Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Антициклічна політика держави

  Економічний цикл

 • Економічний цикл. Фази ділового циклу
 • Теорії економічних циклів
 • Фази економічного циклу
 • Антициклічна політика держави
 • Макроекономічна рівновага
 • Сукупний попит і сукупна пропозиція
 • Мультиплікативний ефект
 • Мультиплікатор
 • Парадокс ощадливості
 • Антициклічна політика держави

  Циклічний розвиток економіки викликає коливання основних макроекономічних показників — національного доходу, зайнятості, інфляції та ін Ці коливання несприятливо впливають перш за все на населення країни, яке виступає в ролі споживачів, найманих працівників та підприємців. Для того щоб пом'якшити негативні наслідки і згладити циклічні коливання держава здійснює стабілізаційну політику. Її суть полягає в тому, щоб стримувати економіку у фазі підйому, не допускати перегріву, а також підтримувати економіку на стадії спаду і не давати їй впасти занадто глибоко.

  Основними інструментами стабілізаційної програми є^

 • грошово-кредитну (або монетарну)
 • і бюджетно-податкова (або фіскальна) політики.
 • Монетарна політика

  Монетарна політика полягає в зміні грошової пропозиції з метою стабілізації сукупного обсягу виробництва, зайнятості і рівня цін. Слід зазначити, що монетарна політика впливає, насамперед, на сукупний попит, оскільки вона впливає на рішення індивіда про споживанні та заощадженні і на рішення фірм про інвестиції. Як зазначалося в розділі 2, зміна сукупного попиту спричиняє зміну обсягу виробництва і рівня цін. Зростання грошової маси збільшує номінальні доходи населення, що стимулює сукупний попит і може призвести до інфляції. І навпаки, скорочення грошової маси знижує сукупний попит та інфляцію.

  Для зменшення циклічних коливань слід скорочувати грошову масу в період підйому (зменшуючи сукупний попит) і збільшувати її в період спаду (стимулюючи сукупний попит).

  Фіскальна політика

  Фіскальна політика припускає вплив на фази економічного циклу з допомогою зміни державних витрат і податків. Зміна державних витрат також впливає на зсув кривої сукупного попиту, зміна податків впливає на сукупну пропозицію. У фазі підйому слід проводити стримуючу політику — скорочувати державні витрати і збільшувати податки, у фазі спаду стимулюючу — збільшувати державні витрати і знижувати податки.

  Недоліками фіскальної і монетарної політики є те, що їх дія виявляється не миттєво, а через деякий період часу, що називається лагом. Часовий лаг виникає з-за того, що для проведення стабілізаційної політики необхідно визначити фазу циклу, що не завжди легко, прийняти (чітко сформулювати і законодавчо оформити) відповідне рішення і знайти кошти для проведення рішення. Наприклад, якщо держава вирішить знизити податки, то в законодавчому органі необхідно затвердити нові податкові ставки і знайти джерело грошових коштів, який компенсує скорочення доходів держави, викликаних зменшенням податків.

  Існування лагів може призвести до того, що проводиться державою стабілізаційна політика тільки посилить коливання. Так, якщо уряд вирішить проводити стримуючу політику, скоротивши держвидатки, підвищивши податки або зменшуючи грошову масу, то поки рішення буде виконано, економічна ситуація може змінитися і обмежувальні заходи наложатся на фазу спаду, поглиблюючи її.

  Досі під стабілізаційною політикою передбачалися активні заходи держави, що впливають на національне виробництво, недоліками яких були тимчасові лаги. Пасивна економічна політика позбавлена цих недоліків.

  Під пасивною політикою розуміють наявність вбудованих стабілізаторів в економіці. Вони припускають автоматичне зміна будь-якого елемента при зміні макроекономічної ситуації. До них належать прибутковий податок і податок на прибуток (у фазі піднесення податкові надходження збільшуються, що стримує зростання, у фазі спаду — скорочуються); допомоги по безробіттю та інші соціальні виплати (збільшуються у фазі спаду); субсидії окремим галузям економіки (також зростають у фазі спаду).

  Більш детально інструменти монетарної та фіскальної політики будуть розглянуті у відповідних розділах курсу.

  См.також:
 • Економічний цикл
 • Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.