Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Економічна модель

  Мікроекономіка

 • Предмет мікроекономіки, проблема економічного вибору
 • Шпаргалки з економічної теорії
 • Зміст
 • Економічна модель в економіці
 • Основні етапи створення економічної моделі
 • Основні типи економічних моделей
 • Типи економічних моделей
 • Економічна модель в економіці

  Економічна модель — це спрощене зображення економічної дійсності, дозволяє виділити найбільш головне в стислій компактній формі.

  Економічні моделі повинні відповідати ряду вимог:
 • змістовність;
 • реалістичність прийнятих посилок і припущень;
 • можливість побудови прогнозів;
 • можливість інформаційного забезпечення;
 • можливість перевірки.
 • Серед економістів немає єдиної думки, які вимоги віднести до пріоритетних.

  Основні етапи створення економічної моделі Створення будь-якої теоретичної моделі, у тому числі й економічної, проходить кілька етапів:
 • відбір змінних;
 • визначення припущень, які необхідно зробити щоб не ускладнювати модель;
 • висунення одного або кілька припущень, гіпотез, що пояснюють взаємозв'язок параметрів;
 • Змінні, які використовуються в теорії — це конкретні величини, що мають різне значення.

  Розрізняють ендогенні та екзогенні змінні:

  Ендогенні змінні — це змінні, які безпосередньо входять в модель, будучи об'єктів вивчення (у нашому прикладі це кількість товарів: зерно і ракети)

  Екзогенні змінні — це змінні, які впливають на досліджувані величини, але не є об'єктом вивчення (у нашому прикладі, на кількість товарів, вироблених суспільством впливають наявність ресурсів і рівень технології). Для зручності їх приймають за постійні величини.

  Допущення (наукові абстракції) дозволяють уникнути надмірних складнощів при створенні теорії. (в моделі кривої виробничих можливостей до таких допущеннях відносяться: обмеження виробництва двома товарами, заданий обсяг ресурсів, постійний рівень науково-технічного прогресу, відсутність зовнішньоекономічних зв'язків).

  Гіпотеза — основний елемент моделі. Гіпотеза — це спроба пояснити в одному твердженні, як пов'язані між собою ендогенні змінні.

  У нашому прикладі, аналіз поведінки суспільства в умовах обмеженості ресурсів дозволяє зауважити, що виробництво певної кількості одного товару неминуче змушує скорочувати виробництво певної кількості іншого товару і навпаки. Це дозволяє висунути гіпотезу про існування альтернативних витрат виробництва.

  Гіпотези, як правило, передбачають формування функціональної залежності між змінними у вигляді формули, таблиці і графіка.

  Основні типи економічних моделей

  В економічній теорії використовуються, головним чином, моделі двох типів: оптимізаційні та рівноважні.

  Оптимізаційні моделі використовуються при аналізі поведінки окремих економічних агентів (споживачів, виробників тощо) для знаходження оптимальних величин. У цих моделях використовуються граничні показники: гранична корисність, граничний продукт, граничний доход, граничні витрати і т. п. Даний аналіз прийнято називати маржинализмом (від англ. margin).

  Моделі ринкової рівноваги використовуються при дослідженні взаємовідносин між економічними агентами. При аналізі передбачається, що система перебуває в рівновазі, якщо взаємодіючі сили збалансовані й відсутній внутрішній імпульс до порушення рівноваги.

  Значення рівноважних моделей пояснюється тим, що окремі суб'єкти ринку, домогосподарства і фірми можуть оптимізувати своє становище, лише володіючи повною інформацією про ринок пропонованого ними блага і про ринках споживаних ними ресурсів. Відсутність такої інформації змушує суб'єкта приймати рішення: яку кількість товару він міг би купити (або продати) при деякій зміні його ціни і за умови, що ціни всіх інших товарів залишаються незмінними.

  Модель рівноваги між попитом і пропозицією є основою мікроекономічного аналізу ринку.

