Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Економічна інформація та її аналіз

  Економічний аналіз

 • Економічний аналіз. Методи та види економічного аналізу
 • Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства
 • Економічні показники діяльності підприємства
 • Економічна інформація та її аналіз
 • Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості
 • Доходи і витрати організації
 • Аналіз показників рентабельності підприємства. Формули рентабельності продукції, продажів і активів підприємства
 • Платоспроможність та ліквідність підприємства
 • Інвестиційна діяльність підприємства
 • Капітальні вкладення
 • Собівартість продукції
 • Лекції по Економіці фірми
 • Аналіз показників рентабельності підприємства
 • Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства
 • Оплата праці
 • Аналіз прибутку підприємства
 • Менеджмент
 • Організація
 • Економічний аналіз
 • Економічні показники
 • Акціонерне товариство
 • Фінансове планування і прогнозування
 • Інформаційне забезпечення економічного аналізу

  Аналіз господарської діяльності організацій проводиться шляхом вивчення економічної інформації, в якій знаходять відображення різні сторони функціонування цих організацій.

  Інформація, яка використовується в аналізі, може бути підрозділена на три основні види:
 • планова інформація;
 • облікова інформація;
 • внеучетная (інша) інформація.
 • До планової інформації належать усі види планових і нормативних даних: бізнес-плани, кошториси, проектні завдання, норми витрачання окремих видів виробничих ресурсів та ін

  До облікової інформації, що представляє собою найважливіший вид економічної інформації, що використовується при аналізі діяльності організацій, відносяться дані всіх видів обліку і звітності: бухгалтерського обліку і звітності, статистичного обліку та звітності, оперативного (оперативно — технічного) обліку та звітності. Крім того, сюди слід віднести вибіркові облікові дані.

  До внеучетной інформації відносяться законодавчі акти, нормативні документи, якими організація повинна керуватися здійснюючи свою діяльність, а також господарсько-правові документи (договори, скарги, рішення суду і арбітражу), аудиторські висновки, акти ревізій і різна науково-технічна інформація, протоколи різних зборів і нарад, матеріали, що містять відомості про передовий досвід роботи, про діяльність організацій — конкурентів, технічна і технологічна документація, дані хронометражу окремих виробничих операцій, фотографії робочого дня, листування даної організації з іншими організаціями, а також будь-які усні відомості, отримані від працівників даної організації чи інших організацій, та ін.

  З усіх видів облікової інформації найважливішими є дані бухгалтерського обліку і звітності економічний аналіз свого часу виник як наука про бухгалтерському балансі, тобто як балансознавство.

  В даний час аналіз господарської діяльності організації проводиться головним чином за відомостями її бухгалтерії. Таким чином, можна сказати, що економічний аналіз завершує цикл обліково-аналітичних робіт в даній організації.

  Дані бухгалтерського обліку є більш повними, точними і достовірними порівняно з іншими видами обліку, угруповання.

  Облікова бухгалтерська інформація міститься у деталізованому вигляді в бухгалтерських документах (первинних і зведених), в облікових регістрах (журналах-ордерах, відомостях, машинограмах, відеограмах). В узагальненому вигляді ця інформація відображається в зведеному обліковому регістрі — Головній книзі, а також у бухгалтерській звітності.

  Аналіз облікової бухгалтерської інформації дає можливість оцінювати фінансово-господарську діяльність організації, виконання бізнес-планів, а також вишукувати резерви підвищення ефективності цієї діяльності.

  Бухгалтерська звітність

  З усієї бухгалтерської інформації найбільше значення має бухгалтерська (фінансова) звітність, що містить узагальнені відомості про майново-фінансовий стан організації, її поточної діяльності і про результати цієї діяльності.

  Бухгалтерська звітність повинна включати інформацію про фінансові результати (прибутки та збитки) за звітний період та про фінансове становище аналізованої організації як на початок, так і на кінець звітного періоду.

  Форми цієї звітності щорічно переглядаються і затверджуються Міністерством Фінансів Російської Федерації.

  Бухгалтерська (фінансова) звітність включає в себе такі звітні форми:
 • Ф. №1 «Бухгалтерський баланс»;
 • Ф. №2 «Звіт про прибутки і збитки»;
 • Ф. №3 «Звіт про зміни капіталу»;
 • Ф. №4 «Звіт про рух грошових коштів»;
 • Ф. №5 «Додаток до бухгалтерського балансу»;
 • Ф. №6 «Звіт про цільове використання коштів».
 • Бухгалтерська звітність складається російською мовою, у валюті Російської Федерації. Ці правила повинні дотримуватися у відношенні організацій всіх форм власності, в тому числі і з участю іноземного капіталу.

