Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Економіка

  Мікроекономіка

 • Предмет мікроекономіки, проблема економічного вибору
 • Шпаргалки з економічної теорії
 • Лекції з Економічної теорії
 • Безробіття
 • Економіка: господарство, наука, відносини між людьми

  Слово «економіка» має давньогрецьке походження. Воно являє собою з'єднання двох грецьких слів «господарство» і «закон», так що в буквальному, споконвічному змісті економіку слід було б трактувати як господарство, що ведеться у відповідності з законами, правилами, нормами. При цьому треба пам'ятати, що господарство в Стародавній Греції було переважно натуральним, домашнім, так що економіка того періоду мислилася не як народне господарство країни, а скоріше як домоведення. У літературі з економіки, у тлумачних словниках термін «економіка» в його споконвічній трактуванні прийнято характеризувати як «мистецтво ведення домашнього господарства».

  За більш ніж два тисячоліття сенс терміна, самого поняття «економіка» значно збагатився й змінився. У це поняття тепер вкладається набагато більше, ніж спочатку заклав грецький філософ Ксенофонт.

  Сучасне трактування терміна "Економіка":

  По-перше, економіка — як господарство в широкому сенсі цього слова, тобто сукупність усіх засобів, предметів, речей, субстанцій матеріального і духовного світу, які використовуються людьми в цілях забезпечення умов життя, задоволення потреб. У цьому сенсі економіку треба сприймати як створену і використовувану людиною систему життєзабезпечення, відтворення життя людей, підтримки і поліпшення умов існування.

  По-друге, економіка — як наука, сукупність знань про господарство і пов'язаної з ним діяльності людей, про використання різноманітних, найчастіше обмежених ресурсів з метою забезпечення життєвих потреб людей і суспільства; про відносини, що виникають між людьми в процесі господарювання.

  Для того щоб термінологічно розділити економіку як господарство і як науку, слово «економіка» в іноземній, передусім англомовної літератури розділяється на два: «економіка» й «економікс». Перше означає господарство, тобто економіку в її безпосередньому, натуральному вияві, а друге + економічну науку, а точніше — економічну теорію. Такий поділ сприяє більшої чіткості, визначеності розуміння економіки.

  Поряд з предметним сприйняттям економіки як господарської системи і уявленням про економіку як сукупності знань про господарській системі окремі автори схильні бачити у слові «економіка» ще і третє значення. Вони характеризують економіку як відносини, що виникають між людьми у зв'язку з процесами виробництва, розподілу, обміну, споживання товарів і в ході цих процесів.

  Так що в цілому економіка — це господарство, наука про господарство та господарюванні і відносини між людьми в процесі господарювання. Ну, а до господарства як вже згадувалося, слід віднести все те, що включено людьми в орбіту дій, спрямованих на одержання і використання засобів існування, задоволення життєвих потреб.

  Економічна наука

  Економіка - суспільна наука. Вона вивчає певну сторону життя суспільства і як така тісно пов'язана з іншими суспільними науками: історією, соціологією, політологією, психологією, юриспруденцією і т. д. зокрема, зв'язок економіки і юриспруденції обумовлена тим, що в господарському житті суспільства економічні та правові відносини тісно переплітаються. Економіка не може нормально функціонувати без відповідної правової основи — сукупності норм, що регулюють діяльність господарюючих суб'єктів як на мікро-, так і на макрорівні. В той же час сама необхідність у відповідних правових нормах породжується змінами, що відбуваються у господарському житті суспільства.

  Говорячи про зв'язок економіки з іншими науками, слід зазначити, що економіка — одна з найбільш точних суспільних наук, тому вона широко використовує математичний апарат, кількісні методи дослідження. Розглядаючи такі поняття, як «ціна», «прибуток», «відсоток», «попит», «еластичність» і т. д., економісти поряд з якісним завжди застосовують кількісний аналіз.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.