Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Економічне зростання

  Економічне зростання

 • Економічний розвиток країни і показники рівня розвитку
 • Економічне зростання та його види. Фактори економічного зростання. Стадії економічного зростання У. Ростоу
 • Типи та фактори економічного зростання
 • Моделі і теорії економічного зростання
 • Структурні зміни та кризи в економічному розвитку країни
 • Нова економіка
 • Макроекономічна рівновага
 • Сукупний попит і сукупна пропозиція
 • Мультиплікативний ефект
 • Мультиплікатор
 • Парадокс ощадливості
 • Зміст
 • Економічне зростання, його види
 • Фактори економічного зростання
 • Стадії економічного зростання У. Ростоу
 • Економічне зростання, його види

  У попередніх статтях розглядалося макроекономічна рівновага за умови обмеженості ресурсів. Тепер необхідно відповісти на питання, яким чином можна збільшити обсяг національного продукту за умови повної зайнятості всіх ресурсів. Відповідь на це питання дає теорія економічного зростання.

  Під економічним зростанням розуміють такий розвиток національного господарства, при якому збільшується реальний обсяг виробництва (ВВП). Мірою економічного зростання служить темп приросту реального ВВП у цілому або на душу населення.

  Види зростання

  Економічне зростання називається екстенсивним, якщо він не змінює середню продуктивність праці в суспільстві. Коли зростання ВВП випереджає зростання числа зайнятих у виробництві, має місце інтенсивний ріст. Інтенсивне зростання економіки є основою зростання добробуту населення і умовою зменшення диференціації в доходах різних соціальних верств.

  Фактори економічного зростання

  Факторами економічного зростання є:

 • кількість і якість природних ресурсів;
 • кількість і якість трудових ресурсів — продуктивність праці, освіта та професійна підготовка;
 • обсяг основного капіталу;
 • нові технології.
 • Перераховані фактори сприяють фізичному зростанню виробництва, але також необхідно, щоб відбувалося використання або споживання, збільшення ВВП. Тому зростання залежить також від факторів попиту (підвищення рівня сукупних витрат) і факторів розподілу (ефективне використання обмежених ресурсів у різних галузях).

  Економічне зростання здійснюється за рахунок інвестицій у виробництво. Слід відзначити важливу особливість інвестицій: у момент свого здійснення вони підвищують сукупний попит, а у наступні періоди — сукупна пропозиція, так як збільшують обсяг виробничих потужностей.

  Для важливим чинником економічного зростання є науково-технічний прогрес, так як він дозволяє використовувати наявні ресурси більш ефективно і сприяє підвищенню продуктивності праці.

  Крім кількісної оцінки економічного зростання, у вигляді темпів зростання ВВП необхідна його якісна оцінка. У останні роки виникли серйозні сумніви щодо бажаності економічного зростання для країн, що вже досягли високого рівня добробуту.

  Аргументи проти зростання полягають у наступному:

 • Забруднення навколишнього середовища. Практично все, що втягується у виробництво, з часом повертається у навколишнє середовище у вигляді відходів, оскільки виробничий процес лише перетворює ресурси, але не утилізує їх повністю. Тому для країн з високим рівнем розвитку виробництва існує загроза екологічної кризи.
 • Економічне зростання не вирішує всі проблеми. Наприклад, рівень бідності в країні залежить не від обсягу виробництва, а від сформованих механізмів розподілу національного доходу.
 • Відсутність гарантій. Швидке економічне зростання несе загрозу зайнятості, так як машини можуть витіснити людей, позбавити їх роботи та доходів.
 • Нехтування людськими цінностями. Економічне зростання означає індустріалізацію, масове виробництво, яке не носить творчого характеру і не приносить задоволення працівнику.
 • З іншого боку, існують серйозні аргументи в захист економічного зростання:

 • Підвищення рівня життя. В умовах зростання вибір соціальних цілей стає менш гострим. Можна вирішувати кілька завдань одночасно — модернізувати армію, допомагати бідним, покращувати систему освіти і т. п.
 • Проблеми зростання і забруднення навколишнього середовища можна розділити. Забруднення є наслідком економічного зростання, а нераціонального використання ресурсів. Значна частина природних ресурсів (ріки, озера, океани і повітря) розглядається як загальна власність і не має ціни. Тому ці ресурси використовуються понадміру інтенсивно, що погіршує їх стан. Припинення економічного зростання не вирішить проблему. В даному випадку необхідне втручання держави, яка законодавчо встановлює екологічні нормативи.
 • Можливість досягнення соціальної рівності. У кожному суспільстві існують свої уявлення про якість життя, проте, скрізь визнається, що люди повинні бути забезпечені мінімальними засобами до існування. У разі економічного зростання державі легше знайти засоби для вирішення проблеми бідності; зростання національного доходу підвищує добробуту всього суспільства.
 • Позаекономічні міркування. Уповільнення або припинення росту не забезпечить автоматично "хороше життя". Навпаки, консервація існуючих економічних відносин призведе до занепаду і деградації суспільства. Країни прогресивного типу розвитку не можуть просто взяти і зупинитися на одному місці. З іншого боку, слід пам'ятати, що економічне зростання приносить поліпшення умов праці і дозволяє людям витрачати більше часу на освіту, роздуми і самореалізацію.
 • Наведені вище аргументи за і проти економічного зростання показують, що в розвинених країнах відбувся перехід від екстенсивного до інтенсивного типу економічного зростання. Внаслідок загострення екологічних проблем виникла ідея так званого "нульового зростання. Її сенс як раз полягає в тому, що потрібно прагнути до розширення не кількісним, а якісним — не нарощувати обсяги виробництва, а максимально повно задовольняти різноманітні потреби окремих індивідів та суспільства в цілому.

  На відміну від розвинених країн країнам, що розвиваються, ще тільки належить досягти певного життєвого рівня, тому для них важливі і кількісні показники. Переваги цих країн полягають у тому, що вони можуть врахувати помилки і досвід розвинених країн.

  Стадії економічного зростання У. Ростоу

  Американським вченим У. Ростоу на початку 60-х рр. була розроблена концепція «п'яти стадій росту», що визнається, але не безперечна і використовувана в даний час.

  Перша стадія — традиційне суспільство (сільське господарство, рутинна техніка, землеволодіння, земельна рента).

  Друга стадія — перехідне суспільство, період створення передумов «зсуву» (take-off): збільшення капіталовкладень у розрахунку на душу населення, зростання продуктивності сільського господарства, поява «підприємців».

  Третя стадія — «зрушення», промислова революція, накопичення капіталу, швидке зростання промисловості, радикальна зміна методів виробництва (за У. Ростоу, на цій стадії Англія перебувала 8 кінці XVIII ст., Франція і США в середині xix ст., Німеччина — у другій половині xix ст., Росія — у 1890 — 1914 рр., Індія і Китай — на початку 50-х роках XX ст.).

  Четверта стадія — «зрілість» індустріального суспільства: бурхливий розвиток промисловості, виникнення нових галузей виробництва, збільшення частки кваліфікованої праці.

  П'ята стадія — ера «масового споживання», основними проблемами суспільства стають проблеми споживання, а не виробництва, основними галузями промисловості — сфера послуг і виробництва товарів масового споживання, а не традиційні галузі.

  "Стадії росту" Росії і Заходу

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.