  Розрізняють річну і періодичну (квартальну) бухгалтерську звітність. До річного звіту додається пояснювальна записка. Вона містить додаткову інформацію, що не включалася до форми звітності, розшифрування окремих показників звітності, а також аналіз річного звіту.

  Періодична (квартальна) звітність включає в себе дві звітні форми:
 • Ф.№1 «Бухгалтерський баланс»;
 • Ф.№2 «Звіт про прибутки і збитки».
 • Облікова бухгалтерська інформація, таким чином, використовується в економічному аналізі, перш за все, у вигляді звітності. Остання застосовується при зовнішньому і внутрішньому аналізі. Інші ж види розглянутої інформації (бухгалтерські документи, облікові регістри) використовуються тільки в процесі внутрішнього аналізу.

  Облікова інформація, як уже говорилося, включає в себе поряд з даними бухгалтерського обліку і звітності також відомості, що надаються статистичним обліком і звітністю.

  У статистичному обліку і звітності знаходять відображення масові соціально-економічні явища. Статистичні дані є важливим джерелом інформації для проведення аналізу господарської діяльності організацій. При вивченні економічних явищ статистичний облік у чому спирається на відомості, що надаються бухгалтерським, а також оперативним обліком.

  При проведенні економічного аналізу, поряд з формами бухгалтерської звітності, використовуються також і форми статистичної звітності. Основними з цих форм є наступні:

 • Ф. №1-П «Звіт по продукції»;
 • Ф. №1-Т «Звіт з праці»;
 • Ф. №5-З «Звіт про витрати на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг) підприємства (організації);
 • Ф. №7 «Звіт про запаси невстановленого обладнання»;
 • Ф. №11 «Звіт про наявність та рух основних засобів»;
 • Ф. №БМ «Баланс виробничої потужності».
 • Облікова інформація включає в себе також відомості, що надаються оперативним обліком і звітністю.

  Оперативний облік і звітність як правило, використовується на окремих ділянках діяльності організацій. Цей вид обліку і звітності дає можливість швидше, порівняно з бухгалтерською і статистичною інформацією забезпечувати аналітиків необхідними відомостями. Раціонально організований оперативно-технічний облік дозволяє мати і використовувати щоденну інформацію про господарські явища. Це підвищує рівень оперативності, а отже, і ефективності проведеного економічного аналізу, дозволяє своєчасно приймати заходи по поліпшенню діяльності організацій.

  До облікової інформації належать також вибіркові облікові дані. Вони являють собою інформацію, отриману в результаті спеціальних спостережень, вибірок і перевірок.

  В даний час в умовах застосування електронної обчислювальної техніки, зокрема комп'ютерів докорінно змінюються традиційні методи планових і облікових робіт. Тепер в економічному аналізі використовуються поряд з паперовими носіями інформації також відомості, що містяться в пам'яті комп'ютера, на гнучких дисках, відеограми і т. д.

  Застосування ЕОМ зокрема комп'ютерів дуже значно прискорює процеси контролю економічної інформації, а також процеси обробки її в тих розрізах, які необхідні для проведення детального аналізу діяльності організації. В результаті з'являється можливість оперативного використання економічної інформації для формування необхідних висновків про діяльність організацій і на їх основі для прийняття своєчасних заходів щодо поліпшення цієї діяльності.

  В даний час мається можливість повної автоматизації обробки всієї економічної інформації, у тому числі і аналітичних розрахунків.

  Є значна кількість бухгалтерських комп'ютерних програм. Ці програми містять, поряд з правами, також і певні аналітичні функції.

  В цілях ж розгорнутого економічного аналізу із застосуванням різних статистичних і математичних методів слід застосовувати спеціальні прикладні пакети з аналізу.

  На основі використання комп'ютерної техніки в даний час створюються і використовуються автоматизовані робочі місця бухгалтера, аналітика, економіста, фінансиста, і т. п. Якщо ці АРМ об'єднати в загальну мережу, то можна говорити про комплексної автоматизації аналітичних робіт.

  Автоматизоване робоче місце (АРМ) аналітика може бути охарактеризоване як сукупність інформаційних, програмних, методичних і технічних ресурсів, які дають змогу автоматизувати проведення економічного аналізу.

  Використання сучасних інформаційних технологій, що сприяє поглибленню економічного аналізу, підвищенню його оперативності і дієвості, а також своєчасної розробки та впровадження оптимальних управлінських рішень.

  Економічна інформація, яка використовується в аналізі господарської діяльності, повинна бути попередньо перевірена. Це означає, що необхідно встановити, наскільки вона є об'єктивною і достовірною.

  Після здійснення перевірки достовірності аналітичної інформації, перш ніж переходити до власне аналізу, необхідно привести економічні показники в порівнянний вид. З цією метою слід усунути вплив зміни обсягу, вартості та структури показників, а також вплив інших привхідних факторів.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.