  Типи економічних моделей

  Як наука економічна теорія має не тільки власний предмет (що вивчається), але й спеціальні методи дослідження (як вивчається). Найважливішим методом є побудова економічних моделей.

  Моделями ми широко використовуємо в нашому повсякденному житті, навіть не усвідомлюючи це. Типова модель — карта міста, тобто його описаний за певними правилами образ. На ній ми бачимо розташування вулиць і транспортних магістралей, що цікавлять нас об'єктів. Така картка не містить, однак, інформації, яка представляється в даному випадку неважливою (час роботи магазинів, чистота вулиць, стан дорожнього покриття і т. д.).

  Аналогічно економічна модель являє собою упрошенное формальний опис нас цікавлять сторін економічного явища.

  Моделі бувають двох типів: оптимізаційні та рівноважні. Оптимізаційні моделі використовуються для вивчення поведінки окремих економічних агентів або їх груп і показують, як економічні агенти (їх групи) максимізують свій добробут. Прикладами можуть бути модель поведінки фірми, модель поведінки окремого споживача. Рівноважні моделі потрібні для вивчення взаємовідносин між економічними агентами та їх групами. Приклад — модель формування ринкової ціни під впливом попиту всіх покупців і пропозиції продавців.

  Хороша економічна модель володіє рядом властивостей:

 • вона не перевантажена деталями, що міститься в ній інформації повинно бути не більше, ніж необхідно для вирішення поставленого завдання;
 • посилки і припущення моделі змістовні та реалістичні;
 • є можливість зібрати інформацію, відповідну умовам моделі;
 • модель дозволяє пояснити і передбачити реально спостережувані економічні явища.
 • Дуже велику роль в економіці відіграють математичні моделі. Їх застосування дозволяє не просто робити загальні припущення щодо різних подій, але досить точно розрахувати кількісні наслідки тих чи інших рішень і тим самим дати конкретні рекомендації уряду і бізнесу. Ось, наприклад, вельми актуальне питання про вступ Росії у Всесвітню торговельну організацію (СОТ). Прихильники вступу говорять про його плюси, противники акцентують увагу на мінуси, але тільки грамотні економісти на основі эконометриче - ських моделей можуть сказати: «Тут виграш складе приблизно стільки-то, а в цій сфері дуже ймовірні такі втрати».

  Моделі будуються для нормативного та позитивного аналізу. Позитивний аналіз встановлює причини та наслідки економічних явищ, не даючи їм оцінки. Такий аналіз відповідає на питання типу: «Що і чому відбувається в економіці сьогодні?» «Що і чому відбувалося вчора?», «Що буде, якщо?..» Наприклад, російський богатир на роздоріжжі бачить покажчики: «Направо підеш — коня втратиш. Наліво підеш — голову втратиш» і т. д. Все це — типові приклади позитивних тверджень.

  Навпаки, нормативний аналіз містить оцінку бажаність тих чи інших наслідків. Коло його питань: «Що треба зробити, щоб?..» Нормативний аналіз містить, отже, рекомендаційну частину. Між двома цими видами аналізу існує тісний взаємозв'язок: нормативні затвердження впливають на вибір предмета позитивного аналізу, тоді як результати останнього полегшують досягнення нормативних цілей.

  Наприклад, визнано необхідним скоротити інфляцію в економіці. Це нормативне твердження. Але досягти цієї мети можна по-різному:

 • підвищивши податки для скорочення дефіциту державного бюджету;
 • зменшивши державні витрати;
 • заморозивши ціни на основні види сировини і енергоносіїв;
 • обмеживши зростання курсу долара по відношенню до рубля і т. д.
 • Вибрати найкращий спосіб дозволить позитивний аналіз. Наприклад, підвищення податків призведе до того-то і того-то, зменшення державних витрат — до того-то і того-то... Економічна теорія не рятує, таким чином, людей від вибору, але дозволяє зробити цей вибір більш усвідомленим та відповідальним.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.