Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Економічні блага

  Фактори виробництва

  Фактори виробництва

  Основні фактори виробництва

  Капітал, його поняття і теорії

  Ринок капіталу

  Фінансовий капітал

  Фізичний капітал

  Земельна рента

 • Попит і пропозиція на ринку землі
 • Підприємницькі здібності

  Знання як економічний ресурс

  Економічні блага

  Мікроекономіка
 • Предмет мікроекономіки
 • Шпаргалки з економічної теорії
 • Зміст
 • Економічні потреби і блага
 • Економічні блага та їх класифікація
 • Господарське життя суспільства ґрунтується на необхідності задовольняти потреби людей у різних економічних благах. У свою чергу, ці блага виробляються на базі економічних ресурсів, які є в розпорядженні суспільства і його членів.

  Економічні потреби і блага

  У всіх людей є різні потреби. Їх можна розділити на дві частини: духовні і матеріальні потреби. Хоча цей поділ умовний (так, важко сказати, до духовних або матеріальних потреб належить потреба людини у знаннях), однак у більшої частини воно можливе.

  Поняття економічних потреб і благ

  Матеріальні потреби можна назвати економічними потребами. Вони виражаються в тому, що ми хочемо різних економічних благ. У свою чергу, економічні блага - це матеріальні і нематеріальні предмети, точніше, властивості предметів, здатні задовольняти економічні потреби. Економічні потреби — одна з основоположних категорій в економічній теорії.

  На зорі людства люди задовольняли економічні потреби за рахунок готових благ природи. Надалі абсолютна більшість потреб стало задовольнятися за рахунок виробництва благ. У ринковій економіці, де економічні блага продаються і купуються, їх називають товарами і послугами (часто просто товарами, продуктами, продукцією).

  Людство влаштовано так, що його економічні потреби зазвичай перевищують можливості виробництва благ. Говорять навіть про закон (принцип) піднесення потреб, який означає, що потреби зростають швидше виробництва благ. Багато в чому це відбувається тому, що в міру задоволення одних потреб у нас тут же виникають інші.

  Так, у традиційному суспільстві більшість його членів відчуває потреби насамперед у продуктах першої необхідності. Це потреби переважно в їжі, одязі, житло, найпростіших послуги. Проте ще в XIX ст. пруський статистик Ернест Енгель довів, що існує прямий зв'язок між типом купованих товарів та послуг і рівнем доходу споживачів. Згідно з його твердженнями, підтвердженим практикою, зі збільшенням абсолютного розміру доходу частка, яка витрачається на товари та послуги першої необхідності, зменшується, а частка витрат на менш необхідні продукти збільшується. Найперша потреба, притому щоденна, — це потреба в їжі. Тому закон Енгеля знаходить вираз у тому, що із зростанням доходів зменшується частка, що йде на покупку продовольства, і збільшується та частина доходів, яка витрачається на придбання інших товарів (особливо послуг), які є продуктами не першої необхідності. Сукупність усіх продуктів, вироблених для задоволення матеріальних благ, називається продукцією.

  В кінцевому підсумку ми приходимо до висновку, що якщо зростання економічних потреб постійно обганяє виробництво економічних благ, то ці потреби ло кінця неутолимы, безмежні.

  Інший висновок — економічні блага обмежені (рідкісні, по термінології економічної теорії), тобто менше потреб в них. Це обмеження пов'язано з тим, що виробництво економічних благ стикається з обмеженістю запасів багатьох природних ресурсів, браком робочої сили (особливо кваліфікованої), недостатністю виробничих потужностей і фінансів, випадками поганої організації виробництва, відсутністю технологій та інших знань для виробництва того чи іншого блага. Кажучи по-іншому, виробництво економічних благ відстає від економічних потреб через обмеженість економічних ресурсів.

  Економічні блага та їх класифікація

  Для задоволення потреб людей служить благо. Благо — це засіб задоволення потреб людини. Саме заради задоволення конкретних потреб людей в благах і здійснюється господарська діяльність у будь-якій країні. Класифікація благ відрізняється великою різноманітністю. Відзначимо найважливіші з них з точки зору різних критеріїв класифікації.

