиту (або пропозиції) на товар залежить від величезної кількості цінових і нецінових детермінант.

  Еластичність попиту (або пропозиції) по відношенню до будь-якої з детермінант характеризує чутливість величини попиту (або пропозиції) до процентному зміни цієї детермінанти, при тому що інші детермінанти покладаються постійними.

  Математично це означає, що для визначення еластичності в точці необхідно знаходження приватної похідною функції попиту (або пропозиції) щодо будь-якої детермінанті.

  См.також
 • Попит і пропозиція
 • Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.