Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Чинники зростання продуктивності праці

  Статистика робочого часу

  Середньооблікова чисельність працівників

  Середня чисельність працівників

  Показники використання робочого часу

  Аналіз використання фондів робочого часу

  Статистика продуктивності праці

  Чинники зростання продуктивності праці

 • Трудомісткість робіт
 • Економічна статистика
 • Предмет і завдання соціально-економічної статистики
 • Світова статистика
 • Методи класифікації та групування статистичної інформації
 • Показники доходів населення
 • Чинники зростання продуктивності праці

  Продуктивність праці на підприємстві за певний період, змінюється під впливом багатьох причин. По суті всі фактори, що впливають на зміну обсягу виробництва і чисельності працівників підприємства, впливають і на зміну продуктивності праці.

  Під факторами зміни продуктивності праці розуміються причини, що обумовлюють зміну її рівня. У практиці планування і обліку на більшості діючих російських підприємств всі фактори зміни продуктивності праці класифікуються по наступним основним групам:

 • регіонально-економічні фактори (природно - кліматичні умови, їх зміни; збалансованість робочих місць і трудових ресурсів) і економіко - географічні фактори (наявність місцевих будівельних матеріалів; вільних ресурсів робочої сили, електроенергії, води; рельєф місцевості; відстань до комунікацій тощо);
 • фактори прискорення НТП (зміна технічного рівня виробництва; впровадження нових поколінь високоефективної техніки; застосування прогресивних технологій; використання автоматизованих систем у проектуванні);
 • економічні чинники (удосконалення управління, організації виробництва і праці; планування та управління кадрами тощо);
 • фактори структурних зрушень (зміна обсягу і структури виробництва; зміна частки покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів; зміна питомих ваг окремих видів продукції);
 • соціальні фактори (людський фактор; скорочення обсягів монотонного, шкідливого і важкої праці; інші чинники).
 • Під резервами зростання продуктивності праці розуміються невикористані ще реальні можливості економії трудових ресурсів.

  Внутрішньовиробничі резерви зростання продуктивності праці виявляються і реалізуються безпосередньо на підприємстві. До їх числа можна віднести:

 • зниження трудомісткості виготовлення продукції (технологічної, виробничої і повної);
 • резерви поліпшення структури, підвищення компетенції кадрів і краще використання робочої сили;
 • поліпшення використання робочого часу (впровадження наукової організації праці, скорочення плинності кадрів);
 • економії матеріальних ресурсів, предметів праці і засобів праці.
 • За часом використання резерви зростання продуктивності праці поділяються на поточні і перспективні.

  Поточні резерви можуть бути реалізовані в найближчому періоді і, як правило, не вимагають значних одноразових витрат. До їх числа можна віднести краще використання устаткування, ліквідацію або скорочення шлюбу, застосування найбільш раціональних і ефективних систем оплати праці, удосконалення організації праці на підприємстві.

  Перспективні резерви зростання продуктивності праці зазвичай потребують перебудови виробництва, упровадження нових технологій і т. д. Для цього необхідні додаткові капітальні вкладення і значні терміни здійснення робіт.

  Чинники зростання продуктивності праці

  Науково-технічні

  Організаційні

  Структурні

  Соціальні

 • Впровадження нової техніки і технологій
 • Механізація і автоматизація виробництва
 • Зміна в структурі парку або модернізація обладнання
 • Зміна конструкції виробів, якості сировини, застосування нових видів матеріалів
 • Інші чинники
 • Збільшення норм і зон обслуговування
 • Спеціалізація виробництва і розширення обсягу поставок
 • Зміна реального фонду робочого часу
 • Скорочення втрат від браку продукції
 • Зниження числа працівників, які не виконують норми.
 • Інші чинники
 • Зміна обсягу виробництва
 • Зміна питомої ваги окремих видів продукції і окремих виробництв в загальному обсязі.
 • Інші чинники
 • Зміна якісного рівня персоналу
 • Зміна відношення працівників до праці
 • Зміна умов праці
 • Інші чинники
 • Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.