  Економічні та неекономічні блага

  З точки зору обмеженості благ по відношенню до наших потреб ми говоримо про економічні блага.

  Економічні блага — це результати економічної діяльності, які можна отримати в обмеженій кількості порівняно з потребами.

  Економічні блага включають в себе дві категорії: товари і послуги.

  Але є й такі блага, які порівняно з потребами є в необмеженій кількості (наприклад, повітря, вода, сонячне світло). Вони надаються природою без докладання людиною зусиль. Такі блага існують в природі «вільно», в необмеженій кількості і називаються неекономічними або даровим.

  І все ж основне коло потреб людей задовольняється за рахунок не дармових, а економічних благ, тобто тих благ, обсяг яких:

 • недостатній для задоволення потреб людей повною мірою;
 • може бути збільшений лише шляхом додаткових витрат;
 • доводиться тим чи іншим способом розподіляти.
 • Споживчі і виробничі блага

  З точки зору споживання благ їх поділяють на споживчі і виробничі. Іноді вони називаються предметами споживання та засобами виробництва. Споживчі блага призначені для безпосереднього задоволення людських потреб. Це ті самі кінцеві товари і послуги, які необхідні людям. Виробничі блага — це використані у процесі виробництва ресурси (верстати, механізми, машини, обладнання, будівлі, земля, професійні навички (кваліфікація).

  Матеріальні і нематеріальні блага

  З точки зору речового змісту, економічні блага поділяються на матеріальні і нематеріальні. Матеріальні блага можна осягнути. Це речі, які можуть накопичуватися і зберігатися тривалий час.

  Виходячи з терміну використання, розрізняють матеріальні блага тривалого, поточного і разового користування.

  Нематеріальні блага представлені послугами, а також такими умовами життя, як здоров'я, здібності людини, ділові якості, професійну майстерність. На відміну від матеріальних благ, послуги — специфічний продукт праці, який в основному не набуває речової форми і вартість якого полягає в корисному ефекті живої праці.

  Корисний ефект послуг не існує окремо від його виробництва, що й визначає принципову відмінність послуги від речового продукту. Послуги неможливо накопичити, а процес їх виробництва та споживання збігається в часі. Однак результати від споживання наданих послуг можуть бути і матеріальними.

  Існує безліч видів послуг, які умовно діляться на:

 • Комунікаційні послуги транспорту, зв'язку.
 • Розподільні — торгівля, збут, складське господарство.
 • Ділові фінансові, страхові послуги, послуги аудиту, лізингу, маркетингу.
 • Соціальні — освіта, охорона здоров'я, мистецтво, культура, соціальне забезпечення.
 • Громадські послуги органів державної влади (забезпечення стабільності в суспільстві) та інші.
 • Приватні та суспільні блага

  Залежно від характеру споживання економічні блага поділяються на приватні та громадські.

  Приватне благо надається споживачеві з урахуванням його індивідуального попиту. Таке благо ділимим, воно належить індивіду на правах приватної власності, може успадковуватись та обмінюватися. Приватне благо надається тому, хто за нього заплатив.

  Суспільні блага неподільні і належать товариству.

  По-перше, це національна оборона, охорона навколишнього середовища, законотворчість, громадський транспорт і порядок, тобто ті блага, якими користуються всі без винятку громадяни країни.

  Взаємозамінні і взаємодоповнюючі блага

  Серед благ виділяють також взаємозамінні і взаємодоповнюючі блага.

  Взаємозамінні блага називаються субститутами. Ці блага задовольняють одну і ту ж потребу і заміщають один одного у процесі споживання (білий і чорний хліб, м'ясо і риба тощо).

  Взаємодоповнюючі блага або комплементи доповнюють один одного у процесі споживання (автомобіль, бензин).

  При всьому цьому економічні блага поділяються на нормальні і нижчі.

  До нормальних благ відносяться ті блага, споживання яких збільшується із зростанням добробуту (доходів) споживачів.

  Нижчі блага мають протилежного закономірністю. При зростанні доходів споживання зменшується, а при зменшенні доходу збільшується (картопля і хліб).

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.